Spring naar inhoud

's Gravendreef College

 • vmbo gl,
 • vmbo k,
 • vmbo tl,
 • havo

Schoolprofiel

Het 's Gravendreef College is een kleine, veilige en sfeervolle school voor havo en vmbo-kgt. De goede sfeer, veiligheid en kleinschaligheid helpen het beste uit de leerling te halen.

Wij behouden het goede uit het verleden en combineren dat met de vernieuwingen van deze tijd. Ze krijgen o.a. les in digitale vaardigheden (o.a. programmeren, robotica, ICT-basisvaardigheden). Daarnaast is er tijdens de lessen ook aandacht voor de '21st century skills'.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen eigenaar worden van hun eigen leerproces. Om dit voor elkaar te krijgen, volgen de leerlingen les volgens het keuzerooster, waarin naast de reguliere vaklessen, ruimte is om een aantal uren zelf te kiezen. Leerlingen kunnen kiezen voor verdieping als ze extra uitleg willen voor een bepaald vak, voor verbreding of voor ontwikkeling op het terrein van sport of kunst en cultuur.

Onze belangrijkste doelstelling is het maximale uit iedere leerling te halen. Onze ambitie is dat het gegeven basisschooladvies minimaal het uitstroomniveau is.
 

Nader toegelicht

 

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen eigenaar worden van hun eigen leerproces. Om dit te bewerkstelligenkrijgen de leerlingen dit jaar les volgens het keuzerooster, waarin naast de reguliere vaklessen, ruimte is om een aantal uren zelf te kiezen. Leerlingen kunnen kiezen voor verdieping als ze extra uitleg willen voor een bepaald vak, voor verbreding of voor ontwikkeling op het terrein van sport of kunst en cultuur.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

De leerlingen zijn vertegenwoordigd in het leerlingenoverleg. In het leerlingenoverleg worden zaken die de leerlingen direct aangaan besproken. Vanuit het leerlingenoverleg is het leerlingenstatuut ontstaan waar rechten en plichten van leerlingen en medewerkers van de school beschreven zijn. Belangrijk is ook de leerlingen een stem te geven in de school. Daarvoor is de leerlingenraad waar leerlingen in plaats nemen die mee willen denken en beslissen over zaken binnen de school. In de MR zijn leerlingen ook vertegenwoordigd.

Veiligheid

De school vindt veiligheid van groot belang. Daarom gelden binnen de school duidelijke regels en grenzen, kennen de leerlingen en docenten elkaar en gaat men respectvol met elkaar om. Wij hechten aan vriendelijke omgangsvormen. Grof taalgebruik en brutale opmerkingen worden niet getolereerd. In de mentorlessen wordt uitgebreid aandacht besteed aan de ontwikkeling van de sociaal-emotionele vaardigheden, o.a. aan de hand van de methode 'Tumult', die hierop gericht is.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

De school heeft een zeer actieve ouderraad. Zij adviseert de schoolleiding en steunt het onderwijsproces door actief betrokken te zijn bij activiteiten binnen en buiten de school. Ook wil de ouderraad de band tussen ouders en school versterken en een aanspreekpunt voor ouders zijn. De oudercommissie organiseert thema-avonden met een wisselende inhoud rondom puberteit en opvoeding.

Nog meer op onze school

Sportklassen  
Deze school heeft sportklassen.
Masterclass Musical, Film en Sport

MASTERCLASS SPORT, MUSICAL EN FILM: In de Masterclass Sport maken leerlingen kennis met allerlei bekende en minder bekende sporten zoals boksen, snowboarden en wielrennen. In de Masterclass Musical werken leerlingen aan een musicalproductie en bij de Masterclass Film wordt er onder deskundige begeleiding gewerkt aan een film.

Vmbo-programma's

 • Economie en ondernemen
 • Zorg en welzijn
 • Dienstverlening en producten

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Vanaf november staan de toelatingscriteria en de voorrangsregels op onze website vermeld.

Brugperiode

Er zijn acht brugklassen: vier vmbo kgt-klassen en vier havoklassen, waarvan één musicalklas. De klassen hebben een tweejarige brugperiode. Aan het eind van het tweede jaar wordt er voor het vervolg van de opleiding een bindend advies gegeven dat gebaseerd is op studieresultaten en werkhouding. Elke klas heeft een mentor die de leerlingen intensief begeleidt en het contact met de leerling en de ouders onderhoudt.

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 3 plaatsen
Restperiode

 • vmbo k/gl/tl 0 plaatsen beschikbaar
 • vmbo tl/havo 0 plaatsen beschikbaar
 • havo 3 plaatsen beschikbaar

Voorrangsregels

 1. Wij verlenen voorrang aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van aanmelding.
 2. Wij verlenen voorrang aan kinderen van personeelsleden werkzaam op de school van aanmelding.'

Voorlichting en open dagen

Don 16 januari 2020, van 19:30 tot 21:30 uur
Voorlichtingsavond voor ouders.
Zat 18 januari 2020, van 09:30 tot 13:00 uur
Open dag voor ouders en leerlingen.

Kosten eerste leerjaar

 • € 95,00 Vrijwillige ouderbijdrage.
 • € 140,00 Brugklaskamp.
 • € 12,50 Huur locker

Bijzonderheden

Digitale geletterdheid is voor al onze leerlingen van groot belang om later succesvol deel te nemen aan de maatschappij van de toekomst. Daarom staat ICT iedere week als vak op het rooster. Leerlingen gaan aan de slag met robots en programmeren hun eigen game. Ook leren leerlingen hoe ze veilig kunnen internetten.

Masterclass sport, musical en film: In de Masterclass Sport maken de leerlingen kennis met allerlei bekende en minder bekende sporten zoals boksen, handboogschieten en wielrennen. In de Masterclass Musical werken leerlingen aan een musicalproductie en bij de Masterclass Film wordt er onder deskunde begeleiding gewerkt aan het maken een film.

 

Musicalklas-havo: Er is een driejarig lesprogramma ontwikkeld waarin, naast de reguliere vakken, dans, zang en drama in het lesprogramma zijn opgenomen. 

De leerlingen volgen per dag 3 vaklessen van 80 minuten, daarnaast hebben ze in de onderbouw een verplicht huiswerkuur waarin aandacht is voor studievaardigheden. Daarnaast kiezen de leerlingen zelf 4 keuze-uren.

Alle brugklasleerlingen gaan aan het begin van het schooljaar drie dagen op brugklaskamp. Hier sluiten we de kennismakingsperiode op actieve en sportieve wijze af.

Open podium en kerstshow: Leerlingen uit alle klassen treden op en laten het publiek genieten van een gevarieerd programma.