Spring naar inhoud

Wellantcollege Madestein

 • vmbo gl,
 • vmbo b,
 • vmbo k + lwoo,
 • vmbo b + lwoo,
 • vmbo k,
 • vmbo gl + lwoo

Schoolprofiel

Wellant vmbo Madestein staat voor uitdagend, betekenisvol en toekomstgericht onderwijs met focus op talentontwikkeling. Naast de algemene roostervakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, mens & maatschappij en de verschillende praktijkvakken als bloem, groen, dier, koken en techniek, richten wij ons veel op persoonlijke vorming. Vanuit actief en zelfstandig leren, samenwerken en onderzoeken wat persoonlijke talenten en interesses zijn, wordt volgens uitdagende thema’s de focus gelegd op talentontwikkeling van de leerling.

Naast de reguliere lessen hebben wij themaklassen, zoals Paardenklas, Kookklas en Technologie & Toepassing.

Ontdek wat de toekomst ons brengt: dat biedt het vak futurelab - een uitdaging naar toekomstgericht onderwijs. Met behulp van technologische middelen brengen we leerlingen in contact met vernieuwende technologie, maar ook met de maatschappelijke kant van de samenleving. In ons project Matties for Grannies, bijvoorbeeld, zetten leerlingen zich in voor ouderen. Zo gaan zij samen lunchen en muziek maken.

Nader toegelicht

Naast de gymlessen nemen de leerlingen ook deel aan sportclinics zoals skiën, schaatsen, freerunning, golfsurfen, klimmen, fitness of kanoën. We beschikken over een eigen sportzaal en hebben toegang tot de rondom de school gelegen sportvelden en sporthal. Ons technieklokaal biedt de nodige uitdagingen voor aankomende technici. We vinden het belangrijk dat leerlingen met plezier naar school gaan en zich prettig en vooral veilig voelen bij ons op school.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Door leerlingen deel te laten nemen aan mediation kunnen ze zelf leren beter met elkaar om te gaan. Eigen initiatieven van onze leerlingen steunen wij van harte, zoals het organiseren van schoolfeesten en sponsoracties. Er is een leerlingenraad met vertegenwoordigers uit alle klassen. De leerlingenraad bepaalt zelf wat er op de agenda staat en heeft regelmatig overleg met de directie.

Veiligheid

We zorgen ervoor dat iedereen zich op school veilig kan voelen. In projecten wordt er ruim aandacht besteed aan veiligheidsaspecten. We werken daarbij nauw samen met gastdocenten, de schoolwijkagent en CJG Den Haag. De school heeft een eigen maatschappelijk werker. De school is actief betrokken bij het Schoolveiligheidsconvenant Stadsdeel Loosduinen. Samen met politieke partijen en andere organisaties zijn we op dit moment druk bezig de verkeersveiligheid te verbeteren rondom de school. Tijdens schooltijd verblijven leerlingen altijd op het schoolterrein.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

We vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers betrokken worden bij wat er op school gebeurt. Zo haalt de leerling samen met een ouder/verzorger de cijferlijst op. Afspraken of vervolgstappen worden dan gelijk gezamenlijk vastgesteld. In deze '10 minuten'-gesprekken tijdens de ouderavond kunnen ouders/verzorgers de mentor en docenten kort over dringende zaken spreken. Daarnaast is het altijd mogelijk om een afspraak te maken met een docent voor een uitvoeriger gesprek. Via mails en oudernieuwsbrieven worden ouders/verzorgers geïnformeerd over belangrijke zaken die op school spelen. We zijn heel blij met onze ouderraad. Zeer betrokken ouders die meekijken, meeluisteren en meehelpen bij onze schoolactiviteiten. Maar vooral ook meedenken en initiatief tonen. Onmisbaar binnen de school! In de ouderraad is ook de schoolleiding vertegenwoordigd.

Nog meer op onze school

Brede buurtschool VO  
In brede buurtscholen kunnen leerlingen hun talenten ontwikkelen. Hiermee krijgen alle leerlingen de kans om verder te komen en kunnen ze op breed gebied doen waar ze goed in zijn en waar ze energie van krijgen.
Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg
De eerste twee jaar volgt de leerling een basisopleiding op zijn/haar niveau. Na diverse Cito toetsen in leerjaar 1 en 2 wordt voor het 3e leerjaar gekeken welke opleiding het beste bij de leerling past.
Bij ons staat voor leerlingen en personeel kwaliteitszorg hoog in het vaandel. Wij zorgen voor een professionele organisatie en communicatie in het belang van leerlingen, ouders en personeelsleden. Wellant houdt elk jaar tevredenheidsenquêtes onder leerlingen, ouders en personeel. Onze onderwijsontwikkeling wordt jaarlijks geëvalueerd. Wellantcollege investeert veel in scholing van vakbekwame docenten. Iedere dag zijn we met elkaar bezig met het optimaliseren van de onderwijskwaliteit.

