Spring naar inhoud

Wellantcollege Westvliet

 • vmbo gl + lwoo,
 • vmbo b + lwoo,
 • vmbo k + lwoo,
 • vmbo b,
 • vmbo k,
 • vmbo gl

Schoolprofiel

Leren doe je het best als je bezig bent met de dingen die je ook leuk vindt. Bij ons doe je dus naast rekenen, taal en andere reguliere vakken ook iets met eten, creativiteit, techniek, handel en dieren. Ook kun je bij ons, buiten het reguliere rooster om, pluslessen volgen in sport, muziek en techniek. 

We weten dat rekening houden met de wereld om je heen steeds belangrijker wordt. Daarom helpt Wellantcollege Westvliet jou 'groen' te leren denken; dan kun jij ook je steentje bijdragen aan een mooiere en betere wereld. 

Kwaliteitsbeleid: kwaliteitszorg staat hoog in het vaandel bij Wellantcollege. Jaarlijks worden bij leerlingen, ouders, toeleverende/afleverende scholen en personeel tevredenheidsenquêtes afgenomen. Resultaten worden omgezet in beleid. We investeren in professionalisering van ons team.

Nader toegelicht

Wellantcollege Westvliet is een vmbo waar leerlingen kennismaken met 'Groen'. Het groene aspect komt terug in het beroepsvoorbereidende programma: Groene Ruimte, Dierverzorging, Voeding&Gezondheid, Bloem&Design, Techniek, Handel&Plantenteelt. Andere praktische vakken die gegeven worden zijn beeldende vorming, muziek en sport. De theoretische vakken zijn Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, rekenen, biologie, natuurkunde, mens en maatschappij, maatschappijleer, economie en culturele kunstzinnige vorming.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Leerlingen zijn én worden actief betrokken: zij nemen deel aan de leerlingenraad, organiseren schoolfeesten en helpen bij activiteiten en zijn actief betrokken bij de Open Dag. Daarnaast heeft de schoolleiding regelmatig overleg met een wisselende groepjes leerlingen. De leerlingen worden eenmaal per schooljaar gevraagd een tevredenheidsenquête in te vullen. Met de resultaten van deze enquête blijven wij de kwaliteit van ons onderwijs en de randvoorwaarden continu onderhouden en ontwikkelen.

Veiligheid

Leerlingen binnen het voortgezet onderwijs bevinden zich in een kwetsbare en vormende levensfase. Het gevoel van (sociale) veiligheid en de daadwerkelijke veiligheid vinden wij voor iedereen op Wellantcollege Westvliet zeer belangrijk. Tijdens de pauzemomenten lopen docenten rond om contact te houden met de leerlingen en 'een oogje in het zeil te houden'. Wellantcollege Westvliet heeft een eigen veiligheidsprotocol. Daarnaast zijn wij een Veilige School. We nemen deel aan 'Veiligheid in en rondom school', een project in samenwerking met de politie, de gemeente en andere scholen. Tijdens schooltijd verblijven leerlingen altijd op het schoolterrein. Verder organiseren we bijeenkomsten over social media, drank- en drugsgebruik voor leerlingen, medewerkers en ouders.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

We vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers betrokken worden bij wat er op school gebeurt; dit noemen wij de Gouden Driehoek. Een aantal maal per jaar zijn er driehoekssgesprekken. Hierbij bespreken leerlingen samen met hun ouders/verzorgers en de mentor/docenten allerlei belangrijke zaken. Uiteraard is het ook mogelijk om als ouders/verzorgers een aparte afspraak te maken met de mentor. Vanuit school worden ouders/verzorgers zoveel mogelijk geïnformeerd over belangrijke zaken. Dit gebeurt via informatie op de website van de school en via de nieuwsbrief en via de mail. Onder ouders houden we eveneens jaarlijks een tevredenheidsenquête.

Daarnaast heeft Wellantcollege Westvliet een zeer betrokken en actieve ouderraad; eenmaal in de zes weken overlegt de ouderraad met de schoolleiding. Er wordt zowel gesproken over beleidsmatige aspecten als over de dagelijkse gang van zaken.

Nog meer op onze school

Brede buurtschool VO  
De leerlingen in klas 1 en klas 2 wordt een naschools programma aangeboden waarvoor kan worden ingeschreven. Het betreft diverse sportactiviteiten (Sport+), die binnen de school en deels buiten de school plaatsvinden. Ook op muzikaal gebied (Muziek+) zijn er wekelijks workshops die de leerlingen van de onderbouw kunnen volgen. Is er belangstelling voor techniek , dan is dit ook mogelijk (Tech+).
Techniek+ , Sport+ , Muziek+

Vmbo-programma's

 • Groen

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Bij aanmelding wordt de BOVO-procedure gevolgd. Voor verdere informatie verwijzen wij naar onze website.

 

Brugperiode

Elke groep heeft een eigen mentor. We werken in de onderbouw met verschillende lesmethoden en met iPads. Roosterwijzigingen zijn zowel op ons intranet als op de schermen in het Atrium terug te vinden. De brugperiode beslaat twee jaar. Vanaf het derde leerjaar volgen leerlingen definitief een van onze leerwegen en hebben ze keuzes gemaakt in het aanbod van examenvakken.

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 0 plaatsen
Restperiode

 • vmbo k (+ lwoo)
 • vmbo b (+ lwoo)
 • vmbo gl (+ lwoo)

Voorlichting en open dagen

Woe 27 januari 2021, van 16:00 tot 20:00 uur
Kom kennismaken en de sfeer proeven

Kosten eerste leerjaar

 • € 65,00 Ouderbijdrage. Dit is exclusief een introductiekamp in klas 1 aan het begin van het schooljaar. Inclusief huur van de locker, de schoolpas en diverse activiteiten. Dit betreft een schatting voor komend schooljaar.

Leerwegen en aanmeldingscriteria

Gemengde leerweg+ (gl+): GL met een zesde (extra) theorievak. Na het slagen, ontvang je een diploma voor de theoretische leerweg (tl). Na het examen stroom je door naar niveau 4 of 3 van het mbo.
Gemengde leerweg (gl): Je doet examen in vijf theorievakken en een beroepsgericht programma. Na het examen stroom je door naar niveau 4 of 3 van het mbo.
Kaderberoepsgerichte leerweg (kl): Je doet examen in vier theorievakken en een beroepsgericht programma profiel groen. Na het examen stroom je door naar niveau 3 of 4 van het mbo.
Basisberoepsgerichte leerweg (bl): Je doet examen in vier theorievakken en een beroepsgericht programma. Hier leer je ook bij de theorievakken door meer praktisch bezig te zijn. Na het examen stroom je door naar niveau 2 van het mbo.

Criteria voor aanname: Op het gebied van didactische leerachterstanden wordt uitgegaan van de criteria voor lwoo zoals deze gehanteerd worden door het samenwerkingsverband Zuid Holland West. Leerlingen komen in aanmerking voor lwoo, nadat een positieve beschikking is verkregen.

De basisschool is verantwoordelijk voor het aanleveren van dossiergegevens volgens de criteria van BOVO; een dossier dient kloppend en volledig te zijn.