Spring naar inhoud

Tyltylcentrum De Witte Vogel SO

Schoolprofiel

Op Tyltylcentrum De Witte Vogel zitten leerlingen met een lichamelijke en verstandelijke beperking in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar. In 2017 zijn wij verhuisd naar een geheel nieuw gebouw. We hebben een integraal en interdisciplinair aanbod van ontwikkeling, onderwijs en behandeling. Daarnaast werken we intensief samen met Basalt Revalidatie. Medewerkers van Basalt Revalidatie geven de behandelingen op het centrum.

We bereiden kinderen en jongeren met een (ernstig) meervoudige beperking voor op een zo zelfstandig mogelijk bestaan met onderwijs en zorg op maat. De school maakt, door de regionale functie, deel uit van diverse samenwerkingsverbanden primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Het merendeel van de leerlingen komt uit het Samenwerkingsverband Den Haag, Leidschendam-Voorburg/Rijswijk. Samen met de andere scholen binnen het samenwerkingsverband brengen we kennis en deskundigheid in de regio bij elkaar.

Onderwijsconcept

Het onderwijs op onze school heeft een praktisch karakter. De leerlingen leren het best in echte situaties. De nadruk ligt op het aanleren van praktische vaardigheden. Tijdens het onderwijs worden de leerstof en de bijbehorende werkvormen aangeboden op een dusdanige wijze dat deze een directe relatie hebben met het dagelijks leven. De eigen inbreng van de leerlingen speelt hier ook een rol. Dit is belangrijk voor de motivatie en voor de leerstofkeuze. Het onderwijs is vooral 'doen', zelf ervaren en beleven.

Bijzonderheden

Na afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring ronden we de toelatingsprocedure op onze school af.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Tyltylcentrum De Witte Vogel is gecertificeerd volgens de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Het model legt verbinding tussen de inspanningen van de organisatie en de resultaten die dit oplevert.

Ook heeft De Witte Vogel het één-kind-één-plan (EKEP) certificaat behaald. Dit betreft de samenwerking tussen ouders, school en revalidatie.

De School heeft een basisarrangement van de inspectie van het onderwijs ontvangen.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

De Witte Vogel organiseert voor alle ouders jaarlijks contactavonden. Tijdens deze contactavond bespreken ouders met klassenleiding en behandelaars het nieuwe plan voor hun kind waarin samengewerkt wordt aan de gestelde doelen. Naast een vertegenwoordiging van de ouders in de medezeggenschapsraad, kent de school ook een ouderraad die in voorkomende gevallen helpt bij het organiseren van activiteiten.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Een leerling kan op onze school worden toegelaten, nadat er een toelaatbaarheidsverklaring is van het samenwerkingsverband. De aanvraag wordt samen met het samenwerkingsverband geregeld. Meer informatie? Neem dan contact op met het samenwerkingsverband of met de teamleider SO van de school.