Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Bavinckschool is een gezellige buurtschool en gehuisvest in een, in 2012-2013, gerenoveerd gebouw. Wij zijn een protestants-christelijke basisschool, waar iedereen van harte welkom is. De schoolpopulatie is een afspiegeling van de bewoners van de wijk.

Onze visie luidt: 'Ieder kind is uniek en intelligentie kent veel verschillende uitingsvormen'. Deze gedachte zit in ons onderwijs en is te zien in de breinvriendelijke aanpak en de aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Ook de kunstmagneetlessen dans, muziek en theater passen hierbij. 

De groepen 1 en 2 vallen samen met peuterschool Bavinck onder peuteropvang met vve. Wij werken dan ook samen aan de doorgaande lijn van peuters naar kleuters. De groepen zijn homogeen samengesteld (jaarklassensysteem), waarbij aandacht is voor het individuele kind en kinderen ook op hun eigen niveau kunnen werken. Daarbij is een goed en veilig pedagogisch klimaat voor ons een belangrijke voorwaarde om goed onderwijs te kunnen geven. 

Onderwijsconcept

Op onze school is er aandacht voor het individuele kind. Daarbij letten we op verschillende ontwikkelingsaspecten: de cognitieve, de sociaal-emotionele, de creatieve en de motorische. We doen er alles aan om uit ieder kind te laten komen wat er in zit. Er wordt dan ook gewerkt met moderne methodes, die op drie niveaus zowel instructie als verwerking bieden. We willen dat de kinderen iedere dag met plezier naar school gaan en op een fijne manier met elkaar omgaan en samen leren. Daarbij scheppen we een sfeer die veilig en vertrouwd is en waarbij ieder kind zich geaccepteerd voelt.

Bijzonderheden

Laura Dak (van DAK Kindercentra) verzorgt onze voor- en naschoolse opvang aan de Acaciastraat 139a.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

We vinden resultaten belangrijk. Daarbij richten we ons voornamelijk op rekenen, taal, lezen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Om een goed overzicht te houden van de ontwikkeling van kinderen verwerken we alle toetsresultaten in het leerlingvolgsysteem. Hierdoor krijgen we een duidelijk beeld van de toets die is afgenomen met de vaardigheidsscore. Ook wordt inzichtelijk wat de vaardigheidsgroei van de groep is met het rendement van de groep tegenover de landelijke norm. Als team stellen we jaarlijks schooldoelen vast in het jaarplan. Dit wordt aan het eind van het schooljaar geëvalueerd en vastgesteld in het jaarverslag.

Naast aandacht voor de resultaten op cognitief vlak, hebben wij natuurlijk ook veel aandacht voor de sociaal-emotionele en expressieve ontwikkeling van onze leerlingen.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Door een goede samenwerking met de ouders helpen we de kinderen in hun ontwikkeling. Goede voorlichting en communicatie tussen de school en ouders zijn daarom essentieel. De ouders zijn ook betrokken bij ons onderwijs door o.a. hulp te bieden bij lezen, rekenen, excursies, sportevenementen e.d. Daarnaast heeft de Bavinckschool een enthousiaste ouderraad die helpt bij de organisatie van verschillende activiteiten. Ook heeft de school een medezeggenschapsraad, waarin ouders en leerkrachten meepraten over diverse beleidszaken binnen de school.

Nog meer op onze school

Kinderopvang voor jonge kinderen 0 tot 4 jaar  
Onze inpandige peuterschool is een zogenaamde voorschool. Kinderen kunnen hier vanaf 2,5 jaar naartoe voor 4 dagdelen per week. De groepen 1 en 2 van de Bavinckschool zijn een zogenaamde vroegschool. Samen met de peuterschool zijn wij een VVE (voor- en vroegschoolse educatie) instelling. Hierdoor is er een intensieve samenwerking en zijn er eenduidige afspraken gemaakt over thema's, de manier van observeren en registeren, wat uiteindelijk de ontwikkeling van de kinderen ten goede komt.
Verlengde schooldag  
Skills for Kids verzorgt onze verlengde schooldag activiteiten. Samen maken we keuzes over het aanbod en Skills for Kids organiseert en voert uit.
Met leerlingplafond  
Wij hebben een leerlingenplafond van 30 leerlingen. Dat wil zeggen dat er in groep 1 ieder jaar maximaal 30 leerlingen kunnen instromen. Wij volgen hierbij het gemeentelijke beleid en hanteren vier keer per jaar een lotingsprocedure.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Op onze website staan de data en tijdstippen voor rondleidingen vermeld. Via de website kunt u contact met ons opnemen om u hier voor op te geven. Ook kunt u ons altijd bellen voor informatie of om een afspraak te maken.

 

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2019 / 2020 30 plaatsen
 • 2020 / 2021 30 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2019 / 2020

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  16 dec '19 t/m 10 jan '20

  8

  0

  7

 • Periode 2

  23 mrt t/m 3 apr '20

  0

  0

  0

 • Periode 3

  22 jun t/m 3 jul '20

  15

  0

  12

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '20

  7

  0

  6

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2019/2020 29

Let op! Aanmelden in periode 2 was niet mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. De periode plafonds van periode 2 en 3 zijn daarom samengevoegd.

Het getal dat getoond wordt is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2020. Vanaf deze datum bepaalt de school zelf of zij nog kinderen kunnen aannemen. Doordat het geen actuele status betreft, is er geen garantie dat de school nog plekken beschikbaar heeft.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2020/2021 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2020 / 2021

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  14 dec '20 t/m 8 jan '21

  8

  0

  9

 • Periode 2

  22 mrt t/m 6 apr '21

  7

  0

  9

 • Periode 3

  21 jun t/m 2 jul '21

  8

  0

  9

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '21

  7

  7

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2020/2021 23

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2021/2022 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. U werkt zelf op onze school
 2. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 3. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk peuterschool Bavinck en Laura Dak

Voorlichting en open dagen

Dit schooljaar zullen er t/m 5 februari 2021 geen fysieke open dagen zijn. Kijk op de website van de school voor meer informatie.