Spring naar inhoud

De Vrije School - afdeling 'praktisch vmbo-t'

  • vmbo tl + lwoo,
  • vmbo tl

Schoolprofiel

De Vrije School Den Haag kent ook een kleine afdeling voor leerlingen die beter leren door eerst 'de handen uit de mouwen te steken' en pas daarna meer theoretisch te gaan leren. Voor deze leerlingen die bij het leren vaak extra ondersteuning kunnen gebruiken, is er de afdeling 'praktisch-vmbo-t'. Dit is het leerwegondersteunend traject (het lwoo) van De Vrije School Den Haag.

Dit praktisch onderwijs wordt in kleine groepen gegeven. Binnen vier jaar wordt het traject afgesloten met een vmbo-t examen, waarmee de leerlingen van harte welkom zijn op de aansluitende opleidingen op mbo-niveau.

Elke klas heeft leerlingen mét en leerlingen zonder lwoo. Lwoo is voor wie extra ondersteuning nodig heeft op leergebied, maar ook op sociaal-emotioneel gebied. Leerlingen die minder goed kunnen functioneren in grote klassen en dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling, werken bij ons in een veilige omgeving, met kleine klassen en individuele aandacht.

Ook deze afdeling staat open voor mensen van alle achtergronden en gezindten.

Nader toegelicht

Het leerwegondersteunend onderwijs van de afdeling 'praktisch vmbo-t' bereidt leerlingen voor op het mbo. De leerling verlaat de school met een diploma vmbo-t. Per dag hebben de leerlingen de eerste uren praktische, ambachtelijke of kunstzinnige activiteiten. Ieder jaar werken leerlingen aan drama. Na de pauze volgt projectonderwijs: in circa drie weken wordt een onderdeel van een vak behandeld. De leerlingen duiken voor langere tijd onder in dit vakgebied en verbinden zich zo intensief met de leerstof. Na de middagpauze volgen de vaklessen. Als onderdeel van het vmbo-t-examen specialiseren de leerlingen zich vanaf het 3e leerjaar in sport of muziek.

De docenten laten zich inspireren door antroposofie, een levensvisie die de overtuiging heeft dat een mens nooit af is, maar zich steeds verder kan en wil ontwikkelen. Ze vergaderen wekelijks, om de ontwikkeling van de leerlingen met elkaar te delen en de achtergronden van de school eigentijds uit te werken. 

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Binnen de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen worden zij gestimuleerd in eigen initiatief en inbreng. De docenten spelen in op de verschillen van de leerlingen en passen zo gedifferentieerde didactiek toe. Op deze wijze kunnen binnen een vak de leerlingen hun persoonlijke leertraject volgen. Ieder bij ons op de afdeling heeft een eigen soort ondersteuning nodig bij de leerweg, ieder heeft eigen problemen, sterke en zwakke punten. In een kleine klas leren de leerlingen elkaar snel kennen, waarderen en accepteren. Van de opmerkingen die ze naar elkaar daarover maken (of juist voor zich houden), leren ze veel. De docenten bewaken en stimuleren dit onderlinge proces. Daartoe zijn er lessen sociale vaardigheid, klassengesprekken en tal van individuele contacten tussen docenten en leerlingen. Verder komen de leerlingen regelmatig met initiatieven, bijvoorbeeld op het gebied van muziek, die als het enigszins kan, opgepakt worden door de docenten. Bij de klassenkampen krijgen leerlingen veel zelfstandige taken, zoals koken in kleine groepjes.

Veiligheid

De afdeling 'praktisch vmbo-t' heeft zes kleine groepen (ongeveer 18 leerlingen per groep) die door alle afdelingsdocenten worden gezien en begeleid. Door de kleinschaligheid ontstaat al snel bekendheid met de leerlingen. Een klein groepje leerlingen is opgeleid voor leerling-mediation. Daarnaast wordt uitgebreid gewerkt aan sociale vaardigheden met de eigen mentor. In de groeps- en individuele leerweg ondersteunende processen is een basisgevoel van veiligheid onontbeerlijk. Dat is de basis waar we als school aan werken. Dat gebeurt op velerlei wijze. Denk aan de samenwerking bij lesopdrachten, toneel, kampen, schoolreisjes en andere klassenactiviteiten, en bijvoorbeeld aan de lessen sociale vaardigheid.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

De ouders worden zo veel mogelijk betrokken, bijvoorbeeld in de medezeggenschapsraad en in het klassenouderoverleg. Naast de individuele oudergesprekken zijn er ouderavonden, met uitleg over de lesinhoud of uitwisseling over een opvoedingsthema. Indien gewenst kunnen de docenten een huisbezoek brengen, altijd op afspraak. Ouders worden steeds van harte uitgenodigd voor ouderavonden en presentaties.

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Om uw kind aan te melden voor de afdeling 'praktisch vmbo-t', heeft uw kind van de basisschool advies gekregen om onderwijs te volgen op een vmbo-t opleiding. Voor leerlingen met een compleet lwoo dossier wordt per klas een aantal plekken gereserveerd. Zij vallen onder de voorrangsregels voor toelating. 

We gaan ervan uit dat ouders/verzorgers de uitgangspunten van het vrijeschoolonderwijs onderschrijven en ondersteunen.

Brugperiode

In de eerste twee leerjaren (de middenbouw) worden de meeste lessen door de mentor gegeven. Zo ontstaat er een stevige vertrouwensband tussen leraar en klas.

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 0 plaatsen
Restperiode

  • vmbo k/tl + lwoo plaatsen beschikbaar
  • vmbo tl + lwoo plaatsen beschikbaar
  • vmbo tl plaatsen beschikbaar

Voorlichting en open dagen

Zat 18 januari 2020, van 10:00 tot 13:30 uur
Open Dag
Woe 22 januari 2020, van 20:00 tot 21:30 uur
Informatieavond voor ouders

Kosten eerste leerjaar

  • € 200,00 waarvan € 150,- klassenkamp + € 50,- leermiddelen, en daarnaast vrijwillige ouderbijdrage.

Worden wie je bent

Veiligheid en begeleiding
We willen dat elke leerling zich persoonlijk gekend en gezien weet. We ondersteunen dat door het versterkt mentoraat: de mentor geeft veel lessen aan de eigen klas. Voor de lwoo-leerlingen is er een handelingsplan, dat wordt bijgesteld indien nodig. Kinderen met dyslexie of andere leerproblemen kunnen extra begeleiding krijgen onder schooltijd. Ook organiseren we een faalangstreductietraining voor wie dat nodig heeft.

Extra vakken
Kunst en ambacht hebben extra lesuren. Daardoor kunnen hout- en metaalbewerking, beeldende en driedimensionale kunst, toneel en muziek extra vormend werken. Er wordt gekozen tussen het examenvak 'muziek 2' of 'lichamelijke opvoeding 2'.

Kennismaking
In de intensieve kennismakingsweken aan het begin van het eerste leerjaar (klas 7 noemen wij dat) leren alle nieuwe leerlingen elkaar en het voortgezet vrijeschoolonderwijs goed kennen. In dit programma wordt gewerkt aan de nieuwe klassencultuur en de sociale veiligheid.

Omdat de klassen vier jaar bij elkaar blijven, is de band onderling en met de school vaak groot en blijven leerlingen vaak ‘vrienden voor het leven’.