Spring naar inhoud

's Gravendreef College Leidschendam

 • vmbo k,
 • vmbo tl,
 • vmbo gl,
 • mavo

Schoolprofiel

Het 's Gravendreef College Leidschendam is een kleineschalige school voor vmbo kgt met een uniek verkort vmbo-mbo traject, waar een warme sfeer en een veilig pedagogisch klimaat heersen en waar aandacht is voor de emotionele en fysieke veiligheid voor leerlingen.

De kleinschaligheid stelt ons in staat om aandacht te hebben voor alle leerlingen, waardoor het beste uit de leerling gehaald kan worden. Onze ambitie is dat het instroomniveau (basisschooladvies) minimaal het uitstroomniveau (diploma) is.

Nader toegelicht

Nader toegelicht
Zonder de goede kenmerken van het traditionele onderwijs helemaal los te laten, gaan we mee met de vernieuwingen van deze tijd, omdat bij leren niet alleen het ontvangen van informatie van belang is, maar het verwerken ervan het centrale proces is. Zo krijgen alle leerlingen les in digitale vaardigheden als robotica, programmeren, veilig internetten en ICT en beschikken ze over hun eigen Chromebook. Tijdens de lessen is er veel aandacht voor de '21 century skills': naast een doel op zich vormen vaardigheden als samenwerken en zelfregulatie ook een belangrijke basis voor het aanleren van kennis en andere vaardigheden

Zelfregulatie betekent dat onze leerlingen eigenaar worden van hun eigen leerproces. Hierbij gaat het om doelgericht handelen, zich kunnen motiveren voor een taak en reflecteren op eigen handelen. Om leerlingen te ondersteunen in hun doelgericht handelen zijn de lessen op het ’s Gravendreef College gebaseerd op leerdoelen die voor leerlingen inzichtelijk gemaakt worden. 

Om eigenaarschap van het leerproces te bevorderen krijgen de leerlingen les volgens het keuzerooster, waarin naast de reguliere vaklessen ruimte is om de invulling van een aantal uren zelf te kiezen. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld kiezen voor verdieping als ze extra uitleg willen voor een bepaald vak, voor verbreding of ontwikkeling op het terrein van sport of kunst en cultuur in de vorm van masterclasses. In klas 1 en 2 werken we met een planningsagenda om de leerlingen te begeleiden bij het maken van deze keuzes.

Op onze school besteden wij veel aandacht aan cultuur: wij geven onze leerlingen een stevige culturele basis mee. Hoe iemand kunst en cultuur ondergaat, hangt af van zijn culturele bagage. Die krijg je mee van huis, van de straat en van school. Het is volgens ons van groot belang voor de samenleving om cultuureducatie stevig te verankeren in het schoolleven. Cultuureducatie biedt tevens een tegenwicht voor de toenemende verzakelijking en individualisering van de samenleving. Wij bieden een programma aan waarin cultuur en culturele uitingen een belangrijke plaats innemen. Voor alle leerlingen in klas 1 t/m 3 staan lessen drama in het rooster, waardoor leerlingen tevens leren zich te presenteren. Daarnaast gaan leerlingen naar voorstellingen en bezoeken zij musea.

 

 

 

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Ook leerlingen hebben een stem in de school. Zij zijn vertegenwoordigd in de leerlingenraad. In de leerlingenraad bespreken de leerlingen onder begeleiding van docenten zaken die hen direct aangaan. Een van de punten die regelmatig besproken wordt is het leerlingenstatuut waarin rechten en plichten van leerlingen en medewerkers van de school beschreven zijn.

Veiligheid

Wij vinden veiligheid van groot belang. Daarom gelden binnen de school duidelijke regels en grenzen, kennen de leerlingen en docenten elkaar en gaat men respectvol met elkaar om. Veiligheid komt op verschillende manier terug in ons onderwijsprogramma. Zo wordt er bij de mentorlessen veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden via de methode ‘Tumult’, maar besteden we ook tijdens de ict- lessen aandacht aan het veilig gebruik van internet en social media.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Ook voor ouders is er een belangrijke plaats om te participeren in het onderwijsproces. Op het 's Gravendreef College zijn er binnen de MR twee plaatsen voor ouders. De ouders adviseren de schoolleiding en hebben stemrecht op een aantal terreinen. Naast de twee plaatsen in de MR is er samen met de locatie in Leidschenveen een gecombineerde ouderraad. Deze overlegt periodiek met de schoolleiding.

Nog meer op onze school

Theaterklassen  
Deze school heeft theaterklassen.
Sportklassen  
Deze school heeft sportklassen.
Uniek vmbo mbo traject!

Op het ‘s Gravendreef College in Leidschendam hebben we sinds dit schooljaar iets unieks. Samen met mboRijnland bieden we een verkort vmbo-mbo traject aan. 

Dit is een uniek traject in de regio Haaglanden waarmee leerlingen in 5 jaar een vmbo- en een mbo-diploma (niveau 4) behalen, normaal doe je hier 7 jaar over! Dit alles terwijl ze naar dezelfde school blijven gaan.
Hiermee heb je een startbewijs voor toelating tot het hbo. Dit is een mooi alternatief voor de havo als je een meer praktische manier van leren hebt. 
Leerlingen die dit traject volgen weten wat ze willen, zijn gemotiveerd en willen het beste uit zichzelf halen. 

