Spring naar inhoud

Dalton Voorburg

 • vmbo tl,
 • havo,
 • vwo atheneum,
 • vwo gymnasium

Schoolprofiel

Dalton Voorburg heeft verschillende afdelingen: vmbo-tl, havo en vwo (atheneum en gymnasium). Er wordt gewerkt volgens de pedagogisch-didactische uitgangspunten van het daltononderwijs: vrijheid en verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie. De leerlingen leren tijdens de dagelijkse daltonuren een eigen keuzevrijheid te hanteren, waarbij zij met begeleiding van de docenten zelf verantwoordelijk zijn voor hun (leer)gedrag. Daltononderwijs biedt de leerlingen iedere dag de mogelijkheid samen te werken. Doordat leerlingen samen met docenten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij respectvol met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. 

Dalton Voorburg is een daltonschool waar betrokken docenten onderwijs geven aan ondernemende leerlingen. Onze leerlingen krijgen de gelegenheid zich persoonlijk optimaal te ontwikkelen, zodat zij goed worden voorbereid op een veranderende samenleving.

Wilt u meer weten over daltononderwijs? Op de website van onze school (www.daltonvoorburg.nl ) en de website van de Nederlandse Dalton Vereniging (www.dalton.nl ) vindt u meer informatie.

Nader toegelicht

De school kent verschillende vormen van extra begeleiding. Zo worden alle leerlingen in de brugklas getoetst om te zien of er sprake is van een taal- of rekenachterstand. Verder kunnen leerlingen die daaraan behoefte hebben in aanmerking komen voor extra ondersteuning bij Nederlands en Engels en bij rekenen.

Leerlingen die goed willen presteren, maar soms blokkeren door angstgevoelens en spanning, kunnen op school een faalangstreductietraining volgen. Om leerlingen te ondersteunen en te faciliteren bij de combinatie topsport en school, is een topsportcoach aanwezig die deze leerlingen begeleidt. Onze school is tevens een begaafdheidsprofiel en biedt passend onderwijs (TOM-begeleiding) aan leerlingen die multigetalenteerd of (hoog)begaafd zijn. 

In elke jaargroep houden de leerlingen zich een aantal keren per jaar bezig met een project. Er zijn zogeheten 'sociale' en 'educatieve' projecten. Tot de sociale projecten behoren alle kennismakingsactiviteiten aan het begin van het schooljaar. Onder de educatieve projecten vallen de binnen- en buitenschoolse excursies, evenals in 3-vmbo een reis naar Duitsland en Polen en in 5-vwo een verblijf van een week bij een gastgezin in Berlijn of Parijs. De gymnasiasten uit 5-vwo maken een reis naar Rome of Athene.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Op onze school werken leerlingen uit de bovenbouw actief mee in de begeleiding van leerlingen uit klas 1 en 2: leerlingcoaches. Elke brugklas heeft twee coach-docenten en 4 leerlingcoaches.

De school vindt het belangrijk dat de leerlingen zich betrokken voelen. De actieve leerlingenraad heeft het leerlingenstatuut vormgegeven, overlegt regelmatig over belangrijke schoolzaken en brengt adviezen uit aan de schoolleiding. Een drietal vertegenwoordigers uit de leerlingenraad is tevens lid van de medezeggenschapsraad.

Verder zijn er leerlingen actief in de leerlingenvereniging Scorpio, die onder andere schoolfeesten en de Sinterklaaviering voor de onderbouw organiseert.

Veiligheid

De school draagt zorg voor een veilig leerklimaat en stelt alles in het werk de leerlingen het gevoel te geven dat zij in een plezierige leer- en leefomgeving verkeren. Daltononderwijs biedt een leef- en leeromgeving waar leerlingen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen zonder vrees ("Fearless human beings") met een democratische grondhouding. Het daltononderwijs wil een wezenlijke bijdrage leveren aan haar leerlingen om hen in staat te stellen te kunnen functioneren in een complexe samenleving door ondernemend en zelf verantwoordelijk te zijn in het leven, in het werken en in het samenleven met anderen.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

De school heeft een actieve oudervereniging, die maandelijks in aanwezigheid van een directielid vergadert over allerlei schoolzaken. Verder organiseert de oudervereniging jaarlijks een thema-avond voor alle ouders en is zij nauw betrokken bij de organisatie van de beroepenmarkt. Ouders worden ook direct betrokken bij de kwaliteit van ons daltononderwijs. Zo houden wij jaarlijks oudertevredenheidsonderzoeken.

Nog meer op onze school

Begaafdheidsprofielschool

In het kader van ons begaafdheidsprofiel worden er ieder schooljaar ook masterclasses georganiseerd, o.a.  robotica, Arduino, science, Klassieke cultuur, wetenschapsfilosofie, raketwagens bouwen, Lego League, etc. Leerlingen kunnen ook deelnemen aan de cursussen DELF (Diplôme d'Études en Langue Française) en Anglia English. 

