Spring naar inhoud

Vrijzinnig-Christelijk Lyceum

  • vwo gymnasium,
  • vwo atheneum,
  • havo

Schoolprofiel

‘Ik denk zelf’ is het motto van het VCL. Leerlingen ontdekken zelfstandig wat waardevol is voor henzelf en voor anderen. Persoonlijke aandacht en onderling vertrouwen staan centraal op het VCL.
Elke leerling wordt gezien.

Verbondenheid
Op het VCL vinden we verbondenheid van groot belang. Daarbij hoort een respectvol en zorgzaam met elkaar omgaan.

Samenwerken
Je kunt meer bereiken met elkaar dan in je eentje. Kenmerkend voor het VCL is het onderlinge samenwerken tussen leerlingen en docenten, én tussen leerlingen onderling, ín de les en daarbuiten. Zo oefenen leerlingen o.a. in het Bondsbestuur invloed uit op het schoolbeleid.

Verantwoordelijkheid
Wij stimuleren het nemen van initiatieven en aanspreekbaar-zijn op de resultaten.

 

 

 

Nader toegelicht

Talentmodules:

Op het VCL krijgen leerlingen in de onderbouw interessante lesopdrachten tijdens twee speciaal ingeroosterde lesuren. Bij de  'Kunst & Cultuur' werkt het VCL in de brugklas samen met Theater aan het Spui. Daar wordt een masterclass theater gegeven en op school werken de leerlingen naar een theatervoorstelling.

 Bij 'Internationale Zaken' komt het internationale karakter van Den Haag uitgebreid aan bod. Sprekers uit de bestuurlijke en politieke wereld komen op school. 'Hotspots' als het Vredespaleis en ambassades kunnen rekenen op een bezoek van het VCL. Bij 'Wetenschap & Ontdekking' leer je oplossingen te bedenken voor technische vraagstukken en wiskundige puzzels. Bij 'ICT' leer je werken met officeprogramma's en programmeren. 

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Docenten en mentoren begeleiden leerlingen bij het leren maken van opdrachten en het vinden van oplossingen. We stimuleren leerlingen om zichzelf doelen te stellen en aan te geven wat ze nodig hebben voor het bereiken van die doelen. Tijdens de tafeltjesavond in november presenteren de leerlingen in bijzijn van ouders en mentor hun tussentijdse successen en hun verbeterpunten. Leerlingen leveren een actieve bijdrage aan het schoolleven. De organisatie van veel buitenschoolse activiteiten is in handen van het Bondsbestuur en tien leerlingencommissies. Het bondsbestuur organiseert twee keer per jaar een tevredenheidsonderzoek onder de leerlingen door het houden van een parlement. Leerlingen waarderen de begeleiding door de mentor met het cijfer 8,2.

Veiligheid

Actuele thema's als 'mediawijsheid' en 'positieve groepsvorming' worden in de(mentor) les besproken en leerlingen leveren een bijdrage aan het opstellen van de schoolregels. Mentoren en docenten nemen de tijd om te luisteren naar onze leerlingen, onder andere tijdens individuele mentorgesprekken. Als een leerling extra zorg nodig heeft, betrekken we onze zorgcoördinator, vertrouwenspersoon, schoolmaatschappelijk werker of externe leden van het Zorg Advies Team. Leerlingen waarderen de veiligheid op het VCL met het cijfer 9,4. 


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Elke klas wordt vertegenwoordigd door twee ouders. Alle klassenouders vormen samen de ouderraad, die een eigen bestuur heeft. De klassenouders voeren periodiek overleg met de afdelingsleiders. De ouderraad en de school zorgen er samen voor dat actuele onderwijskundige en opvoedkundige thema's nader worden belicht. Voor ouders van de brugklas worden 3 informatiemomenten georganiseerd. De eerste vindt plaats vooraf aan de zomervakantie.

Nog meer op onze school

Brede buurtschool VO  
In brede buurtscholen kunnen leerlingen hun talenten ontwikkelen en achterstanden wegwerken. Hiermee krijgen alle kinderen kansen om verder te komen.
VTO en Bèta-excellent onderwijs

Onze leerlingen nemen deel aan Versterkt Talen Onderwijs (Engels) en ze kunnen opgaan voor het behalen van 'Cambridge exams'. Het VCL is 'Bèta Excellent school' en maakt deel uit van het 'Jongeren en Techniek Netwerk'. 

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Aanmelden kan voor een havo/vwo- of gymnasiumklas. Alle informatie over de procedure is te vinden op onze website.

Brugperiode

Tijdens het burgklaskamp aan het begin van het eerste schooljaar leren brugklassers elkaar kennen. Per klas zorgen de mentor en twee oudere leerlingen (leerlingmentoren) ervoor dat iedereen zich snel thuis voelt. Positieve groepsvorming, persoonlijke ontwikkeling, studievaardigheden zijn onderwerpen in mentorlessen.

Vanaf schooljaar 2018-19 zijn wij gestart met een verlengde brugklasperiode: 2 atheneum-havo.

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 0 plaatsen
Restperiode

  • havo/vwo 0 plaatsen beschikbaar
    Basisschooladvies: HAVO, HAVO t/m VWO, VWO
  • vwo 0 plaatsen beschikbaar
    Basisschooladvies: VWO

Kosten eerste leerjaar

  • € 175,00 Het VCL vraagt om een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is naar draagkracht en is noodzakelijk voor ict, leermiddelen en onderwijskundige projecten.

Sterke punten van het VCL:

21ste-eeuws onderwijs
Het VCL maakt gebruik van de modernste onderwijsmiddelen, zoals digiborden, chromebooks en Learnbeat. Door aantrekkelijk onderwijs zorgen wij ervoor dat leerlingen actief in de les meedoen.

Onderwijs op maat
Lesstof wordt waar mogelijk aangepast aan het tempo en niveau van de leerling. Feedback op de prestaties vinden wij daarbij erg belangrijk.

Zelfstandig, onafhankelijk denken
In onder meer het vakoverstijgende Talentprogramma voor de eerste, tweede en derde klassen, dagen wij onze leerlingen uit hun eigen mening te vormen en tot uitdrukking te brengen.
 

Sterk docententeam
Op het VCL werken hoogopgeleide, bevlogen en inhoudelijk sterke docenten.

Leerlingbetrokkenheid
In allerlei leerlingcommissies zijn leerlingen bij elkaar, bij de school en de samenleving betrokken: VCL’ers dragen bijvoorbeeld bij aan de jaarlijkse herdenking bij het Indisch Monument en leren organiseren en verantwoordelijkheid dragen (bv een sportdag).

Met ingang van december 2018 is de school weer te vinden op het vertrouwde adres aan de Van Stolkweg, in een nieuw, hypermodern gebouw.