Spring naar inhoud

Christelijk lyceum Zandvliet

 • vwo gymnasium,
 • vwo atheneum,
 • havo

Schoolprofiel

Zandvliet is een open christelijk lyceum met 890 leerlingen. Leerlingen voelen zich bij ons thuis, wat hen sterkt in hun persoonlijke ontwikkeling. Doordat Zandvliet kleinschalig is, kunnen we creatief en innovatief zijn in onze benadering van problemen. Zandvliet is ook degelijk: we bewaren en bewaken wat goed is. Uit onze resultaten blijkt dat we het goed doen als havo/vwo-school en daar zijn we trots op. 

Zandvliet is sinds november 2015 in een nieuw schoolgebouw aan de Bezuidenhoutseweg 40 gevestigd. De school is gemakkelijk te bereiken voor leerlingen uit de randgemeenten door zijn ligging dicht bij het station, de RandstadRail en verschillende tram- en bushaltes.

Onze school telt vijf verdiepingen. Op elke verdieping ‘huist’ een vakkencluster, zo is er een verdieping voor de zaakvakken met een collegezaal (gammacluster) en een verdieping voor de exacte vakken met twee practicumlabs (bètacluster). Er zijn twee sportzalen naast elkaar die tot één grote sporthal gekoppeld kunnen worden. De begane grond is ontspanningsruimte met een aula annex theater en een soos.

Nader toegelicht

Zandvliet heeft een unieke ligging tussen de regeringsgebouwen en naast de SER, vlakbij het Haagse Bos en het paleis Huis den Bosch.

We werken geperiodiseerd, waardoor de leerling zich intensiever op minder vakken tegelijk kan richten. We stimuleren leerlingen die dat aankunnen, zich extra in te spannen, bijvoorbeeld voor een 'Cambridge Certificate' Engels, een deelcertificaat vwo in de havo en een 'pre university'-diploma in het vwo. Een opvallend kenmerk van Zandvliet zijn de vele bijzondere activiteiten waar iedereen aan mee kan doen, zowel in als buiten de les: we doen veel aan sport, we organiseren om het andere jaar een grote musicalproductie met een eigen orkest en we besteden veel aandacht aan cultuur, science en wetenschap.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Zandvlietleerlingen zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad en in de leerlingenvereniging van de school, maar ook in de dagelijkse omgang wordt vaak een beroep gedaan op het oordeel of de stem van onze leerlingen. Elke afdeling kent een leerlingplatform waarin allerlei schoolzaken worden besproken. Beslissingen en besluiten op school hebben immers vooral betrekking op hen. Leerlingen van de leerlingvereniging organiseren de schoolfeesten. Het dagelijkse bestuur van de leerlingenvereniging heeft wekelijks overleg met de rector over de gang van zaken op school.

Veiligheid

We voeren jaarlijks overleg met leerlingen over regels, zodat onze schoolregels en ons pestprotocol breed gedragen worden. Ook met onze mediators (extern geschoolde medeleerlingen) hebben we goede ervaringen. Ons alerte zorgteam staat onder leiding van de eigen orthopedagoge van het Zandvliet. In onze kleinschalige en overzichtelijke school neemt bewaking van de veiligheid van alle aanwezigen een vanzelfsprekende plaats in. We houden de hand aan onze duidelijke regels en afspraken. Uit de jaarlijkse leerling-enquêtes blijkt dat leerlingen Zandvliet als een veilige school ervaren.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Het Zandvliet heeft in de regio een sterke 'merknaam'. We bewaken de kwaliteit van onze school door intensief en gestructureerd met ouders en leerlingen te spreken over ons onderwijs. Hierdoor blijft het actueel en uitdagend. Het is een traditie dat ouderparticipatie bij het Zandvliet hoort, onder andere met soosouders. Daarnaast werken we in elke afdeling met klankbordgroepen van ouders. Ook is er een intensieve samenwerking met de ouderraad. Zo organiseren we samen met de ouderraad elk jaar een onderwijscafé. Zandvliet nodigt de ouders van alle leerlingen uit voor een persoonlijk gesprek op school of als dit niet mogelijk is voor een telefonische kennismaking. De school hecht erg aan een open contact en goede omgang met de ouders van onze leerlingen.

