Spring naar inhoud

Veurs Voorburg

 • vmbo b,
 • vmbo k,
 • vmbo tl,
 • vmbo b + lwoo,
 • vmbo k + lwoo,
 • vmbo tl + lwoo

Schoolprofiel

Veurs Voorburg is een kleinschalig en overzichtelijk vmbo in Voorburg. Door deze kleinschaligheid kunnen wij de leerlingen veel aandacht geven en ze nauwgezet volgen in hun ontwikkeling.
Elke leerling heeft zijn eigen talent(en). Ons doel is die talenten te ontdekken en ervoor te zorgen dat leerlingen die talenten maximaal kunnen ontplooien. Dit doen we door een passend pedagogisch en didactisch klimaat te realiseren. Dit geldt ook voor al onze docenten en medewerkers. Goed onderwijs is immers essentieel om het beste uit elke leerling te halen.

Uiteraard houden we rekening met de verschillen tussen leerlingen. We zorgen ervoor dat elke leerling goed tot zijn recht komt: zowel de leerling die extra aandacht nodig heeft, als de excellente leerling.

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een goed leerklimaat.

Nader toegelicht

   

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Leerlingenraad
De leerlingenraad is betrokken bij allerlei activiteiten binnen de school, onder andere bij schoolfeesten en diploma-uitreikingen.

Betrokkenheid leerlingen
De leerlingen vullen jaarlijks een leerlingtevredenheidsonderzoek in op de computer. Hierin kunnen leerlingen aangeven of ze het naar hun zin hebben op school. Ze kunnen in dit onderzoek onder andere reageren op de gegeven lessen, hun docenten en de veiligheid in de school.

Facebook
Leerlingen van Veurs Voorburg beheren, in overleg met de schoolleiding, de Facebookpagina van de school.

Veiligheid

De school heeft medewerkers die leerlingen helpen en erop toezien dat de school veilig, maar ook gezellig en netjes blijft. Daarnaast is er nauw contact met de jeugdagenten van de gemeente, die ook voorlichtingslessen in de klassen verzorgen. Regelmatig houden we samen met de jeugdagenten van de gemeente een lockercontrole.

Twee keer per jaar is er een ontruimingsoefening.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Medezeggenschapsraad
De school heeft een actieve medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen. Daarbij is iemand van de schoolleiding aanwezig. Ouders zijn via de medezeggenschapsraad betrokken bij schoolzaken. In deze bijeenkomsten wordt gesproken over onderwerpen als schoolkosten, veiligheid, kwaliteit en onderwijstijd.

Inzage in cijfers en verzuim 
Via ons administratieprogramma Magister kunnen ouders vanuit huis gegevens als agenda, huiswerk, cijfers en aanwezigheid inzien.

Oudercontacten

Door middel van ouderavonden willen we ouder(s), verzorger(s) zoveel mogelijk betrekken bij het onderwijs dat wij geven.

Er zijn algemene, informatieve ouderavonden, waarop wij de ouder(s), verzorger(s) per klas of leerjaar informeren over allerlei zaken, zoals keuzebegeleiding, examenjaar of brugklasjaar. Daarnaast zijn er ouderavonden naar aanleiding van het rapport, waarop de ouder(s), verzorger(s)  individueel met de mentor en vakdocenten kunnen spreken. Tenslotte zijn de mentoren het eerste aanspreekpunt voor ouder(s), verzorger(s) én leerlingen en kunnen zij met elkaar in gesprek gaan over allerlei (school - en thuis) zaken.

Nog meer op onze school

Ook op het Veurs!

Nieuwbouw aan de Delflandlaan in Voorburg

Het nieuwe gebouw wordt een duurzaam en eigentijds thuis voor onze school, waar leerlingen en personeel trots op kunnen zijn. We blijven een kleine school want de maximale capaciteit is 400 leerlingen. en het gebouw zal beschikken over diverse praktijklokalen, een wijkrestaurant en winkel, en een inpandige gymzaal. De centrale aula en pauzeruimte, in het hart van de school, is direct verbonden met het schoolplein.

Chromebook-klassen

Vanaf het eerste leerljaar werken leerlingen met een chromebook. Het uitgangspunt hierbij is dat de computer een mooie ondersteuning is voor het onderwijs dat wij geven. 

Next-Level uren (NLU)

In de onderbouw worden leerlingen extra uitgedaagd tijdens de Next-Level uren. Per periode maken de leerlingen een keuze voor uiteenlopende onderwerpen waar zij 4 uur per week naartoe gaan (dans, sport, koken, techniek, Spaans en kunst).

Door andere, uitdagende lessen te bieden, die een aanvulling zijn op het reguliere onderwijsprogramma, worden leerlingen en docenten extra gemotiveerd.

 

Vmbo-programma's

 • Dienstverlening en producten
 • Zorg en welzijn
 • Economie en ondernemen

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Aanmelden kan in de periode die is afgesproken in de BOVO-procedure. Na aanmelding volgt een gesprek op school. Bericht over toelating volgt ook binnen de afgesproken periode.

