Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Gymnasium Novum is een ambitieuze school met een modern, uitdagend en inspirerend onderwijsprogramma. 

Een leerling op Novum leert regie over zijn eigen leerproces te krijgen en leert eigen keuzes te maken op basis van zijn niveau, talenten en interesses. Op dit moment zijn er in leerjaar 1 t/m 3 op iedere dinsdag activiteiten voor verdieping, verbreding of extra ondersteuning. Deze Novumdag biedt ruimte om te leren zowel binnen als buiten de bestaande vakken en zowel binnen als buiten de school. Op de overige vier reguliere lesdagen wordt er gedifferentieerd binnen de klassikale context. 

Didactische aanpak en jouw leerstijl
Klassikale instructie wordt gecombineerd met het inspelen op jouw leerstijl. Verschillende werkvormen zorgen ervoor dat je in je eigen tempo en op je eigen manier aan het werk kunt. Het is van groot belang dat je oefent met leer- en studievaardigheden. Daar starten we in het eerste leerjaar mee. 
Wil je meer, dan zijn er mogelijkheden om deels je eigen lesprogramma en leerroute vast te stellen. Dit kan o.a. binnen het honoursprogramma, waarvoor je je vanaf het tweede leerjaar kunt aanmelden.

Nader toegelicht

"Ad vitam paramus", wij bereiden ons voor op het leven, is het motto.

We creëren in onze kleinschalige school overzichtelijke leer- en leefplekken. In de onderbouw word je begeleid door een mentor en in de bovenbouw door een tutor met wie je drie jaar optrekt. Je wordt gekend en er is aandacht voor jou.

Er is veel ruimte voor verbreding en verdieping, vakoverstijging, ruime keuze in vakken, (combi-) profielen en tempo (bijv. versnellen).

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

We werken met een leerlingenraad, die bestaat uit leerlingen uit alle leerlagen. Vanuit ons leerlingstatuut richt zij zich op de uitvoering van het aanbod, toetsroosters en de gang van zaken op school. Tevens levert zij een bijdrage aan tevredenheidsonderzoeken.

Een feestcommissie zorgt, begeleid door docenten, voor de nodige ontspanning door het organiseren van alcoholvrije feesten binnen de school. Talentvolle auteurs in de dop geven de schoolkrant uit, die 3 x per jaar verschijnt. Elk jaar organiseert een groep leerlingen een MiniMUN (Model United Nations).

Op deze wijze dragen de leerlingen bij aan een plezierig, open en veilig leer- en leefklimaat.

Veiligheid

Veiligheid staat bij ons op de prioriteitenlijst. Respect voor elkaar en elkaars bezittingen vinden wij belangrijk. Leerlingen en leraren kennen elkaar: het is gezellig en vertrouwd. Door zorg en optimale aandacht te hebben voor onze leerlingen, waarborgen wij een positief school- en leefklimaat. Door optimale ontplooiingskansen en de individuele ontwikkeling van de leergierige leerling centraal te stellen, scheppen wij een leerling-vriendelijk klimaat.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

We werken samen met de ouderraad. Zij fungeert als klankbord voor de schoolleiding met betrekking tot de vormgeving van inhoud en aanbod van ons onderwijs en de randvoorwaarden voor een goede uitvoering. Tevens heeft zij een signaalfunctie vanuit haar contact met de andere ouders. Daarnaast draagt zij bij door mee te denken over de ontwikkelingen binnen het onderwijs en het organiseren van jaarlijkse thema-avonden (bijv. over internet- en alcohol/drugsgebruik). 

Eenmaal in de twee jaar wordt een oudertevredenheidsonderzoek gehouden. De resultaten van dit onderzoek worden door de directie omgezet in beleid of speerpunten en besproken met docenten en ouders. 

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Leerlingen met een gymnasium- of vwo-advies kunnen worden aangemeld. 
Graag maken wij in januari een afspraak met ouders van leerlingen met een (hoog)begaafdsheidsprofiel en met ouders van zorgleerlingen. Tijdens dit gesprek onderzoeken we met elkaar de mogelijkheden.

Brugperiode

Gymnasium Novum is een categoraal gymnasium en kent geen brugperiode. 

Brugklassen

Totale aantal beschikbare plaatsen: 140 plaatsen
Eerste aanmeldingsperiode

 • vwo 140 plaatsen beschikbaar (100.0% van totaal)
  Basisschooladvies: VWO

Voorrangsregels

 1. Wij verlenen voorrang aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van aanmelding.
 2. Wij verlenen voorrang aan kinderen van personeelsleden werkzaam op de school van aanmelding.'

Voorlichting en open dagen

Woe 2 februari 2022, van 19:30 tot 21:30 uur
Speciaal voor ouders van toekomstige eersteklassers organiseerden wij op woensdag 2 februari 2022 van 19.30 – 21.30 uur een voorlichtingsavond. Op deze avond vertelden wij uitgebreid over de organisatie van het Novum en het brede onderwijsconcept op de school.
Zat 5 februari 2022, van 09:00 tot 17:00 uur
Op zaterdag 5 februari 2022 kun je samen met je ouders komen kennismaken met het Gymnasium Novum tijdens de Open School. Ook kun je een proeflesje volgen.

Kosten eerste leerjaar

 • € 160,00 Voor algemene leermiddelen zoals licenties, materialen voor vakken zoals stoffen bij natuurkunde en kosten voor bijzondere faciliteiten als kerstviering, mediatheek, etc.
 • € 90,00 Voor excursies, reizen en Novumdagen zoals Delft, Amersfoort, een bezoek aan het Eschermuseum, etc.
 • € 31,00 Bestaand uit: € 18,00 voor de tekendoos, die verplicht gebruikt wordt bij het vak Beeldende Vorming en € 13,00 voor de agenda, die verplicht gebruikt wordt in het eerste leerjaar.

Ontdekken - Ontwikkelen - Ontplooien

Wij bieden:

 • Vakoverstijgend onderwijs, zoals science (biologie, natuur-, schei- en wiskunde) en Religie, Cultuur en Samenleving (kunst, muziek, filosofie, talen);
 • Thematisch onderwijs, zoals duurzaamheid en 'Dancing with the stars';
 • Extra keuzevakken: Cambridge Engels, Goethe Duits, Delf Frans, Natuur Leven en Technologie, Wiskunde D, Filosofie, maatschappijwetenschappen;
 • Honoursprogramma en Pre-University voor de meest getalenteerden;
 • Veel buitenschoolse activiteiten en in klas 3 en 6 buitenlandse reizen.

 

 

 

Ondersteuning
Er is aandacht voor de leerling die extra ondersteuning nodig heeft en voor de leerling die extra uitdaging zoekt. Er is zowel een coördinator passend onderwijs als een coördinator begaafdheid. Wij zijn aspirant-lid Begaafdheidsprofielscholen.

Huygensklas
Voor getalenteerde groep 8-leerlingen bestaat de mogelijkheid om 16 dagdelen op Novum de Huygensklas te volgen. Daarbinnen maken zij kennis met het brede Novum-aanbod.

Buitenschoolse activiteiten
Sporttoernooien, toneel, debatteam, schaakclub, Lego League, First Tech Challenge, Ken-Je-Klassiekenquiz, Snowcamp, TalentiKa, MiniMUN en THIMUN.