Spring naar inhoud

A.M.G. Schmidtschool - Willem Beukelszoonplein

Schoolprofiel

De Annie M.G. Schmidtschool is een openbare basisschool met twee locaties. Op beide locaties werken wij met hetzelfde schoolplan en vanuit dezelfde uitgangspunten. De school wordt geleid door één directeur met ondersteuning van een adjunct-directeur. (Oud-)leerlingen en ouders geven aan dat kinderen zich echt in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Wij werken aan een brede ontwikkeling op verschillende ontwikkelingsgebieden: cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch, creatief en met zorg voor de omgeving, zodat we kinderen actief op hun toekomst in de veranderende maatschappij voorbereiden. 

Op de locatie Willem Beukelszoonplein wordt gewerkt aan nieuwbouw in combinatie met uitbreiding van het aantal groepen. Als gevolg hiervan zitten wij vanaf januari 2020 tijdelijk op een andere locatie. 

Onderwijsconcept

Op onze school staat betrokkenheid, aandacht en zorg voor elkaar centraal.  Om onze kinderen zo optimaal mogelijk voor te bereiden op de toekomst, op een wereld die steeds sneller verandert, werken wij aan het ontwikkelen van de vaardigheden van de kinderen. Wij realiseren ons dat we niet weten hoe de toekomst van onze kinderen ingevuld wordt. Daarom werken wij naast kennisoverdracht ook aan het vergroten van de vaardigheden van onze kinderen. Naast digitale vaardigheden zijn dit de vaardigheden die horen bij de 21ste eeuw, zoals kritisch denken, creatief denken en samenwerken.

Eén van de vaardigheden die in ons onderwijs centraal staat, is thematisch onderzoekend en ontwerpend leren. Kinderen leren op deze manier vaardigheden waarmee zij zich kunnen redden in de maatschappij van morgen, doordat zij één onderwerp vanuit verschillende invalshoeken benaderen en verwerken.

Bijzonderheden

Vanaf de kleutergroepen geven wij Engelse les en besteden wij meer dan gemiddeld aandacht aan kunst, cultuur en muziek. Voor de meer begaafde leerlingen gebruiken wij Levelwerk.

 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Onze leerkrachten volgen het leerproces van het kind nauwkeurig. Dit gebeurt zowel met het Cito-leerlingvolgsysteem, alsook doordat leerkrachten in samenspraak met de intern begeleiders zorgvuldig bekijken wat een kind of groep nodig heeft. Onze school heeft drie intern begeleiders (IB-ers), zodat wij uw kind zo goed mogelijk kunnen begeleiden in zijn/haar ontwikkeling op school. Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen werken wij volgens vaste structuren en deze komen volgens een vaste cyclus terug.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Op beide locaties is er een actieve ouderraad, die samen met het team activiteiten voor alle kinderen organiseert. Daarnaast is er een betrokken medezeggenschapsraad voor de hele school, bestaande uit ouders en leerkrachten van beide locaties. Iedere groep heeft een klassenouder, dit is de contactpersoon tussen ouders van een groep en de leerkracht. De klassenouder organiseert bijvoorbeeld ouderhulp bij een uitstapje of een feestje. Veel ouders verrichten regelmatig hulp op onze school.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Op elke locatie organiseren we om de twee maanden een kennismakingsbijeenkomst. De data van deze bijeenkomsten vindt u op onze website. Stuurt u ons vooral een mailtje om zich hiervoor aan te melden of voor aanvullende informatie.

Wilt u overstappen van school, dan plannen we graag een moment om kennis te maken en een wendag, zodat wij weten waar de onderwijsbehoefte ligt.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2020 / 2021 60 plaatsen
 • 2021 / 2022 60 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2020 / 2021

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  14 dec '20 t/m 8 jan '21

  15

  0

  4

 • Periode 2

  22 mrt t/m 6 apr '21

  15

  0

  6

 • Periode 3

  21 jun t/m 2 jul '21

  15

  0

  9

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '21

  15

  0

  10

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2020/2021 53

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2021/2022 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. U werkt zelf op onze school