Spring naar inhoud

Algemene Hindoe Basisschool

Schoolprofiel

De Algemene Hindoe Basisschool werkt volgens de Karmavadische filosofie. De bestemming van het leven van de mens wordt niet bij de geboorte bepaald, maar hangt af van de persoonlijke inzet en ijver. Verder is bij deze filosofie van belang dat ieder mens in dit leven zijn best doet om een beter volgend leven te hebben. De school streeft ernaar kinderen bewust te maken van de eigen identiteit, zonder vervreemding van de maatschappij. Wij vinden dat ieder kind een uniek en volwaardig wezen is. Elk kind heeft een eigen gevoelswereld en manier van denken. Daarom heeft elk kind een eigen aanpak nodig. In ons onderwijs hebben we daar aandacht voor. Kinderen die goede resultaten behalen, krijgen extra leerstof uit de plusboekjes aangeboden. Opbrengstgericht werken met een gepast aanbod is ons uitgangspunt. Leerlingen met problemen krijgen verlengde instructie in de groep.

Onderwijsconcept

De Algemene Hindoe Basisschool hoort bij de groep van de bijzondere scholen. De school gaat uit van het hindoeïsme. Bij de leerlingen staat het ontwikkelen van kennis, sociale, creatieve en motorische vaardigheden centraal. De leerlingen moeten kritisch, verantwoordelijk en zelfstandig in onze multiculturele samenleving komen te staan. Uiteraard werken wij daarbij ook aan een goede doorstroom naar het voortgezet onderwijs.

Bijzonderheden

Dharma (godsdienstonderwijs) en hindi onderwijs. Indiase dans- en muziekles, busvervoer, naschoolse opvang en gratis overblijfmogelijkheden. Remedial teaching, motorische remedial teaching, computers, iPad's en extra gym voor leerlingen met overgewicht. De groepen 1 t/m 8 krijgen gym van een vakleerkracht.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Er wordt veel aandacht besteed aan het leerlingontwikkelingsvolgsysteem (LOVS).  De school heeft een zorgdocument met daarin de stappen die we nemen om goede zorg te blijven geven. Ook worden de gegevens twee keer per jaar met het hele team besproken en vergeleken met de gegevens van de voorgaande jaren.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Onze school heeft een ouderraad. We betrekken de ouders op verschillende manieren bij schoolactiviteiten. Ze helpen de leerkrachten bij de begeleiding van de leerlingen naar lessen buiten de school, tijdens de schoolsportdag en bij de organisatie en begeleiding van schoolreis en schoolkamp. 

Nog meer op onze school

Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond
Bijzonderheden

Dharma (godsdienstonderwijs), hindi-onderwijs, muziekles, mogelijkheid tot busvervoer, naschoolse opvang en gratis overblijfmogelijkheden. Remedial teaching, computer, iPad en extra gym voor leerlingen met overgewicht. De groepen 1 t/m 8 krijgen gym van een vakleerkracht. 

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Voor meer informatie kunt u de school telefonisch of per e-mail bereiken. Wilt u meer weten over onze activiteiten, bezoek dan onze website.


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.