Spring naar inhoud

De Vrije School - afdeling 'praktisch vmbo-t'

  • vmbo tl + lwoo,
  • vmbo tl

Schoolprofiel

De afdeling 'praktisch vmbo-t' (voor vmbo-t-examens en extra praktisch onderwijs in kleine groepen) is het leerweg-ondersteunende traject (het lwoo) van De Vrije School.

Elke klas heeft leerlingen mét en leerlingen zonder lwoo. Lwoo is voor wie extra ondersteuning nodig heeft op leergebied, maar ook op sociaal-emotioneel gebied. Leerlingen die niet goed kunnen functioneren in grote klassen en dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling, werken bij ons in een veilige omgeving, met kleine klassen en individuele aandacht. De school staat open voor mensen van alle levensbeschouwingen, maar de leerkrachten laten zich inspireren door antroposofie. Deze levensvisie gaat uit van het idee dat de mens continu in ontwikkeling is. Wat is in de leerling aanwezig en wat kan ontwikkeld worden? Deze vragen staan voorop.

We streven naar een evenwichtige ontplooiing van intellectuele, creatieve en sociale vaardigheden. Wat de leerling nodig heeft, verschilt per levensjaar. Elk levensjaar heeft zijn eigen, bijzondere ontwikkelingsmogelijkheden. 

Nader toegelicht

Het leerwegondersteunend onderwijs van de afdeling 'praktisch vmbo-t' bereidt leerlingen voor op het mbo. De leerling verlaat de school met een diploma vmbo-t, maar heeft veel meer in het portfolio. Per dag hebben de leerlingen de eerste uren praktische, ambachtelijke of kunstzinnige activiteiten. Ieder jaar werken leerlingen aan drama. Na de pauze volgt projectonderwijs: in circa drie weken wordt een onderdeel van een vak behandeld. De leerlingen duiken voor langere tijd onder in dit vakgebied en verbinden zich zo intensief met de leerstof. Na de middagpauze volgen de vaklessen. Als onderdeel van het vmbo-t-examen specialiseren de leerlingen zich in sport of muziek.

De leerkrachten laten zich inspireren door antroposofie, een levensvisie die de overtuiging geeft dat een mens nooit af is, maar zich steeds verder kan en wil ontwikkelen. Ze vergaderen wekelijks, om de ontwikkeling van de leerlingen met elkaar te delen en de achtergronden van de school eigentijds uit te werken. 

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Binnen de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen worden zij gestimuleerd in eigen initiatief en inbreng. De leerkrachten spelen in op de verschillen van de leerlingen en passen zo gedifferentieerde didactiek toe. Op deze wijze kunnen binnen een vak de leerlingen hun persoonlijke leertraject volgen. Ieder bij ons op de afdeling heeft een eigen soort ondersteuning nodig bij de leerweg, ieder heeft eigen problemen, sterke en zwakke punten. In een kleine klas leren de leerlingen elkaar snel kennen, waarderen en accepteren. Van de opmerkingen die ze naar elkaar daarover maken (of juist voor zich houden), leren ze veel. De leerkrachten bewaken en stimuleren dit onderlinge proces. Daartoe zijn er lessen sociale vaardigheid, klassengesprekken en tal van individuele contacten tussen de leerkrachten en leerlingen. Verder komen de leerlingen regelmatig met initiatieven, bijvoorbeeld op het gebied van muziek, die als het enigszins kan, opgepakt worden door de leerkrachten. Bij de klassenkampen krijgen leerlingen veel zelfstandige taken, zoals koken in kleine groepjes.

Veiligheid

De afdeling 'praktisch vmbo-t' heeft zeven kleine groepen (ongeveer 18 leerlingen per groep) die door alle afdelingsleerkrachten worden gezien en begeleid. Door de kleinschaligheid ontstaat al snel bekendheid met de leerlingen. Een klein groepje leerlingen is opgeleid voor leerling-mediation. Daarnaast wordt uitgebreid gewerkt aan sociale vaardigheden met de eigen klassenleerkracht. In de groeps- en individuele leerweg ondersteunende processen is een basisgevoel van veiligheid onontbeerlijk. Dat is de basis waar we als school aan werken. Dat gebeurt op velerlei wijze. Denk aan de samenwerking bij lesopdrachten, toneel, kampen, schoolreisjes en andere klassenactiviteiten, en bijvoorbeeld aan de lessen sociale vaardigheid.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

De ouders worden zo veel mogelijk betrokken, bijvoorbeeld in de medezeggenschapsraad en in het klassenouderoverleg. Naast de individuele oudergesprekken zijn er ouderavonden, met uitleg over de lesinhoud of uitwisseling over een opvoedingsthema. Indien gewenst kunnen de leerkrachten een huisbezoek brengen, altijd op afspraak. Ouders worden steeds van harte uitgenodigd voor ouderavonden en presentaties.

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Om uw kind aan te melden voor de afdeling 'praktisch vmbo-t', heeft uw kind van de basisschool advies gekregen om onderwijs te volgen op een vmbo-t opleiding. Voor leerlingen met een lwoo-advies wordt per klas een aantal plekken gereserveerd. Bij een compleet lwoo-dossier vraagt De Vrije School Den Haag een verklaring aan en vallen de leerlingen onder de voorrangsregels.

Brugperiode

Er is een vaste klassenleraar in de tweejarige brugperiode die de meeste lessen zelf geeft. Ook daarna is er een vaste klassenleraar.

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 0 plaatsen
Restperiode

  • vmbo k/tl + lwoo plaatsen beschikbaar
  • vmbo tl + lwoo plaatsen beschikbaar
  • vmbo tl plaatsen beschikbaar

Voorlichting en open dagen

Zat 2 februari 2019, van 10:00 tot 13:30 uur
Open Dag
Woe 6 februari 2019, van 20:00 tot 21:30 uur
Informatieavond voor ouders

Kosten eerste leerjaar

  • € 200,00 waarvan € 150,- klassenkamp + € 50,- leermiddelen, en daarnaast vrijwillige ouderbijdrage.

Worden wie je bent

Veiligheid en begeleiding
We willen dat elke leerling zich persoonlijk gekend en gezien weet. Daarop aansluitend geeft elk lid van ons team naar eigen inzicht en ervaring invulling aan het leerplan en onze uitgangspunten. Voor de lwoo-leerlingen is er een handelingsplan dat wordt bijgesteld als dat nodig is. Kinderen met dyslexie of andere leerproblemen kunnen extra begeleiding krijgen onder schooltijd. Ook organiseren we een faalangstreductietraining voor wie dat nodig heeft.

Vakken
Kunst en ambacht hebben extra lesuren. Daardoor kunnen hout- en metaalbewerking, beeldende en driedimensionale kunst, toneel en muziek extra vormend werken. Er wordt gekozen tussen het examenvak 'muziek 2' of 'lichamelijke opvoeding 2'.

Kwaliteitszorg
Uit regelmatig gehouden kwaliteitsonderzoeken komen aandachtsgebieden naar boven waaraan gewerkt wordt. Een ervan is het omgaan met verschillen tussen leerlingen, met een aantal verwante studiethema’s als vervolg, zoals leertheorieën en leerstijlen, activerende werkvormen en observatietechnieken. De leerkrachten komen wekelijks voor een vergadering bijeen waarin aan dit soort nascholingsthema’s en aan kinderbesprekingen gewerkt wordt. Bovendien zijn er nog drie studiedagen per jaar.

Oud-leerlingen
Omdat de klassen vier jaar bij elkaar blijven, is de band onderling en met de school vaak groot.