Spring naar inhoud

Yuverta vmbo Den Haag-Westvliet

 • vmbo gl + lwoo,
 • vmbo b + lwoo,
 • vmbo k + lwoo,
 • vmbo b,
 • vmbo k,
 • vmbo gl

Schoolprofiel

Wellantcollege heet sinds kort: YUVERTA
ontstaan uit een fusie met andere groene profiel scholen Helicon en Citaverde. 
Meer informatie: www.yuverta.nl

 

Yuverta vmbo Den Haag Westvliet

Bij locatie Westvliet van Yuverta  doe je naast rekenen, taal en andere reguliere vakken ook iets met eten, creativiteit, techniek, handel en dieren. Ook kun je bij ons, buiten het reguliere rooster om, pluslessen volgen in sport, muziek en techniek en robotisering.

Bij Yuverta voel je je thuis in de toekomst. We weten dat rekening houden met de wereld om je heen steeds belangrijker wordt. Daarom helpt Yuverta jou 'groen' te leren denken; dan kun jij ook je steentje bijdragen aan een mooiere en betere wereld. 

Kwaliteitsbeleid: kwaliteitszorg staat hoog in het vaandel bij Yuverta. Jaarlijks worden bij leerlingen, ouders, toeleverende/afleverende scholen en personeel tevredenheidsenquêtes afgenomen. Resultaten worden omgezet in beleid. We investeren in professionalisering van ons team.

Nader toegelicht

Yuverta vmbo Den Haag Westvliet is een vmbo waar leerlingen kennismaken met 'Profiel Groen'. Het groene aspect komt terug in het beroepsvoorbereidende programma: Groene Ruimte, Dierverzorging, Voeding&Gezondheid, Bloem&Design, Techniek, Handel&Plantenteelt. Andere praktische vakken die gegeven worden zijn beeldende vorming, muziek en sport. De theoretische vakken zijn Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, rekenen, biologie, natuurkunde, mens en maatschappij, maatschappijleer, economie en culturele kunstzinnige vorming.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Leerlingen zijn én worden actief betrokken: zij nemen deel aan de leerlingenraad, organiseren schoolfeesten en helpen bij activiteiten en zijn actief betrokken bij de Open Dag. Daarnaast heeft de schoolleiding regelmatig overleg met een wisselende groepjes leerlingen. De leerlingen worden eenmaal per schooljaar gevraagd een tevredenheidsenquête in te vullen. Met de resultaten van deze enquête blijven wij de kwaliteit van ons onderwijs en de randvoorwaarden continu onderhouden en ontwikkelen.

Veiligheid

Leerlingen binnen het voortgezet onderwijs bevinden zich in een kwetsbare en vormende levensfase. Het gevoel van (sociale) veiligheid en de daadwerkelijke veiligheid vinden wij voor iedereen bij Yuverta zeer belangrijk. Tijdens de pauzemomenten lopen docenten rond om contact te houden met de leerlingen en 'een oogje in het zeil te houden'. Locatie Westvliet heeft een eigen veiligheidsprotocol. Daarnaast zijn wij een Veilige School. We nemen deel aan 'Veiligheid in en rondom school', een project in samenwerking met de politie, de gemeente en andere scholen. Tijdens schooltijd verblijven leerlingen op het schoolterrein. Verder organiseren we bijeenkomsten over social media, drank- en drugsgebruik voor leerlingen, medewerkers en ouders.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

We vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers betrokken worden bij wat er op school gebeurt; dit noemen wij de Gouden Driehoek. Een aantal maal per jaar zijn er driehoekssgesprekken. Hierbij bespreken leerlingen samen met hun ouders/verzorgers en de mentor/docenten allerlei belangrijke zaken. Uiteraard is het ook mogelijk om als ouders/verzorgers een aparte afspraak te maken met de mentor. Vanuit school worden ouders/verzorgers zoveel mogelijk geïnformeerd over belangrijke zaken. Dit gebeurt via informatie op de website van de school en via de nieuwsbrief en via de mail. Onder ouders houden we eveneens jaarlijks een tevredenheidsenquête.

Daarnaast heeft Yuverta vmbo Den Haag Westvliet een betrokken en actieve ouderraad; eenmaal in de zes weken overlegt de ouderraad met de schoolleiding. Er wordt zowel gesproken over beleidsmatige aspecten als over de dagelijkse gang van zaken.

