Spring naar inhoud

Anne Frank - Beresteinlaan

Schoolprofiel

De Anne Frankschool is een school met een prettige sfeer, waar ieder kind welkom is. Op de school wordt gekeken naar de ontwikkeling van elk kind, zodat we onderwijs op maat kunnen geven. Het onderwijs is in spannende thema's ingedeeld, waardoor de kinderen erg betrokken raken bij hun eigen leerproces. Kinderen leren zo met veel plezier, meer en sneller. Door actief mee te denken en te doen, ontwikkelt het kind zich breder. We besteden veel aandacht aan sociale vorming, waarbij we respect voor elkaar erg belangrijk vinden. Na schooltijd worden veel activiteiten georganiseerd op het gebied van sport, spel, kunst en cultuur.
De Anne Frankschool heeft twee gebouwen. In beide gebouwen zijn peutergroepen. Op de Beresteinlaan vindt u de internationale schakelgroepen en de groepen 1 t/m 4. De groepen 5 t/m 8 zijn op het Laagveen.
De school gebruikt veel digitale hulpmiddelen: touchscreens in alle groepen, tablets in de groepen 3 en 4, voor elk kind een eigen notebook in groep 5 t/m 8, en er zijn twee computerlokalen.

Onderwijsconcept

Het onderwijs op de Anne Frankschool sluit zoveel mogelijk aan op de ontwikkeling van het kind. Het is ontwikkelingsgericht. Niet te moeilijk en niet te makkelijk. Daarbij dagen we het kind uit zich zo goed en breed mogelijk te ontwikkelen. Het onderwijs werkt met thema's. De meeste vakken passen in de thema's. Het totale aanbod voldoet ruim aan de door de overheid gestelde kerndoelen. Voor leerlingen die moeite hebben met de lesstof is er extra hulp. Voor leerlingen die iets meer kunnen dan de meeste andere kinderen is er binnen het programma ruimte voor moeilijkere opdrachten voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. De school heeft veel digitale hulpmiddelen.

Bijzonderheden

De Anne Frankschool verzorgt onderwijs voor kinderen die nog geen Nederlands spreken. Deze kinderen worden geplaatst in de internationale schakelklassen. In één tot anderhalf jaar leren deze kinderen Nederlands spreken, lezen en schrijven. Jonge kinderen kunnen samen met een ouder deelnemen aan peuter- en oudergym. Alle kinderen leren Engels. Voor ouders die geen Nederlands spreken, zijn er taalcursussen.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De ontwikkeling van de leerlingen wordt goed gevolgd. In de groepen 1 t/m 4 houdt de leerkracht in de computer de lesvoorbereiding, planning en observatie bij. Voor de hele school wordt het Cito leerlingvolgsysteem gebruikt. In de groepen 4 t/m 8 werken de leerlingen met de digitale methodes van Snappet. Er zijn centrale instructie momentenvervolgens kunnen de leerlingen op eigen niveau werken. De school streeft er naar voor alle leerlingen een passend eindniveau te behalen.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Op de Anne Frankschool zijn ouders welkom. Voor een goede ontwikkeling van het kind is het belangrijk dat ouders en school goed samenwerken. Aan het eind van een thema nodigen we de ouders uit voor de presentaties. Drie keer per jaar zijn er rapportgesprekken en jaarlijks is er een informatieavond. Op de informatieavond proberen ouders nieuwe lesmethodes zelf uit. Bijvoorbeeld: een les Engels voor groep 3 volgen of sommen maken in de Rekentuin. Bij veel activiteiten vragen we ouders om deel te nemen of te helpen. Voor ouders die geen Nederlands spreken, zijn er taalcursussen. Voor  ouders met jonge kinderen (vanaf 1,5 jaar) wordt ouder en kind gym gegeven. Ouders zijn vertegenwoordigd in de MR en de ouderraad. Bij het zomerfeest, uitstapjes en schoolreizen waarderen wij het wanneer de ouders helpen bij de organisatie en uitvoering.

Nog meer op onze school

Kinderopvang voor jonge kinderen 0 tot 4 jaar  
De Anne Frankschool werkt samen met de peuteropvang Anne Frank. Er zijn 5 peutergroepen verdeeld over de beide gebouwen. Samen met de kleutergroepen wordt gericht gewerkt volgens de principes van het programma Startblokken/Basisontwikkeling. Deze methode werkt met thema's die samen met de kinderen worden uitgewerkt in de groep.
Verlengde schooldag  
In het verlengde schooldagprogramma is een aanbod van cultuur en sportactiviteiten. Driemaal per jaar kunnen de leerlingen inschrijven voor een activiteit die na drie uur wordt georganiseerd.
Schakelklas  
Voor leerlingen in de groepen 4 en 6 is er de mogelijkheid een jaar lang een extra intensief jaar te volgen in een schakelklas. In deze klassen worden uitsluiten kinderen toegelaten die goed presteren. Het programma bestaat uit hetzelfde aanbod van de andere groepen 4 en 6 met daaraan toegevoegd extra taalonderdelen. Zij zitten één jaar in deze groep en gaan altijd over naar het volgende leerjaar waar zij weer terug keren in de reguliere groepen.
Brede buurtschool PO  
In het kader van de Brede buurtschool werkt de school samen met culturele en maatschappelijk organisaties. Voorbeelden zijn: het Koorenhuis, het Residentie orkest, de politie, het maatschappelijk werk, beeldende kunstenaars, enz.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond
Engels

De school verzorgt Engels voor alle leerlingen van de groep 1 t/m 8. We zijn 2 ster Early Bird gecertificeerd. Hiermee wordt de kwaliteit van het onderwijs in de Engelse taal gegarandeerd.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Voor inschrijvingen of een rondleiding neemt u telefonisch contact op met de administratie of stuur een e-mail naar administratie@obs-annefrank.net

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2020 / 2021 Geen leerlingplafond
  • 2021 / 2022 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.

Nieuwkomers

Deze school is aangewezen als een van de opvangscholen voor nieuwkomers. De leerlingen krijgen les volgens een voltijd variant. Op dit moment hebben wij 2 opvanggroep(en) en zijn er 0 plaatsen beschikbaar.