Spring naar inhoud

's Gravendreef College

 • vmbo gl,
 • vmbo k,
 • vmbo tl,
 • havo

Schoolprofiel

Het 's Gravendreef College is een kleine, veilige en sfeervolle school voor havo en vmbo kgt. De goede sfeer, veiligheid en kleinschaligheid helpen het beste uit de leerling te halen.

Wij behouden het goede uit het verleden en combineren dat met de vernieuwingen van deze tijd. Zo heeft iedere leerling zijn eigen Chromebook en krijgen ze les in digitale vaardigheden (o.a. programmeren, robotica, ICT-basisvaardigheden). Daarnaast is er tijdens de lessen ook aandacht voor de '21st century skills', om zo de leerlingen voor de steeds digitaler wordende maatschappij klaar te stomen.
Verder bieden wij een programma waarin cultuur en culturele uitingen een belangrijke plaats innemen. Leerlingen bezoeken voorstellingen, gaan naar musea en nemen deel aan lessen drama. Leerlingen kunnen ook havo-examen doen in de vakken dans, drama en beeldend.

Onze belangrijkste doelstelling is het maximale uit iedere leerling te halen. Onze ambitie is dat het instroomniveau (basisschooladvies) minimaal het uitstroomniveau (diploma) is.
 

Nader toegelicht

Onze school wil haar leerlingen door opleiding en vorming bijstaan op weg naar volwassenheid. De school wil dit realiseren door een kleinschalig georganiseerde school te zijn waar alle leerlingen en docenten gekend worden, zich veilig weten en oog voor elkaar hebben; waar nadrukkelijk gewerkt wordt aan optimale leerresultaten en een soepele doorstroom naar het vervolgonderwijs en waar een brede culturele vorming van alle leerlingen wordt nagestreefd. Bij het schoolprofiel is te lezen hoe we bovenstaande missie vorm geven  in de praktijk van alledag.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

De leerlingen zijn vertegenwoordigd in het leerlingenoverleg. In het leerlingenoverleg worden zaken die de leerlingen direct aangaan besproken. Vanuit het leerlingenoverleg is het leerlingenstatuut ontstaan waar rechten en plichten van leerlingen en medewerkers van de school beschreven zijn. Belangrijk is ook de leerlingen een stem te geven in de school. Daarvoor is de leerlingenraad waar leerlingen in plaats nemen die mee willen denken en beslissen over zaken binnen de school. In de MR zijn leerlingen ook vertegenwoordigd.

Veiligheid

De school vindt veiligheid van groot belang. Daarom gelden binnen de school duidelijke regels en grenzen, kennen de leerlingen en docenten elkaar en gaat men respectvol met elkaar om. Wij hechten aan vriendelijke omgangsvormen. Grof taalgebruik en brutale opmerkingen worden niet getolereerd. In de mentorlessen wordt uitgebreid aandacht besteed aan de ontwikkeling van de sociaal-emotionele vaardigheden, o.a. aan de hand van de methode 'Tumult', die hierop gericht is.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

De school heeft een zeer actieve ouderraad. Zij adviseert de schoolleiding en steunt het onderwijsproces door actief betrokken te zijn bij activiteiten binnen en buiten de school. Ook wil de ouderraad de band tussen ouders en school versterken en een aanspreekpunt voor ouders zijn. De oudercommissie organiseert thema-avonden met een wisselende inhoud rondom puberteit en opvoeding.

Nog meer op onze school

Sportklassen  
Deze school heeft sportklassen.
Masterclass Musical, Film en Sport

MASTERCLASS SPORT, MUSICAL EN FILM: In de Masterclass Sport maken leerlingen kennis met allerlei bekende en minder bekende sporten zoals boksen, snowboarden en wielrennen. In de Masterclass Musical werken leerlingen aan een musicalproductie en bij de Masterclass Film wordt er onder deskundige begeleiding gewerkt aan een film.

Vmbo-programma's

 • Economie en ondernemen
 • Zorg en welzijn
 • Dienstverlening en producten

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Vanaf november staan de toelatingscriteria en de voorrangsregels op onze website vermeld.

Brugperiode

Er zijn acht brugklassen: vier vmbo kgt-klassen en vier havoklassen, waarvan één musicalklas. De klassen hebben een tweejarige brugperiode. Aan het eind van het tweede jaar wordt er voor het vervolg van de opleiding een bindend advies gegeven dat gebaseerd is op studieresultaten en werkhouding. Elke klas heeft een mentor die de leerlingen intensief begeleidt en het contact met de leerling en de ouders onderhoudt.

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 0 plaatsen
Restperiode

 • vmbo k/gl/tl 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO KL, VMBO KL t/m VMBO TL, VMBO TL
 • vmbo tl/havo 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO TL t/m HAVO
 • havo 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: HAVO, HAVO t/m VWO

Voorlichting en open dagen

Don 24 januari 2019, van 19:30 tot 21:30 uur
Voorlichtingsavond voor ouders.
Zat 26 januari 2019, van 10:00 tot 13:30 uur
Open dag voor ouders en leerlingen.

Kosten eerste leerjaar

 • € 95,00 Vrijwillige ouderbijdrage.
 • € 140,00 Brugklaskamp.
 • € 12,50 Huur locker

Bijzonderheden

Digitale geletterdheid is voor al onze leerlingen van groot belang om later succesvol deel te nemen aan de maatschappij van de toekomst. Daarom staat Digital Skills Lab iedere week als vak op het rooster. Leerlingen gaan aan de slag met robots en programmeren hun eigen game. Ook leren leerlingen hoe ze veilig kunnen internetten.

Masterclass sport, musical en film: In de Masterclass Sport maken de leerlingen kennis met allerlei bekende en minder bekende sporten zoals boksen, handboogschieten en wielrennen. In de Masterclass Musical werken leerlingen aan een musicalproductie en bij de Masterclass Film wordt er onder deskunde begeleiding gewerkt aan het maken een film.

Musicalklas-havo: Er is een driejarig lesprogramma ontwikkeld waarin, naast de reguliere vakken, dans, zang en drama in het lesprogramma zijn opgenomen. 

Brugklaskamp: Alle brugklasleerlingen gaan in september drie dagen op kamp. Hier sluiten we de eerste kennismakingsperiode op actieve en sportieve wijze af met een programma vol sport, spel en creatieve elementen.

Open podium en kerstshow: Leerlingen uit alle klassen treden op en laten het publiek genieten van een gevarieerd programma.

Huiswerkklas: Het is mogelijk om tegen betaling twee of drie keer per week de huiswerkklas te volgen.