Spring naar inhoud

Zuid-West College

 • vmbo b,
 • vmbo tl,
 • vmbo k,
 • vmbo k + lwoo,
 • vmbo b + lwoo,
 • vmbo tl + lwoo

Schoolprofiel

Het Zuid-West College biedt alle leerwegen van het vmbo (inclusief lwoo) aan, waarbij we onze leerlingen uitdagen om op hun hoogst haalbare niveau het diploma te behalen. Leerlingen kunnen bij ons opstromen naar een hoger niveau. Het Zuid-West College biedt uitdagend onderwijs en perspectief.

Het Zuid-West College biedt in de onderbouw vier typen klassen aan: de KompasKlas en de KoersKlassen bl/kl, kl/mavo en mavo. In alle klassen worden schoolvakken los aangeboden, zoals geschiedenis, biologie et cetera. Dit zorgt voor een betere aansluiting op de bovenbouw. In leerjaar 1 krijgen leerlingen in de KoersKlassen les op twee niveaus. Het Zuid-West College biedt ook een uitdagend traject aan voor leerlingen met een bl/lwoo-advies: de KompasKlas. De KompasKlas heeft een eigen lokaal, een klein vast docententeam en veel contact met de mentor, waardoor we de leerresultaten van de leerlingen goed in de gaten kunnen houden. Ook maken leerlingen in klas 1 en 2 al kennis met de profielen van de bovenbouw door middel van beroeps- en keuzemodules op ons moderne leerplein.

Nader toegelicht

Tijdens de lessen besteden we aandacht aan schoolse vaardigheden: we helpen bij het leren, werken samen en maken gebruiken van weekplanners. Daarnaast krijgen alle brugklassen Rots en Water, een psychofysieke training die zich richt op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten en weerbaarheid. De kl-/tl-klas en de mavoklas volgen ook ZW-uren. Tijdens deze uren maken leerlingen zelf een keuze in welke leerstijl ze aan de slag gaan: zelfstandig, samen, in stilte of juist werken met gebruik van ICT.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Het Zuid-West College heeft een leerlingenraad. Dit is een raad waarin leerlingen en docenten meedenken over belangrijke zaken op school en waarover zij de directie adviseren. De raad organiseert daarnaast activiteiten die bijdragen aan een plezierige en leerzame schoolomgeving. 

Elke leerling heeft een eigen mentor. De mentor is de eerste contactpersoon voor leerling en ouders/verzorgers. Vooral in het begin van het schooljaar besteedt de mentor veel aandacht aan omgangsvormen en de sfeer in de klas. Ook leert de mentor de leerling onder meer om met Teams in Office 365 om te gaan.

Veiligheid

De school besteedt veel aandacht aan goede omgangsvormen tussen leerlingen en tussen leerlingen en personeel. We zijn een schone, kleine en rustige school met duidelijke afspraken, regels en gedragscodes. Met elkaar werken wij aan een veilige school, o.a. via het project 'Schoolsteward'. Op onze school zijn een ondersteuningsteam en een anti-pestcoördinator (APC) aanwezig. Het ondersteuningsteam geeft ondersteuning aan leerlingen die extra hulp nodig hebben.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Onze mentoren hebben geregeld contact met de ouders/verzorgers van de leerlingen. Ouders/verzorgers worden verschillende keren per jaar op school uitgenodigd om over de voortgang van hun kind te praten. Via het leerlingvolgsysteem (Magister) kunnen ouders/verzorgers de behaalde studieresultaten en de aanwezigheid van hun kind nauwlettend in de gaten houden. Uiteraard kunnen ouders/verzorgers ook altijd zelf contact opnemen met de school. Dit stellen we zelfs enorm op prijs! We hebben elkaar nodig om de leerlingen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

We hechten veel belang aan de samenwerking met ouders/verzorgers. Daarom heeft de school ook een actieve Ouderraad.

Nog meer op onze school

Brede buurtschool VO  
In brede buurtscholen kunnen leerlingen hun talenten ontwikkelen en achterstanden wegwerken. Hiermee krijgen alle kinderen kansen om verder te komen.

Vmbo-programma's

 • Dienstverlening en producten
 • Economie en ondernemen
 • Zorg en welzijn

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Je bent van harte welkom op het Zuid-West College met een bl-, kl-, mavoadvies (inclusief lwoo) of een dubbel advies. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, onderzoeken we hoe we je zo goed mogelijk verder kunnen helpen.

Brugperiode

Het Zuid-West College heeft bl-, bl/kl-, kl/mavo- en mavo brugklassen. In alle groepen is lwoo-instroom mogelijk. Leerlingen die laten zien dat ze meer aankunnen, kunnen opstromen naar een hoger niveau.

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 16 plaatsen
Restperiode

 • vmbo b + lwoo 5 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO BL, met LWOO
 • vmbo b/k (+ lwoo) 1 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO BL, met LWOO, VMBO BL, VMBO BL t/m VMBO KL, VMBO BL t/m VMBO KL, met LWOO
 • vmbo k/tl (+ lwoo) 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO KL, VMBO KL, met LWOO, VMBO KL t/m VMBO TL, VMBO KL t/m VMBO TL, met LWOO
 • vmbo tl/havo 10 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO TL, VMBO TL, met LWOO, VMBO TL t/m HAVO

Kosten eerste leerjaar

 • € 50,00 Waarborgsom voor de boeken. De boeken en leermiddelen zijn gratis.
 • € 100,00 Bijdrage voor het introductieprogramma en schoolkamp in de eerste klassen.

Zuid-West College in het kort

In de onderbouw besteden we tijdens de lessen aandacht aan schoolse vaardigheden: we helpen bij het leren, werken samen en maken gebruik van weekplanners. Daarnaast krijgen alle brugklassen 'Rots en Water'-training, een psychofysieke training die zich richt op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten en weerbaarheid. De kl-/tl-klas en de mavo-/havo-klas volgen ook ZW-uren. Tijdens deze uren maken leerlingen zelf een keuze in welke werkvorm ze aan de slag gaan: zelfstandig, samen, in stilte of met ICT-middelen.

Drie profielen
In de bovenbouw bieden we drie profielen aan: Zorg en Welzijn (Z&W), Economie en Ondernemen (E&O) en Dienstverlening en Producten (D&P). Het profiel Dienstverlening en Producten heeft twee uitstroomrichtingen: je kunt kiezen uit de richting ICT of de richting Sport, Dienstverlening & Veiligheid.

Verschillende stages
Leerlingen leren niet alleen op school, maar ook in de praktijk. In de 3e en 4e klas lopen alle leerlingen twee weken een beroepsstage. Mavoleerlingen hebben in de 3e klas een beroepsoriënterende stage. Onze leerlingen zijn daardoor beter in staat voor een beroep te kiezen dat goed bij hen past. En doordat onze leerlingen ook beter weten waarvoor ze opgeleid worden, is de kans op uitval in het vervolgonderwijs aanzienlijk kleiner.

Indien een leerling meer hulp nodig heeft, is bijles en/of huiswerkbegeleiding mogelijk.