Spring naar inhoud

's Gravendreef College

 • vmbo gl,
 • vmbo k,
 • vmbo tl,
 • havo,
 • vwo atheneum,
 • mavo

Schoolprofiel

Het 's Gravendreef College is een klein georganiseerde, veilige en sfeervolle school voor vwo, havo en vmbo kgt. De goede sfeer, veiligheid en kleinschaligheid helpen het beste uit de leerling te halen.

Wij behouden het goede uit het verleden en combineren dat met de vernieuwingen van deze tijd. Zo heeft iedere leerling zijn eigen Chromebook en krijgen ze les in digitale vaardigheden (o.a. programmeren, robotica, ICT-basisvaardigheden). Daarnaast is er tijdens de lessen ook aandacht voor de '21st century skills', om zo de leerlingen voor de steeds digitaler wordende maatschappij klaar te stomen.

Verder bieden wij een programma waarin cultuur en culturele uitingen een belangrijke plaats innemen. Leerlingen bezoeken voorstellingen, gaan naar musea en nemen deel aan lessen drama. Leerlingen kunnen ook havo en vwo examen doen in de vakken dans, drama en beeldend.

Onze belangrijkste doelstelling is het maximale uit iedere leerling te halen. Onze ambitie is dat het instroomniveau (basisschooladvies) minimaal het uitstroomniveau (diploma) is.

Voor ons vwo zijn wij een samenwerking met een zusterschool binnen onze stichting aangegaan.

 

Nader toegelicht

Zonder de goede kenmerken van het traditionele onderwijs helemaal los te laten, gaan we mee met de vernieuwingen van deze tijd, omdat bij leren niet alleen het ontvangen van informatie van belang is, maar het verwerken ervan het centrale proces is. Zo krijgen alle leerlingen les in digitale vaardigheden als robotica, programmeren, veilig internetten en ICT en beschikken ze over hun eigen Chromebook. Tijdens de lessen is er veel aandacht voor de '21 century skills': naast een doel op zich vormen vaardigheden als samenwerken en zelfregulatie ook een belangrijke basis voor het aanleren van kennis en andere vaardigheden

Zelfregulatie betekent dat onze leerlingen eigenaar worden van hun eigen leerproces. Hierbij gaat het om doelgericht handelen, zich kunnen motiveren voor een taak en reflecteren op eigen handelen. Om leerlingen te ondersteunen in hun doelgericht handelen zijn de lessen op het ’s Gravendreef College gebaseerd op leerdoelen die voor leerlingen inzichtelijk gemaakt worden. 

Om eigenaarschap van het leerproces te bevorderen krijgen de leerlingen les volgens het keuzerooster, waarin naast de reguliere vaklessen ruimte is om de invulling van een aantal uren zelf te kiezen. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld kiezen voor verdieping als ze extra uitleg willen voor een bepaald vak, voor verbreding of ontwikkeling op het terrein van sport of kunst en cultuur in de vorm van masterclasses. In klas 1 en 2 werken we met een planningsagenda om de leerlingen te begeleiden bij het maken van deze keuzes.

Op onze school besteden wij veel aandacht aan cultuur: wij geven onze leerlingen een stevige culturele basis mee. Hoe iemand kunst en cultuur ondergaat, hangt af van zijn culturele bagage. Die krijg je mee van huis, van de straat en van school. Het is volgens ons van groot belang voor de samenleving om cultuureducatie stevig te verankeren in het schoolleven. Cultuureducatie biedt tevens een tegenwicht voor de toenemende verzakelijking en individualisering van de samenleving. Wij bieden een programma aan waarin cultuur en culturele uitingen een belangrijke plaats innemen. Voor alle leerlingen in klas 1 t/m 3 staan lessen drama in het rooster, waardoor leerlingen tevens leren zich te presenteren. Daarnaast gaan leerlingen naar voorstellingen en bezoeken zij musea.

 

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Ook leerlingen hebben een stem in de school. Zij zijn vertegenwoordigd in de leerlingenraad. In de leerlingenraad bespreken de leerlingen onder begeleiding van docenten zaken die hen direct aangaan. Een van de punten die regelmatig besproken wordt is het leerlingenstatuut waarin rechten en plichten van leerlingen en medewerkers van de school beschreven zijn.

 

Veiligheid

Wij vinden veiligheid van groot belang. Daarom gelden binnen de school duidelijke regels en grenzen, kennen de leerlingen en docenten elkaar en gaat men respectvol met elkaar om. Veiligheid komt op verschillende manier terug in ons onderwijsprogramma. Zo wordt er bij de mentorlessen veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden via de methode ‘Tumult’, maar besteden we ook tijdens de ict- lessen aandacht aan het veilig gebruik van internet en social media.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Ook voor ouders is er een belangrijke plaats om te participeren in het onderwijsproces. Op het 's Gravendreef College zijn er binnen de MR twee plaatsen voor ouders. De ouders adviseren de schoolleiding en hebben stemrecht op een aantal terreinen. Naast de twee plaatsen in de MR is er samen met de locatie in Leidschendam een gecombineerde ouderraad. Deze overlegt periodiek met de schoolleiding.