Vmbo-programma's

 • Zorg en welzijn
 • Economie en ondernemen
 • Dienstverlening en producten

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Vanaf november staan de toelatingscriteria en de voorrangsregels op onze website vermeld.

Brugperiode

Aankomend schooljaar vormen wij drie vmbo-kgt-klassen. De klassen hebben een tweejarige brugperiode. Aan het eind van het tweede jaar wordt er voor het vervolg van de opleiding een bindend advies gegeven dat gebaseerd is op studieresultaten en werkhouding. Iedere klas heeft een mentor die de leerlingen intensief begeleidt en het contact met de leerling en de ouders onderhoudt. De mentor geeft ook speciale mentorlessen, met aandacht voor executieve- en sociale vaardigheden door middel van de methode Tumult en de planagenda die de leerlingen op school krijgen.

Brugklassen

Totale aantal beschikbare plaatsen: 72 plaatsen
Eerste aanmeldingsperiode

 • vmbo k/gl/tl 72 plaatsen beschikbaar (100.0% van totaal)
  Basisschooladvies: VMBO KL, VMBO KL t/m VMBO TL, VMBO TL

Voorrangsregels

 1. Wij verlenen voorrang aan kinderen van personeelsleden werkzaam op de school van aanmelding.'
 2. Wij verlenen voorrang aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van aanmelding.

Voorlichting en open dagen

Zat 15 januari 2022, van 16:00 tot 17:00 uur
'Gravendreef Live, online liveshow
Woe 26 januari 2022, van 19:30 tot 21:00 uur
Informatieavond voor ouders van groep 7 en 8 leerlingen
Zat 29 januari 2022, van 09:30 tot 13:00 uur
Open dag 's Gravendreef College Leidschendam

Kosten eerste leerjaar

 • € 95,00 Vrijwillige bijdrage in de leermiddelen, excursies, verzekeringen, enzovoort.
 • € 12,50 Huur van de locker
 • € 140,00 Brugklaskamp

Bijzonderheden

Digitale geletterdheid is voor al onze leerlingen van groot belang om later succesvol deel te nemen aan de maatschappij van de toekomst. Daarom staat ICT iedere week als vak op het rooster. Leerlingen gaan aan de slag met robots en programmeren hun eigen game. Ook leren leerlingen hoe ze veilig kunnen internetten.

In de keuze-uren is er naast de mogelijkheid om stilte-uren te volgen, of extra vaklessen waarbij leerlingen om meer uitleg kunnen vragen, ook ruimte voor verbreding. Zo kunnen leerlingen tijdens keuze-uren verschillende masterclasses volgen. Hierbij kunt u denken aan een masterclass theater, waarin de leerlingen in tien weken een stuk instuderen en dit op een avond opvoeren voor ouders en andere geïnteresseerden. Ook zijn er verschillende sportieve masterclasses waarin de leerlingen een sport kunnen beoefenen die niet in het reguliere programma zit, zoals bijvoorbeeld wielrennen, skiën of rugby

Vanaf het schooljaar 2021-2022 biedt het ‘s Gravendreef College Leidschendam in samenwerking met het MBO-Rijnland een verkorte route vmbo-mbo aan, waarbij de leerlingen die deze route volgen de mogelijkheid hebben om binnen vijf of zes jaar zowel hun vmbo-diploma als hun mbo-niveau-4 diploma te behalen. Dit betekent niet alleen een aanzienlijke tijdwinst voor leerlingen, maar ook de mogelijkheid om eerder naar de beroepsopleiding van hun keuze te gaan. Een prettige bijkomstigheid van deze route is dat we als vmbo- en mbo-school in één gebouw zitten, dus de leerlingen kunnen alle lessen gewoon in hetzelfde gebouw volgen. Voor de afstemming en samenwerking tussen het ‘s Gravendreef College Leidschendam en het MBO-Rijnland zijn hiermee de korte lijnen gegarandeerd.

Voor leerlingen die hun vmbo-gt-diploma hebben gehaald bestaat de mogelijkheid om door te stromen naar de havo-afdeling van het ‘s Gravendreef College in Leidschenveen, mits zij een passend vakkenpakket hebben. Voor deze leerlingen wordt na het examen een week lang een Opstroomklas op het ‘s Gravendreef College Leidschenveen georganiseerd, om de aansluiting met de havo zo kansrijk mogelijk te maken.

Brugklaskamp: alle brugklasleerlingen gaan aan het begin van het schooljaar drie dagen op kamp. Deze kennismakingsperiode bestaat uit  een actief en sportief programma vol sport, spel, creatieve en schoolse elementen waarin samenwerking en teambuilding centraal staan.

Open podium en kerstshow: twee keer per jaar krijgen de leerlingen de gelegenheid om hun talenten te showen aan ouders en belangstellenden tijdens de spectaculaire kerstshow en het open podium.