Nog meer op onze school

Zomerschool  
Zandvliet organiseert elk jaar zowel een lenteschool als een zomerschool. Leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, kunnen in de meivakantie en de eerste week van de zomervakantie extra lessen volgen.
Tweetalig onderwijs  
Deze school biedt Cambridge Engels aan voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben.
Big History, Robotica, Spaans en Chinees

Leerlingen die meer uidaging aan kunnen, volgen speciale plusklassen. Zo bieden wij het vak Chinees aan, in onder- en boverbouw. Ook geven we informatica in onder- en bovenbouw, wordt het vak Big Histroy gegeven en de vakken Robotica en Spaans. 

We besteden veel aandacht aan muziek. Studenten van het conservatorium geven les aan leerlingen. We hebben een orkest dat wekelijks repeteert. Talentvolle leerlingen die creatief zijn in de kunstvakken, kunnen deelnemen aan de kunstklas. Zij krijgen dan les aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag.

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Informatie over de toelatingscriteria, de voorlichtingsactiviteiten vindt u op onze website www.chrlyceumzandvliet.nl.  ;

Brugperiode

Leerlingen met een ongedeeld vwo-advies kunnen worden geplaatst in klas 1 gymnasium of klas 1 vwo. Bij een havo/vwo- of een havo-advies komt een leerling in een havo/vwo-brugklas.

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 4 plaatsen
Restperiode

 • havo 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: HAVO
 • havo/vwo 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: HAVO t/m VWO
 • vwo 4 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VWO

Voorrangsregels

 1. Wij verlenen voorrang aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van aanmelding.
 2. Wij verlenen voorrang aan kinderen van personeelsleden werkzaam op de school van aanmelding.'

Lesmiddagen voor leerlingen van groep 8 op 

woensdag 26 januari en op woensdag 2 februari 2022

van 13.30 tot 15.30 uur

Inschrijving na 1 januari 2022 via de website van het christelijk lyceum Zandvliet is www.chrlyceumzandvliet.nl

vast aanmeldingstijdstip (kom op tijd!)

 

 

 

Kosten eerste leerjaar

 • € 142,00 Schoolkosten (toelichting in de schoolgids op de site).
 • € 85,00 Brugklaskamp.
 • € 35,00 Huur en borg locker / Bijdrage Chromebook

Onderwijs op het Zandvliet

Op het Zandvliet doen wij veel aan 'onderwijs op maat'. Zo verzorgen wij extra activiteiten voor talentvolle leerlingen. Ook bieden wij 'Cambridge Certificate' Engels aan, kun je een vwo-deelcertificaat op de havo halen en op het vwo een 'pre university'-diploma. Verder ontwikkelen wij extra activiteiten voor hoogbegaafde leerlingen. We hebben een speciale kunstklas, waarin leerlingen les krijgen aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten. We hebben een eigen orkest, leerlingbandjes en leerlingen kunnen les krijgen van studenten van het Koninklijk Conservatorium.

Kenmerkend voor Zandvliet zijn de vele bijzondere activiteiten waar iedereen aan mee kan doen, zowel in als buiten de les. We doen veel aan sport, om het jaar organiseren we een grote musicalproductie met het eigen orkest en we besteden veel aandacht aan cultuur, science en wetenschap. Voor leerlingen die onderzoeken en ontdekken leuk vinden, hebben we het vak science in de onderbouw en science-projecten.

Er wordt veel aandacht besteed aan de overstap naar het voortgezet onderwijs. Het schooljaar is ingedeeld in periodes en per periode krijgen de leerlingen een beperkt aantal vakken. Naast uitdaging is er ook extra ondersteuning zoals huiswerkbegeleiding, extra lessen taal- en rekenvaardigheid en bijlessen door bovenbouwleerlingen. In geval van dyslexie of andere belemmeringen bij het leren is er professionele zorg door onze eigen orthopedagoge. Ook zijn er trainingen om faalangst tegen te gaan en sociale vaardigheidstrainingen.