Spring naar inhoud

Schoolprofiel

SO De Piramide is een school voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Onze leerlingen kunnen als gevolg van hun lichamelijke beperking en/of langdurig ziektebeeld (nog) geen regulier onderwijs volgen. Ons leerstofaanbod is vergelijkbaar met het aanbod in het regulier primair onderwijs en is ingericht in leerroutes. Leerlingen van het so stromen na groep 8 in een doorgaande lijn door naar de uitstroomprofielen Vervolgonderwijs of Arbeid. Door de specifieke expertise van ons team, de aanpassingen in ons nieuwe gebouw en de intensieve samenwerking met de zorg, zoals Basalt Revalidatie, krijgen de leerlingen onderwijs, onderwijsondersteuning en de (medische) zorg die ze nodig hebben om te leren en zich optimaal te ontwikkelen. 

 

Onderwijsconcept

Wij leren onze leerlingen zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de samenleving in wonen, werken, burgerschap, verder leren en vrijetijdsbesteding.
Wij gaan uit van de mogelijkheden en talenten van leerlingen. De leerling staat centraal, het programma is leidend. Ons onderwijs is opbrengstgericht. Alle leerlingen hebben een individueel ontwikkelingsperspectief (opp). In dit opp staan onder andere de capaciteiten van de leerling, het verwachte uitstroomniveau en handelingsadviezen voor het team. De leraar werkt de handelingsadviezen voor iedere leerling concreet uit. Het opp wordt elk jaar met de ouders besproken en opnieuw vastgesteld.

Bijzonderheden

De Piramide heeft buitengewone expertise op het gebied van onderwijs aan leerlingen met hersenletsel. De Piramide beschikt voor deze leerlingen over observatieplekken en verzorgt consultatiearrangementen bij leerlingen in het regulier onderwijs. Daarnaast bieden wij onderwijs en begeleiding aan leerlingen met Somatisch Onverklaarbare Lichamelijk Klachten (SOLK).
Dagelijks maken leerlingen gebruik van ons buitenschools sportaanbod.
 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Wij brengen regelmatig en op verschillende manieren de kwaliteit van ons onderwijs in beeld. Via ons digitale leerlingvolgsysteem en besprekingen volgen we systematisch de (leer)ontwikkelingen van onze leerlingen en werken we planmatig aan de verbetering van ons onderwijs aan de hand van het schoolplan. Iedere twee jaar vullen ouders, leerlingen, medewerkers en stakeholders een tevredenheidsonderzoek in. In ons veiligheidsplan staat hoe we de fysieke en sociale veiligheid van leerlingen en personeel waarborgen. 


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Wij beschouwen de ouders als ervaringsdeskundigen. Een goede afstemming tussen school en thuis vinden wij van belang voor de ontwikkeling van het kind. Daarom hechten wij veel waarde aan het contact met ouders en ouderbetrokkenheid. De ouders zijn betrokken bij de bespreking en vaststelling van het ontwikkelingsperspectief, hebben zitting in de Medezeggenschapsraad en helpen op allerlei manieren bij activiteiten in de school.

Nog meer op onze school

Nieuwbouw

In het voorjaar van 2017 is SO De Piramide verhuisd naar een prachtig nieuw gebouw. Het gebouw ligt op een ruim terrein. Binnen is veel aandacht besteed aan kleur en sfeer, mooie groepsruimtes en speciale voorzieningen voor onze leerlingen.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Voor inschrijving van uw kind is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) van het samenwerkingsverband nodig. Deze wordt aangevraagd door de school waar de leerling staat ingeschreven. U kunt uw kind ook rechtstreeks aanmelden. Voor aanmelding of vragen over de aanmeldprocedure neemt u contact met ons op.