Spring naar inhoud

Praktijkschool de Poort

 • praktijkonderwijs,
 • praktijkonderwijs

Schoolprofiel

De Poort is een kleinschalige school met veel aandacht voor veiligheid en zorg. We bieden onderwijs op maat door middel van gepersonaliseerde leerroutes. Onze zorg vertaalt zich in persoonlijke aandacht en begeleiding van de leerling en de ouder(s).

De Poort is een school die in kansen denkt. Wij zien voor iedere leerling ontwikkelingsperspectief. De uitstroom is maximaal. Vrijwel alle leerlingen komen terecht op een passende plek. Dat kan zijn een vervolgopleiding, een reguliere arbeidsplaats of (meer) begeleid aan het werk. Leerlingen in klas 1 bieden wij een pro+leerlijn aan voor mogelijke doorstroom naar het vmbo. Daarnaast bieden wij in de bovenbouw intern de Entree-opleiding aan voor doorstroom naar mbo niveau 2.

Het schoolgebouw, de kleine klassen en de gemoedelijke sfeer dragen bij aan veiligheid en geborgenheid. We werken met een duidelijke structuur, waardoor er een rustige sfeer heerst. Zo ziet het lesrooster er voor iedere dag hetzelfde uit, is er minimale lesuitval en hebben de leerlingen geen tussenuren. De leerlingen hebben een eigen mentor en een eigen theorielokaal. 

Nader toegelicht

Het lesprogramma is gebaseerd op vijf schooljaren. Voor de meeste leerlingen zal onze school eindonderwijs zijn en stromen de leerlingen uit naar een passende arbeidsplaats. Een groep leerlingen stroomt door naar een mbo-opleiding. Het programma van de school is gericht op zelfstandig functioneren binnen de domeinen werk, wonen en burgerschap. Het onderwijs is als volgt verdeeld:

* Theorie: Deze lessen bestaan uit: rekenen/wiskunde, Nederlands, wereldoriëntatie, Engels, sociale vaardigheden, informatiekunde, etc. Deze lessen worden hoofdzakelijk verzorgd door de vaste mentor.


* Praktijkvakken: De praktijklessen zijn vakken zoals verzorging, (fiets)techniek, EHBO, koken, zorg en welzijn, CKV en lichamelijke opvoeding. De praktijklessen worden verzorgd door vakdocenten.

* Stages: Vanaf klas 2 lopen de leerlingen stage. In de klassen 2 en 3 bestaat dit uit een maatschappelijke stage en interne stage. Vanaf klas 4 wordt er stage gelopen bij externe bedrijven en vormt de stage een groot deel van ons onderwijsprogramma. Het stagebureau van de school zorgt voor een intensieve begeleiding van de stages.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Om de leerlingen te betrekken bij het onderwijsleerproces, wordt minimaal twee keer per jaar in coachingsgesprekken de verwachting van de leerling naar zichzelf en de verwachting van de leerling naar de school besproken. De conclusies worden in het groeidocument van het onderwijsmanagementprogramma Presentis vastgelegd. De school heeft een actieve leerlingenraad. Iedere klas heeft een vertegenwoordiger.

Veiligheid

Praktijkschool de Poort is in het bezit van het certificaat 'Veilige School'. Dit certificaat krijgt een school als deze zich actief inspant om de school veiliger te maken voor leerlingen, ouders, docenten en medewerkers. Hierbij kunt u denken aan schoolregels, groepsvormende activiteiten, sova-lessen en veel aandacht voor de omgang met elkaar en de sfeer. We zijn er trots op dat we ons 'Veilige school' mogen noemen. 


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Er worden diverse algemene informatieavonden gehouden. Daarnaast kennen we twee individuele contactmomenten voor de ouders van de klassen 1, 2 en 3. In het vierde en vijfde leerjaar is er veelvuldig contact tussen school en ouders, dit om de route richting werk en/of vervolgopleiding door te nemen.

De mentoren van de eerste klassen komen bij iedere leerling op huisbezoek. Voor de overige klassen geldt incidenteel huisbezoek. Soms kan het zinvol zijn dat de maatschappelijk werker meekomt.

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

In overleg met basisscholen verzorgen wij informatieavonden op de basisscholen. We geven op afspraak rondleidingen op school. Dit kan gedurende het hele jaar. Leerlingen die voldoen aan de toelatingseisen praktijkonderwijs en voldoen aan onze criteria gesteld in ons School OndersteuningsProfiel, kunnen worden toegelaten.

Brugperiode

In de brugperiode leggen we een gedegen basis. We bieden theoretische en praktische vakken aan. Vakken als Nederlands, rekenen, Engels, culturele en maatschappelijke oriëntatie, ICT, lichamelijke opvoeding, techniek en koken. Dit leidt tot het certificaat basisvorming.

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 1 plaatsen
Restperiode

 • praktijkonderwijs 1 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: Praktijkonderwijs

Kosten eerste leerjaar

 • € 50,00 Vrijwillige materiaalbijdrage.
 • € 20,00 Werkkleding.
 • € 15,00 Leerlingen betalen € 15,- borg voor een locker. Bij het verlaten van de school en het inleveren van de sleutel, wordt de borg terugbetaald.

Bijzonderheden

Gebouw: We hebben een nieuw, ruim en modern gebouw dat aan alle wensen en eisen voldoet. Met veel mogelijkheden om ons onderwijs optimaal aan te bieden.

Taalkansenschool: Wij zijn een taalkansenschool. Dat wil zeggen dat taal in al ons onderwijs extra aandacht krijgt, bij zowel de theorie als praktijkvakken. De leerlingen vergroten daardoor hun taalvaardigheid. Taalvaardigheid en succes zijn nauw met elkaar verweven. Taalvaardige leerlingen zijn beter in staat het maximale uit zichzelf en hun eigen talenten te halen.

Nazorg: Leerlingen stromen bij ons uit naar arbeid of een vervolgopleiding. Gedurende twee jaar volgen wij de leerlingen en bieden we waar nodig ondersteuning. 

Activiteiten: Op De Poort organiseren we veel (buitenschoolse) activiteiten, zoals voetbaltoernooien, schoolfeesten, karten, paintball, sportdagen, schoolkampen et cetera.

Kernwoorden: 

 • Onderwijs op maat met persoonlijke zorg: veilig, kleinschalig en rustig;
 • Kansen voor elke leerling: veel persoonlijke aandacht;
 • Begeleiding naar een passende plek in de maatschappij: stages, goede uitstroomresultaten;
 • Kleinschalig en professioneel: planmatig, doelgericht, ervaren en professioneel personeel.