Nog meer op onze school

Theaterklassen  
Deze school heeft theaterklassen.
Sportklassen  
Deze school heeft sportklassen.
80 minuten lessen en keuze-rooster

Op onze school hebben de leerlingen elke dag 3 lessen van 80 minuten. Dit zorgt er voor dat er bij de vakken tijd is om te verdiepen in bijvoorbeeld vaardigheden. Aan het begin en het eind van de dag is er ruimte voor leerlingen om hun eigen invulling te geven in de vorm van keuze-uren. Er zijn keuze-uren waarbij leerlingen bij de docent extra uitleg kunnen vragen, er zijn keuze-uren waar leerlingen hun huiswerk kunnen maken of in stilte kunnen leren. Daarnaast zijn er keuze-uren masterclass waar leerlingen hun talenten of interesses kunnen ontwikkelen bijvoorbeeld in sport, drama, ict, tekenen, debatteren en vele andere mogelijkheden. Daarnaast hebben de leerlingen in klas 1 en 2 ook verplichte huiswerk en studiebegeleidingsuren om leerlingen te leren leren.

Vmbo-programma's

 • Economie en ondernemen
 • Zorg en welzijn
 • Dienstverlening en producten

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Vanaf november staan de toelatingscriteria en de voorrangsregels op onze website vermeld.

Brugperiode

Er zijn 9 brugklassen: vier vmbo kgt-klassen, vier (t)havoklassen en een vwo-klas. De klassen hebben een tweejarige brugperiode. Aan het eind van het tweede jaar wordt er voor het vervolg van de opleiding een bindend advies gegeven dat gebaseerd is op studieresultaten en werkhouding. Iedere klas heeft een mentor die de leerlingen intensief begeleidt en het contact met de leerling en de ouders onderhoudt. De mentor geeft ook speciale mentorlessen, met aandacht voor studie- en sociale vaardigheden door middel van de methode Tumult en door in te zetten op de executieve functies.

 

Brugklassen

Totale aantal beschikbare plaatsen: 247 plaatsen
Eerste aanmeldingsperiode

 • vmbo k/gl/tl 104 plaatsen beschikbaar (42.1% van totaal)
  Basisschooladvies: VMBO KL, VMBO KL t/m VMBO TL, VMBO TL
 • vmbo tl/havo 56 plaatsen beschikbaar (22.7% van totaal)
  Basisschooladvies: VMBO TL t/m HAVO
 • havo/vwo 87 plaatsen beschikbaar (35.2% van totaal)
  Basisschooladvies: HAVO, HAVO t/m VWO, VWO

Voorrangsregels

 1. Wij verlenen voorrang aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van aanmelding.
 2. Wij verlenen voorrang aan kinderen van personeelsleden werkzaam op de school van aanmelding.'

Voorlichting en open dagen

Don 20 januari 2022, van 19:30 tot 20:30 uur
Voorlichtingsavond voor ouders. De visie op ons onderwijs
Zat 22 januari 2022, van 09:30 tot 13:00 uur
Open dag voor ouders en leerlingen. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten.
 • Donderdag 24 januari 2019 van 19.30 uur - 21.00 uur: Voorlichtingsavond voor ouders
 • Zaterfdag 26 januari 2019 van 09.30 - 13.00 uur. Open dag voor ouders en leerlingen.

Kosten eerste leerjaar

 • € 95,00 Vrijwillige ouderbijdrage.
 • € 140,00 Brugklaskamp.
 • € 12,50 Huur locker

Bijzonderheden

Nieuw is dat we starten met een vwoklas vanaf het komend schooljaar.

Digitale geletterdheid is voor al onze leerlingen van groot belang om later succesvol deel te nemen aan de maatschappij van de toekomst. Daarom staat ICT iedere week als vak op het rooster. Leerlingen gaan aan de slag met robots en programmeren hun eigen game. Ook leren leerlingen hoe ze veilig kunnen internetten.

Masterclass sport, musical en film: In de Masterclass Sport maken de leerlingen kennis met allerlei bekende en minder bekende sporten zoals boksen, handboogschieten en wielrennen. In de Masterclass Musical werken leerlingen aan een musicalproductie en bij de Masterclass Film wordt er onder deskunde begeleiding gewerkt aan het maken een film.

Theaterklas-havo: Er is een driejarig lesprogramma ontwikkeld waarin, naast de reguliere vakken, dans, zang en drama in het lesprogramma zijn opgenomen. 

De leerlingen volgen per dag 3 vaklessen van 80 minuten, daarnaast hebben ze in de onderbouw een verplicht huiswerkuur waarin aandacht is voor studievaardigheden en de Executieve Functies. Daarnaast kiezen de leerlingen zelf 4 keuze-uren.

Alle brugklasleerlingen gaan aan het begin van het schooljaar drie dagen op brugklaskamp. Hier sluiten we de kennismakingsperiode op actieve en sportieve wijze af.

Open podium en kerstshow: Leerlingen uit alle klassen treden op en laten het publiek genieten van een gevarieerd programma.