Brugperiode

De brugklas begint met een introductieperiode en een brugklaskamp. Zo kunnen de leerlingen elkaar en de school goed leren kennen.

Brugklassen

Totale aantal beschikbare plaatsen: 120 plaatsen
Eerste aanmeldingsperiode

 • vmbo b + lwoo 16 plaatsen beschikbaar (13.3% van totaal)
  Basisschooladvies: VMBO BL, met LWOO
 • vmbo b (+ lwoo) 16 plaatsen beschikbaar (13.3% van totaal)
  Basisschooladvies: VMBO BL, met LWOO, VMBO BL
 • vmbo b/k (+ lwoo) 20 plaatsen beschikbaar (16.7% van totaal)
  Basisschooladvies: VMBO BL t/m VMBO KL, VMBO BL t/m VMBO KL, met LWOO, VMBO KL, met LWOO
 • vmbo k (+ lwoo) 20 plaatsen beschikbaar (16.7% van totaal)
  Basisschooladvies: VMBO KL, VMBO KL, met LWOO
 • vmbo k/gl/tl (+ lwoo) 24 plaatsen beschikbaar (20.0% van totaal)
  Basisschooladvies: VMBO KL, VMBO KL, met LWOO, VMBO KL t/m VMBO TL, met LWOO, VMBO KL t/m VMBO TL
 • vmbo k/tl (+ lwoo) 24 plaatsen beschikbaar (20.0% van totaal)
  Basisschooladvies: VMBO KL t/m VMBO TL, VMBO KL t/m VMBO TL, met LWOO, VMBO TL, VMBO TL, met LWOO, VMBO TL t/m HAVO

Voorrangsregels

 1. Wij verlenen voorrang aan kinderen van personeelsleden werkzaam op de school van aanmelding.'
 2. Wij verlenen voorrang aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van aanmelding.

Voorlichting en open dagen

Vrij 28 januari 2022, van 19:00 tot 21:00 uur
A.s. brugklassers en hun ouder(s), verzorger(s) zijn van harte welkom!
Zat 29 januari 2022, van 10:00 tot 12:00 uur
A.s. brugklassers en hun ouder(s), verzorger(s) zijn van harte welkom!

U kunt, indien u dit wenst, vanaf november 2021 telefonisch contact met Veurs Voorburg opnemen om een afspraak voor een informatief gesprek te maken.

Ook kunt u uw kind opgeven voor deelname aan mini-lessen. Deze worden gehouden op 18,19 en 20 januari en 9 februari. De minilessen zullen 13:00 uur starten en u kunt hier verlof op de basisschool voor vragen.

Kosten eerste leerjaar

 • € 135,00 Veurs Voorburg krijgt van de overheid geen structureel geld voor activiteiten en voorzieningen die buiten het reguliere lesprogramma vallen, maar het schoolleven wel gezelliger en aangenamer maken. Om dit te kunnen bekostigen vragen we alle ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen een ouderbijdrage te betalen. De gevraagde betaling is vrijwillig. Dit betekent dat ervoor gekozen mag worden de gevraagde bijdrage niet te betalen. Veurs Voorburg kiest ervoor de diverse posten die onder vrijwillige ouderbijdrage vallen apart in rekening te brengen. Ouders krijgen vooraf een overzicht en geven aan waar hun kind gebruik van gaat maken. Bij het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage wordt de betreffende leerling nooit de toegang tot de school of het reguliere onderwijs ontzegd. De school sluit hem/haar ook niet uit van de genoemde activiteiten en voorzieningen. De totale schoolkosten voor 2021-2022 bedragen: €135

Opvallend

Wij bieden alle leerwegen van het vmbo aan (bbl, kbl, en g/tl). Dat is inclusief of exclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

In de bovenbouw kun je uit de volgende profielen kiezen:

 • Economie en ondernemen;
 • Zorg en welzijn;
 • Dienstverlening en producten.

Mocht het nodig zijn, kan elke leerling gebruikmaken van:

 • Remedial Teaching;
 • Huiswerkbegeleiding;
 • Begeleiding bij dyslexie;
 • Hulpuur taal en rekenen;
 • Sociale vaardigheidstraining, faalangst training.

Onze docenten geven les aan kleine klassen. Daarnaast is er vaak een onderwijsassistent in de klas aanwezig, die extra ondersteuning biedt. Dit geldt met name voor de praktijklessen.

Onderbouw

Kenmerkend voor onze school is de brede onderbouw. Leerlingen kiezen pas een beroepsrichting vanaf leerjaar 3. Ons idee is dat leerlingen in de onderbouw kennismaken met verschillende vakgebieden, zodat zij een bewuste keuze kunnen maken. 

Ook is wisseling van niveau gedurende het schooljaar mogelijk. Als het gegeven advies toch te moeilijk blijkt te zijn, kan een leerling een stapje terug doen. Tegelijk bieden wij leerlingen de kans om op te stromen naar een hoger niveau.