Spring naar inhoud

Anne Frank - Laagveen

Schoolprofiel

De Anne Frankschool is een school met een prettige sfeer, waar ieder kind welkom is. Op de school wordt gekeken naar de ontwikkeling van elk kind, zodat we onderwijs op maat kunnen geven. Het onderwijs is in spannende thema's ingedeeld, waardoor de kinderen erg betrokken raken bij hun eigen leerproces. Kinderen leren zo met veel plezier, meer en sneller. Door actief mee te denken en te doen, ontwikkelt het kind zich breder. We besteden veel aandacht aan sociale vorming, waarbij we respect voor elkaar erg belangrijk vinden. Na schooltijd worden veel activiteiten georganiseerd op het gebied van sport, spel, kunst en cultuur.
De Anne Frankschool heeft twee gebouwen. In beide gebouwen zijn peutergroepen. Op de Beresteinlaan vindt u de internationale schakelgroepen en de groepen 1 t/m 5. De groepen 6 t/m 8 zijn op het Laagveen.
De school gebruikt veel digitale hulpmiddelen: touchscreens in alle groepen, tablets in de groepen 3 en 4, voor elk kind een eigen notebook in groep 5 t/m 8, en er zijn twee computerlokalen. Alle leerlingen vanaf groep 5 krijgen een eigen notebook. Zij gebruiken deze op school en krijgen hem eind groep 8 mee naar huis. 

Onderwijsconcept

 Het onderwijs op de Anne Frankschool sluit zoveel mogelijk aan op de ontwikkeling van het kind. Niet te moeilijk en niet te makkelijk. Daarbij dagen we het kind uit zich zo goed en breed mogelijk te ontwikkelen. Het onderwijs werkt met thema's. De meeste vakken passen in de thema's. Het totale aanbod voldoet ruim aan de door de overheid gestelde kerndoelen. Voor leerlingen die moeite hebben met de lesstof is er extra hulp. Voor leerlingen die iets meer kunnen dan de meeste andere kinderen is er een programma voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. De school heeft veel digitale hulpmiddelen. 

Bijzonderheden

Buiten het reguliere onderwijs verzorgt de Anne Frankschool onderwijs voor kinderen die nog geen Nederlands spreken. Deze kinderen worden opgevangen in de internationale schakelklassen. In één tot anderhalf jaar leren deze kinderen Nederlands spreken, lezen en schrijven.  Vanaf groep 1 krijgen alle kinderen Engels. 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De ontwikkeling van de leerlingen wordt goed gevolgd. In de groepen 1 t/m 4 houdt de leerkracht in de computer de lesvoorbereiding, planning en observatie bij. Voor de hele school wordt het Cito leerlingvolgsysteem gebruikt. In de groepen 4 t/m 8 werken de leerlingen met de digitale methodes van Snappet. Er zijn centrale instructie momentenvervolgens kunnen de leerlingen op eigen niveau werken. De school streeft er naar voor alle leerlingen een passend eindniveau te behalen.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

 Op de Anne Frankschool zijn ouders welkom. Voor een goede ontwikkeling van het kind is het belangrijk dat ouders en school goed samenwerken. Aan het eind van een thema nodigen we de ouders uit voor de presentaties. Drie keer per jaar zijn er rapportgesprekken en jaarlijks is er een informatieavond. Op de informatieavond proberen ouders nieuwe lesmethodes zelf uit. Bijvoorbeeld: een les Engels voor groep 3 volgen of sommen maken op de Rekentuin. Bij veel activiteiten vragen we ouders om deel te nemen of te helpen. Voor ouders die geen Nederlands spreken, zijn er taalcursussen. Voor feesten of uitstapjes vragen we ouders ons te helpen. Heel gezellig. 

Nog meer op onze school

Kinderopvang voor jonge kinderen 0 tot 4 jaar  
De Anne Frankschool werkt samen met Stichting Mooi voor de peuteropvang er zijn 5 peutergroepen verdeeld over de beide gebouwen. Er zijn wachtlijsten dus schrijft u op tijd in. De peuterspeelzalen en de kleutergroepen werken samen met hetzelfde programma Startblokken/Basisontwikkeling. Er wordt gewerkt in thema's die samen met de kinderen worden uitgewerkt.
Verlengde schooldag  
De Anne Frankschool heeft een uitgebreid naschools aanbod. Er zijn culturele en sportieve activiteiten. De kinderen krijgen drie keer per jaar de gelegenheid zich in te schrijven voor één van de activiteiten.
Schakelklas  
Voor leerlingen in de groepen 4 en 6 is er de mogelijkheid een jaar lang een extra intensief taal jaar te volgen in een schakelklas. In deze klassen worden uitsluiten kinderen toegelaten die goed presteren. Het programma bestaat uit hetzelfde aanbod van de andere groepen 4 en 6 met daaraan toegevoegd extra taalonderdelen. Zij zitten één jaar in deze groep en gaan altijd over naar het volgende leerjaar waar zij weer terug keren in de reguliere groepen.
Brede buurtschool PO  
De Anne Frankschool is een Brede Buurtschool. Er is een intensieve samenwerking met verschillende organisaties in de wijk en de stad. Bijvoorbeeld Het Residentie Orkest, Het Koorenhuis, het maatschappelijk werk, de politie, enz.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond
Engels

De school verzorgt Engels voor alle leerlingen van de groep 1 t/m 8. We zijn 2 ster Early Bird gecertificeerd. Hiermee wordt de kwaliteit van het onderwijs in de Engelse taal gegarandeerd.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Voor inschrijvingen of een rondleiding neemt u telefonisch contact op met de administratie of stuur een e-mail naar administratie@obs-annefrank.net

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2020 / 2021 Geen leerlingplafond
  • 2021 / 2022 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.

Nieuwkomers

Deze school is aangewezen als een van de opvangscholen voor nieuwkomers. De leerlingen krijgen les volgens een voltijd variant. Op dit moment hebben wij 1 opvanggroep(en) en zijn er 0 plaatsen beschikbaar.