De school kent een levendige debatcultuur en de debatteams doen mee aan verschillende regionale en landelijke debatwedstrijden. 

Ook kent de school inmiddels een traditie in het opvoeren van een musical of een toneelvoorstelling door de schooltheatergroep De Vijfde Vleugel. De Theaterwerkplaats is de afdeling van De Vijfde Vleugel, waarin door de leerlingen zelf een toneelstuk wordt gemaakt en opgevoerd. Aan het einde van het schooljaar wordt de voorstelling opgevoerd in Theater Ludens. In de Theaterwerkplaats 2.0 maken leerlingen uit de andere klassen een voorstelling voor het RAB’s Middelbare Scholieren Theater Festival in Den Haag.

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Wij plaatsen 200 nieuwe leerlingen. Er zijn twee voorrangsregels: de leerling heeft een broer/zus op onze school en/of de leerling zit nu op een vernieuwingsschool (Dalton, Montessori, Jenaplan, Vrije School).

Brugperiode

Leerlingen met advies vmbo-tl, havo en vwo worden bij elkaar geplaatst in de brugklas. Dit biedt leerlingen de mogelijkheid het hoogst haalbare niveau te bereiken. Na de brugklas kan de leerling naar de 2e klas vmbo-tl, klas 2-havo/atheneum of 2-gymnasium. 

Brugklassen

Totale aantal beschikbare plaatsen: 200 plaatsen
Eerste aanmeldingsperiode

 • vmbo tl/havo/vwo 200 plaatsen beschikbaar (100.0% van totaal)
  Basisschooladvies: VMBO TL, VMBO TL t/m HAVO, HAVO, HAVO t/m VWO, VWO

Voorrangsregels

 1. Wij verlenen voorrang aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van aanmelding.
 2. Wij verlenen voorrang aan kinderen van personeelsleden werkzaam op de school van aanmelding.'
 3. Wij verlenen voorrang aan leerlingen van basisscholen met hetzelfde onderwijsconcept: a. de middelbare Montessorischolen mogen voorrang verlenen aan leerlingen van Montessori basisscholen en aan leerlingen van Dalton basisscholen. b. de middelbare Daltonscholen mogen voorrang verlenen aan leerlingen van Dalton basisscholen en aan leerlingen van Montessori basisscholen. c. de middelbare Vrij School mag voorrang verlenen aan leerlingen van de (basis-) Vrije Scholen.

Voorlichting en open dagen

Woe 19 januari 2022, van 13:30 tot 16:00 uur
Lesjesdag voor groep 8
Maa 31 januari 2022, van 19:30 tot 21:00 uur
Informatie-avond voor ouders van groep 8
Vrij 11 februari 2022, van 15:00 tot 21:30 uur
Open Huis

Kosten eerste leerjaar

 • € 150,00 Vrijwillige leermiddelenbijdrage: materiaalkosten voor vakken als handvaardigheid, keuzebegeleidingsmateriaal, entreegelden zwembad, tennis- en squashbanen en fitnessruimtes.
 • € 30,00 Contributies oudervereniging en leerlingenvereniging.
 • € 100,00 Excursies, projecten, culturele activiteiten, introductieproject.

Omgaan met verschillen

Het uitgangspunt van de scholengemeenschap Dalton Voorburg is erkenning van verschillen tussen de leerlingen en hun talenten. Kenmerkend voor het pedagogisch klimaat is kansen krijgen en keuzes maken. Er is een ruim aanbod aan examenvakken, waarin leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen:  op het vmbo wordt het kunstvak handenarbeid/kunstvakken 2 aangeboden, op de havo en het vwo de kunstvakken tekenen en muziek. Op de havo kan de leerling het vak maatschappijwetenschappen kiezen en op het vwo het vak filosofie. In alle afdelingen kan de leerling het sportexamenvak LO2 of BSM kiezen.

De topsporters onder onze leerlingen kunnen in aanmerking komen voor een specifieke vorm van begeleiding om hen te ondersteunen bij de combinatie topsport en school.

Vervroegd examen en examen op een hoger niveau is mogelijk. De school biedt leerlingen de mogelijkheid om in een of meer vakken versneld centraal examen af te leggen in het voorlaatste leerjaar (3-vmbo, 4-havo of 5-vwo). Ook is het mogelijk om een of meer vakken op een hoger kwalificatieniveau af te sluiten: zo kan een havoleerling bijvoorbeeld het vak Engels op vwo-niveau afsluiten.

Begaafdheidsprofielschool
Dalton Voorburg is officieel gecertificeerd als Begaafdheidsprofielschool. Dat houdt in dat de school in staat is kwalitatief hoogwaardig en uitdagend onderwijs te bieden en specifieke begeleiding te geven aan (hoog)begaafde en getalenteerde leerlingen.