Spring naar inhoud

Veurs Voorburg

 • vmbo tl + lwoo,
 • vmbo k + lwoo,
 • vmbo b + lwoo,
 • vmbo tl,
 • vmbo k,
 • vmbo b

Schoolprofiel

Veurs Voorburg is een kleinschalig en overzichtelijk vmbo in Voorburg. Door deze kleinschaligheid kunnen wij de leerlingen veel aandacht geven en ze nauwgezet volgen in hun ontwikkeling.
Elke leerling heeft zijn eigen talent(en). Ons doel is die talenten te ontdekken en ervoor te zorgen dat leerlingen die talenten maximaal kunnen ontplooien. Dit doen we door een passend pedagogisch en didactisch klimaat te realiseren. Dit geldt ook voor al onze docenten en medewerkers. Goed onderwijs is immers essentieel om het beste uit elke leerling te halen.

Uiteraard houden we rekening met de verschillen tussen leerlingen. We zorgen ervoor dat elke leerling goed tot zijn recht komt: zowel de leerling die extra aandacht nodig heeft, als de excellente leerling.

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een goed leerklimaat.

Nader toegelicht

   

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Leerlingenraad
De leerlingenraad is betrokken bij allerlei activiteiten binnen de school, onder andere bij schoolfeesten en diploma-uitreikingen.

Betrokkenheid leerlingen
De leerlingen vullen jaarlijks een leerlingtevredenheidsonderzoek in op de computer. Hierin kunnen leerlingen aangeven of ze het naar hun zin hebben op school. Ze kunnen in dit onderzoek onder andere reageren op de gegeven lessen, hun docenten en de veiligheid in de school.

Facebook
Leerlingen van Veurs Voorburg beheren, in overleg met de schoolleiding, de Facebookpagina van de school.

Veiligheid

De school heeft medewerkers die leerlingen helpen en erop toezien dat de school veilig, maar ook gezellig en netjes blijft. Daarnaast is er nauw contact met de jeugdagenten van de gemeente, die ook voorlichtingslessen in de klassen verzorgen. Regelmatig houden we samen met de jeugdagenten van de gemeente een lockercontrole.

Twee keer per jaar is er een ontruimingsoefening.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Ouder- & medezeggenschapsraad
De school heeft een actieve ouderraad. De ouderraad komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen. Daarbij is iemand van de schoolleiding aanwezig. Ouders zijn ook via de medezeggenschapsraad betrokken bij schoolzaken. In deze bijeenkomsten wordt gesproken over onderwerpen als schoolkosten, veiligheid, kwaliteit en onderwijstijd.

Inzage in cijfers en verzuim 
Via ons administratieprogramma Magister kunnen ouders vanuit huis gegevens als agenda, huiswerk, cijfers en aanwezigheid inzien.

Nog meer op onze school

Ook op het Veurs!

Chromebook-klassen

Vanaf het eerste leerljaar werken leerlingen met een chromebook. Het uitgangspunt hierbij is dat de computer een mooie ondersteuning is voor het onderwijs dat wij geven. 

Next-Level uren (NLU)

In de onderbouw worden leerlingen extra uitgedaagd tijdens de Next-Level uren. Per periode maken de leerlingen een keuze voor uiteenlopende onderwerpen waar zij 4 uur per week naartoe gaan (dans, sport, koken, techniek, Spaans en kunst).

Door andere, uitdagende lessen te bieden, die een aanvulling zijn op het reguliere onderwijsprgramma, worden leerlingen en docenten extra gemotiveerd.

Vmbo-programma's

 • Economie en ondernemen
 • Zorg en welzijn
 • Dienstverlening en producten

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Aanmelden kan in de periode die is afgesproken in de BOVO-procedure. Na aanmelding volgt een gesprek op school. Bericht over toelating volgt ook binnen de afgesproken periode.

Brugperiode

De brugklas begint met een introductieperiode en een brugklaskamp. Zo kunnen de leerlingen elkaar en de school goed leren kennen.

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 0 plaatsen
Restperiode

 • vmbo b + lwoo 0 plaatsen beschikbaar
 • vmbo b/k (+ lwoo) 0 plaatsen beschikbaar
 • vmbo k (+ lwoo) 0 plaatsen beschikbaar
 • vmbo k/gl/tl (+ lwoo) 0 plaatsen beschikbaar
 • vmbo tl (+ lwoo) 0 plaatsen beschikbaar

Voorrangsregels

 1. Wij verlenen voorrang aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van aanmelding.
 2. Wij verlenen voorrang aan kinderen van personeelsleden werkzaam op de school van aanmelding.'

Kosten eerste leerjaar

 • € 130,00 Veurs Voorburg krijgt van de overheid geen geld voor activiteiten en voorzieningen die buiten het reguliere lesprogramma vallen, maar het schoolleven wel gezelliger en aantrekkelijker maken. Om dit te kunnen bekostigen vragen we alle ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen een schoolbijdrage te betalen. De gevraagde betaling is vrijwillig. Dit betekent dat ervoor gekozen mag worden de gevraagde bijdrage niet te betalen. Kinderen die in Den Haag wonen kunnen, mits ze ervoor in aanmerking komen, een deel van het bedrag met de Ooievaarspas betalen. Bij het niet betalen van de schoolbijdrage wordt de betreffende leerling nooit de toegang tot de school of het reguliere onderwijs ontzegd. De school sluit hem/haar wel uit voor de hieronder genoemde activiteiten en voorzieningen. Veurs Voorburg vraagt aan alle ouder(s)/verzorger(s) om akkoord te gaan met het te betalen factuurbedrag. Activiteiten die met dit geld worden gefinancieerd: introductiedagen, excursies, sportdagen, verzekeringen, schoolfeesten, vieringen, ouderavonden, kosten ouderraad, locker, kamp.

Opvallend

Wij bieden alle leerwegen van het vmbo aan (bbl, kbl, en g/tl). Dat is inclusief of exclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

In de bovenbouw kun je uit de volgende profielen kiezen:

 • Economie en ondernemen;
 • Zorg en welzijn;
 • Dienstverlening en producten.

Mocht het nodig zijn, kan elke leerling gebruikmaken van:

 • Remedial Teaching;
 • Huiswerkbegeleiding;
 • Begeleiding bij dyslexie;
 • Hulpuur taal en rekenen;
 • Sociale vaardigheidstraining, faalangst training.

Onze docenten geven les aan kleine klassen. Daarnaast is er vaak een onderwijsassistent in de klas aanwezig, die extra ondersteuning biedt. Dit geldt met name voor de praktijklessen.

Onderbouw

Kenmerkend voor onze school is de brede onderbouw. Leerlingen kiezen pas een beroepsrichting vanaf leerjaar 3. Ons idee is dat leerlingen in de onderbouw kennismaken met verschillende vakgebieden, zodat zij een bewuste keuze kunnen maken. 

Ook is wisseling van niveau gedurende het schooljaar mogelijk. Als het gegeven advies toch te moeilijk blijkt te zijn, kan een leerling een stapje terug doen. Tegelijk bieden wij leerlingen de kans om op te stromen naar een hoger niveau.