Spring naar inhoud

Christelijke basisschool De Elout

Schoolprofiel

Ons motto is: Meer kansen op de Elout.
De basis is dat onze leerlingen en schoolteam iedere dag met plezier naar school komen. Wij zorgen voor een veilige en vertrouwde sfeer, zodat wij op een prettige manier met elkaar omgaan en van elkaar leren. De Elout is een gastvrije school. De leerlingen komen voor het grootste deel uit de wijk Valkenbos-Regentes. Steeds vaker kiezen ouders voor een school in de buurt. De school is steeds meer een afspiegeling van de wijk. De Elout is een christelijke school, maar dit betekent niet dat alle kinderen christelijk zijn. Het betekent wel dat we respect en waardering voor elkaar hebben en ons best doen om verschillende culturen en religies te leren kennen en te begrijpen. De Elout is een sportieve school. Bewegen vinden wij belangrijk en daarom hebben we veel sportieve activiteiten na schooltijd.

De Elout is een Kunstmagneetschool. We hebben extra aandacht en kennis op het gebied van theater en muziek.

Onderwijsconcept

Op de Elout is EDI (expliciete directe instructiemodel) de basis van ons onderwijs. In groep 3 t/m 8 wordt EDI toegepast in alle lessen. Er worden bij elke les bewuste keuzes gemaakt in doelen en werkvormen. De leerkrachten in de kleuterbouw combineren EDI met spel. Er zijn doorgaande lijnen van voorschool naar school op het gebied van spel en motoriek.

Coöperatieve werkvormen worden ingezet in alle groepen om het klassenklimaat positief te beïnvloeden en om zelfstandigheid bij leerlingen te bevorderen en samenwerkingsvaardigheden te versterken.  

In de komende jaren willen wij het projectmatig werken ontwikkelen. Deze ontwikkeling schept ruimte voor meer regie bij de leerlingen en kansen om vaardigheden als samenwerken en kritisch en creatief denken een plek te geven. Het biedt ook kansen om de diversiteit van onze populatie nog meer tot zijn recht te laten komen. 

Bijzonderheden

We zitten in een mooi schoolgebouw met een eigen gymzaal en een fraai schoolplein met een fantastische boomhut. We hebben een nauwe samenwerking met peuterschool De Elout. Voor naschoolse activiteiten is club Elout opgericht. In samenwerking met 2Samen en DAK bieden wij voor- en naschoolse opvang.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De Elout is een zorgzame school. Iedere leerling wordt goed gevolgd. Haalt hij of zij de resultaten die we mogen verwachten? Waar zitten problemen en hoe lossen we die op? En niet te vergeten: voelt het kind zich lekker op school? We hebben hoge verwachtingen van alle leerlingen en kijken ook goed naar ons eigen werk. We zorgen ervoor dat ieder kind zo goed mogelijke presteert. De resultaten van het totale onderwijsleerproces op de Elout zijn uitstekend. Uitslagen van Cito-toetsen kunt u bekijken bij de intern begeleiders.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het leren van hun kind en bij de school. Binnen de school hebben we de regiegroep Ouderbetrokkenheid 3.0.

In alle groepen starten we daarom elk jaar met een kennismakingsgesprek tussen ouders en leerkracht. Vanaf groep 3 kan daar ook de leerling bij zijn. Tijdens dit gesprek worden de verwachtingen over en weer besproken. We informeren ouders regelmatig over de gebeurtenissen op school en over de ontwikkelingen van hun kind. Dat doen we tijdens informatieavonden, inloopochtenden en thema-afsluitingen. Ook vragen we hulp van ouders bij verschillende activiteiten.

Nog meer op onze school

Kinderopvang voor jonge kinderen 0 tot 4 jaar  
Samen met peuteropvang de Elout vormen wij een basisschool 2-12. er is een nauwe samenwerking de de pedagogische medewerkers en de leerkrachten van de school. Er is een doorgaande lijn op het gebied van het pedagogische klimaat en een didactische aanpak. Er worden gezamenlijke activiteiten gedaan, zoals de thema afsluitingen.
Verlengde schooldag  
Na schooltijd is er een groot aanbod van sporten voor de leerlingen van groep 1 t/m 8. De leerlingen kunnen per periode kiezen uit verschillende sporten zoals kleuterdans, circus, voetbal, badminton, tennissen, rugby, enz. In elke periode is er een ander aanbod.
Met leerlingplafond  
Deze PO school heeft een leerlingplafond
Kunstmagneetschool

De Elout is een Kunstmagneetschool. Als Kunstmagneetschool heb je extra aandacht voor 2 creatieve vakken. Wij hebben gekozen voor drama en muziek. Elke leerkracht geeft eenmaal per week een dramales. De leerkrachten zijn opgeleid door het Koorenhuis. Voor muziek hebben wij een muziekdocente. Elke groep krijgt eenmaal in de twee weken les van de muziekdocent en de andere week van de eigen leerkracht. De groepen 5 en 6 krijgen naar de voorjaarsvakantie les op muziekinstrumenten. Ze kunnen kiezen uit trommelen, blokfluiten, gitaar spelen en op de keyboard spelen.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

U bent van harte welkom om kennis te komen maken. Via de website of na telefonisch contact kunt u een afspraak maken met de directeur. U krijgt een uitgebreide rondleiding, waarbij u de school in bedrijf kunt zien. De aanmeldprocedure kunt u vinden op de website.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2020 / 2021 30 plaatsen
 • 2021 / 2022 30 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2020 / 2021

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  14 dec '20 t/m 8 jan '21

  8

  0

  9

 • Periode 2

  22 mrt t/m 6 apr '21

  7

  0

  7

 • Periode 3

  21 jun t/m 2 jul '21

  8

  0

  6

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '21

  7

  8

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2020/2021 22

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2021/2022 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk Peuterspeelzaal
 3. Uw kind woont in het gebied dat de school heeft aangewezen als voorrangsgebied, namelijk 2561vt