Nog meer op onze school

Brede buurtschool VO  
De leerlingen in klas 1 en klas 2 wordt een naschools programma aangeboden waarvoor kan worden ingeschreven.
Sport+ , Muziek+, Techniek+

Elke dinsdagmiddag is er ruimte in het rooster voor pluslessen: sportplus, muziekplus en techniekplus.

Het betreft diverse sportactiviteiten (Sport+), die binnen de school en deels buiten de school plaatsvinden. 
Ook op muzikaal gebied (Muziek+) zijn er wekelijks workshops die de leerlingen van de onderbouw kunnen volgen. Ook DJ workshops zijn mogelijk.

Is er belangstelling voor techniek , dan is dit ook mogelijk (Tech+).

Pluslessen zijn elke dinsdagmiddag 7/8 uur. Onderbouw wordt hiervoor uitgeroosterd. 

 

Vmbo-programma's

 • Groen

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Bij aanmelding wordt de BOVO-procedure gevolgd. Voor verdere informatie verwijzen wij naar onze website: Yuverta.nl/vmbowestvliet

 

Brugperiode

Elke groep heeft een eigen mentor. We werken in de onderbouw met verschillende lesmethoden en met iPads. Roosterwijzigingen zijn zowel op ons intranet als op de schermen in het Atrium terug te vinden. De brugperiode beslaat twee jaar. Vanaf het derde leerjaar volgen leerlingen definitief een van onze leerwegen en hebben ze keuzes gemaakt in het aanbod van examenvakken.

Brugklassen

Totale aantal beschikbare plaatsen: 136 plaatsen
Eerste aanmeldingsperiode

 • vmbo b 36 plaatsen beschikbaar (26.5% van totaal)
  Basisschooladvies: VMBO BL, VMBO BL t/m VMBO KL, VMBO BL, met LWOO, VMBO BL t/m VMBO KL, met LWOO
 • vmbo k 48 plaatsen beschikbaar (35.3% van totaal)
  Basisschooladvies: VMBO BL t/m VMBO KL, VMBO BL t/m VMBO KL, met LWOO, VMBO KL, VMBO KL t/m VMBO TL, VMBO KL t/m VMBO TL, met LWOO, VMBO KL, met LWOO
 • vmbo gl 52 plaatsen beschikbaar (38.2% van totaal)
  Basisschooladvies: VMBO KL t/m VMBO TL, VMBO KL t/m VMBO TL, met LWOO, VMBO TL, VMBO TL t/m HAVO, VMBO TL, met LWOO

Voorlichting en open dagen

Woe 26 januari 2022, van 16:00 tot 20:00 uur
Voor een rondleiding of een doe-middag voorafgaand aan de open dag; zie website

 

Kijk hier om een indruk te krijgen van Wellant vmbo Westvliet

Meer informatie of aanmelden voor activiteiten kan via: www.wellantwestvliet.nl

Kosten eerste leerjaar

 • € 65,00 Ouderbijdrage. Dit is exclusief een introductiekamp in klas 1 aan het begin van het schooljaar. Inclusief huur van de locker, de schoolpas en diverse activiteiten. Dit betreft een schatting voor komend schooljaar.

Leerwegen en aanmeldingscriteria

 

Gemengde leerweg+ (gl+): GL met een zesde (extra) theorievak. Na het slagen, ontvang je een diploma voor de theoretische leerweg (tl). Na het examen stroom je door naar niveau 4 of 3 van het mbo.
Gemengde leerweg (gl): Je doet examen in vijf theorievakken en een beroepsgericht programma. Na het examen stroom je door naar niveau 4 of 3 van het mbo.
Kaderberoepsgerichte leerweg (kl): Je doet examen in vier theorievakken en een beroepsgericht programma profiel groen. Na het examen stroom je door naar niveau 3 of 4 van het mbo.
Basisberoepsgerichte leerweg (bl): Je doet examen in vier theorievakken en een beroepsgericht programma. Hier leer je ook bij de theorievakken door meer praktisch bezig te zijn. Na het examen stroom je door naar niveau 2 van het mbo.

Criteria voor aanname: Op het gebied van didactische leerachterstanden wordt uitgegaan van de criteria voor lwoo zoals deze gehanteerd worden door het samenwerkingsverband Zuid Holland West. Leerlingen komen in aanmerking voor lwoo, nadat een positieve beschikking is verkregen.

De basisschool is verantwoordelijk voor het aanleveren van dossiergegevens volgens de criteria van BOVO; een dossier dient kloppend en volledig te zijn.