Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Het Pleysier College Transvaal is een van de scholen van het Pleysier College, een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Wij bieden onderwijs, begeleiding en handelingsgerichte diagnostiek aan leerlingen met een gedrags- en/of psychiatrische stoornis. Het niveau van de leerlingen varieert van moeilijk lerend tot en met vmbo kader. Binnen de verschillende afdelingen zijn er twee uitstroomprofielen: Vervolgonderwijs en Arbeidsmarkt. Sinds drie jaar krijgen de leerlingen op de vmbo-afdeling binnen het profiel Economie & Ondernemen het volledige curriculum aangeboden. Anders kan de leerling het traject op school afsluiten met een Entree-diploma. Hiertoe werkt de school samen met ROC Mondriaan. Leerlingen voor wie dit traject niet haalbaar is, kunnen zich kwalificeren met IVIO-diploma’s. Leerlingen die de school verlaten, stromen uit naar het mbo of naar werk.  

Onderwijsconcept

De leerlingpopulatie bestaat uit leerlingen van 12 tot 19 jaar met een licht verstandelijk beperkt/moeilijk lerend t/m VMBO-kader leerniveau. Deze leerlingen zijn aangewezen op een orthopedagogische en orthodidactische aanpak. De leerlingen werken via een praktisch en theoretisch programma aan verbetering van gedrag, zelfredzaamheid, kennis en vaardigheden. De voor iedere  leerling geformuleerde leer- en ontwikkeldoelen zijn gericht op een optimale uitstroom en volwaardige deelname aan de maatschappij.

Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Op basis hiervan wordt de leerling binnen een leerroute in een uitstroomprofiel geplaatst: 

1     De Praktijk-afdeling

De Praktijk-afdeling (of ZMOLK-afdeling) biedt onderwijs aan leerlingen vanaf 12 jaar met een licht verstandelijke beperking/moeilijk lerend in combinatie met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen.

De leerlingen komen meestal uit het speciaal (basis)onderwijs en het Praktijkonderwijs. De leerlingen worden op de Praktijk-afdeling in het uitstroomprofiel Arbeidsmarkt geplaatst. De uitstroombestemming is werk, meestal betreft dit werk met ondersteuning. Sommige leerlingen stromen uit naar werk gecombineerd met een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL- niveau 1) of naar de Entree-opleiding binnen de school of bij een ROC.

2      De VMBO-afdeling

De VMBO-afdeling biedt onderwijs aan leerlingen vanaf 12 jaar die leren op VMBO-niveau en waarbij sprake is van concentratieproblemen, hyperactiviteit en negatief en/of opstandig gedrag, of een combinatie daarvan.

De leerlingen komen meestal uit het regulier- en speciaal basisonderwijs en uit het voortgezet onderwijs. Daarnaast worden ook leerlingen geplaatst vanuit een gesloten setting. 

De school heeft voor deze afdeling het uitstroomprofiel vervolgonderwijs vormgegeven. Binnen dit uitstroomprofiel wordt het onderwijstraject in principe afgesloten met een (pré) Entree-traject en een Entree-diploma. Met het Entree-diploma stromen leerlingen die hiertoe in staat zijn uit naar

-        een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL - niveau 1 of 2)

-        een Beroep opleidende Leerweg (BOL - niveau 1 of 2) bij een ROC.

Leerlingen die niet in staat zijn tot het volgen van een opleiding bij een ROC of leerlingen die hiervoor niet gemotiveerd zijn, leiden we na het behalen van het Entree-diploma zelf toe naar werk door extra stage mogelijkheden op maat te bieden.

Bijzonderheden

U kunt bij de coördinator leerlingzaken of bij Bureau Toeleiding van het Pleysier College vragen wie verantwoordelijk is voor het aanvragen van de toelaatbaarheidsverklaring. Zij zijn bereikbaar op de nummers: (070) 315 00 22 en (070) 315 00 15. Als het Pleysier College verantwoordelijk is voor het aanvragen van de toelaatbaarheidsverklaring, gebeurt dit altijd in overleg met de school van herkomst.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Kwaliteit is van iedereen in de school en betreft zowel de zorg voor het kwalitatief goed uitvoeren van de werkzaamheden die behoren tot het primaire proces (onderwijs en leerling zorg), als de zorg voor de flankerende processen: leiderschap, organisatie, personeels- en financieel beleid (inzet van middelen).

De schooldirectie is verantwoordelijk voor het systematisch doorlopen van de kwaliteitsmatrix, zoals opgenomen in het Kwaliteitsbeleid van het Pleysier College.

Voor de leerkrachten geldt, dat zij betrokken zijn op en zich medeverantwoordelijk weten voor de kwaliteit van het onderwijs op de school als geheel. Dit vanuit de opvatting dat ontwikkelend onderwijs slechts mogelijk is als er sprake is van een professionele cultuur. Kenmerkend daarvoor zijn o.a.: ontwikkelend vakmanschap; betrokkenheid; verantwoordelijkheid niet alleen voor de eigen taak, maar voor het onderwijs op de school als totaliteit; bereidheid tot reflecteren op eigen handelen.

Ouderbetrokkenheid

Ouders en verzorgers zijn een belangrijke factor in het succes van de schoolloopbaan van de leerling. We starten het schooljaar altijd met een gesprek met ouders/verzorgers en de leerling. Doel van dit gesprek is het (opnieuw) samen vastleggen van de afspraken en de tussenstappen om onze gezamenlijke doelen te bereiken. Gedurende het schooljaar nodigen wij de ouders drie keer uit voor een voortgangs- en afsluitingsgesprek. Indien nodig heeft school extra overlegmomenten met ouders. Ouders kunnen ook altijd een afspraak met school maken.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Om toegelaten te kunnen worden tot het Pleysier College Transvaal, is een toelaatbaarheidsverklaring noodzakelijk. Deze wordt afgegeven door het samenwerkingsverband. De aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring wordt gedaan door de school waar de leerling is ingeschreven of door het Pleysier College. De aanvragende school onderbouwt waarom de leerling aanspraak maakt op speciaal onderwijs.