Daarom Wellant Madestein
Wellant vmbo Madestein is altijd in ontwikkeling en gaat ook het komend schooljaar daarmee verder. ‘Het beste uit jezelf halen’, is wat wij tijdens de onderwijsloopbaan van onze leerlingen blijven stimuleren. Het samenwerken met maatschappelijke instanties, bedrijfsleven en het mbo lopen hierin als rode draad doorheen. Buitenschoolse activiteiten zoals cultuur, sport, techniek en sociale projecten sluiten naadloos aan op het reguliere schoolprogramma. De samenleving met haar grote diversiteit aan culturen en achtergronden, het ontdekken welke rol hierin kan en moet worden gespeeld, het opdoen van maatschappelijke competenties, op school én daarbuiten en het actief wereldburgerschap wordt gestimuleerd en krijgt daarmee daadwerkelijk een betekenis.

Vmbo-programma's

 • Groen

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Uw zoon/dochter kan worden aangemeld met een basisschooladvies vmbo bl, kl en gl mét of zonder lwoo. Aanmelding gaat volgens afspraak door ons te bellen. Bekijk onze website voor toelatingscriteria.

Rondleiding
Naast de open dag verzorgen we vanaf half november rondleidingen door school op woensdagmiddag 13 uur. Graag bellen voor het maken van een afspraak met onze receptie.

Minilessen
Leerlingen uit groep 8 kunnen met hun school deelnemen aan minilessen. Deze zijn gepland op 1 november en 7 november 2019 en 17 januari 2020. Deelnemen kan uitsluitend na aanmelding via madestein@wellant.nl 

Brugperiode

Elke klas heeft zijn eigen mentor. Deze bespreekt met de leerling in het wekelijkse mentoruur de werksfeer, studievaardigheden, voortgang en planning. De vorderingen van de leerling worden tijdens de mentorgesprekken ook met de ouders/verzorgers besproken.

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 40 plaatsen
Restperiode

 • vmbo b (+ lwoo) 0 plaatsen beschikbaar
 • vmbo b/k (+ lwoo) 10 plaatsen beschikbaar
 • vmbo k (+ lwoo) 13 plaatsen beschikbaar
 • vmbo k/gl/tl (+ lwoo) 5 plaatsen beschikbaar
 • vmbo gl/tl (+ lwoo) 12 plaatsen beschikbaar

Voorrangsregels

 1. Wij verlenen voorrang aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van aanmelding.

Voorlichting en open dagen

Woe 22 januari 2020, van 14:30 tot 17:00 uur
Woe 22 januari 2020, van 18:30 tot 20:30 uur

Kosten eerste leerjaar

 • € 132,00 Dit bedrag is vastgesteld voor het schooljaar 2019-2020. In de schoolkosten zijn opgenomen: kluishuur, introductiedagen, binnen- en buitenschoolse activiteiten zoals excursies en (school)feesten. Voor 2020-2021 zal het bedrag wellicht iets kunnen afwijken.

Overige informatie

Brugperiode
Elke klas heeft zijn eigen mentor. Deze bespreekt met de leerling in het wekelijkse mentoruur de werksfeer, studievaardigheden, voortgang en planning. De vorderingen van de leerling worden tijdens de mentorgesprekken ook met de ouders/verzorgers besproken.

Passend onderwijs
Wij bieden huiswerkbegeleiding en specifieke trainingen aan die o.a. helpen met faalangst om te gaan. Daarnaast heeft de school verschillende vertrouwenspersonen en een team onderwijsondersteuning. Voor leerlingen met dyslexie wordt in het lesprogramma rekening gehouden. Wij bieden voor de examenvakken Engels, Nederlands en wiskunde extra ondersteuning aan in de vorm van leertijd.

Stage
In leerjaar 2 krijgen leerlingen een flitsstage: een bezoek aan een bedrijf of organisatie waar leerlingen een beroep gaan ontdekken door iets te doen.

In leerjaar 3 en 4 lopen de leerlingen beroepsstage voor een nog betere voorbereiding op het mbo. Daarnaast worden onze leerlingen in het 4e leerjaar extra begeleid in hun keuze voor een vervolgopleiding door coaches uit het bedrijfsleven.

Spaans
In de onderbouw van de kaderberoepsgerichte leerweg kunnen leerlingen het vak Spaans volgen. Leerlingen met de gemengde leerweg kunnen hier zelfs in de bovenbouw examen in doen.