Spring naar inhoud

Schoolprofiel

CMS De Abeel is een moderne school met een prettige sfeer in een nieuw gebouw. We bieden onderwijs en opvoeding volgens de ideeën van Maria Montessori en op basis van een protestants-christelijke levensvisie, waarbij onze 'M groter is dan de C'. Wij begeleiden kinderen zo dat ze zich ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke personen. De christelijke identiteit komt tot uiting in de manier waarop we met elkaar omgaan, hoe we de christelijke feestdagen vieren en in het gebruik van de methode 'Trefwoord'. Leren is bij ons meer dan het opdoen van kennis alleen. De begeleiding vanuit de omgeving moet leiden tot zelfsturing vanuit het kind. Kinderen willen zich graag ontwikkelen en daarin zelf een actieve rol spelen. Doordat kinderen al op jonge leeftijd ervaren dat iedereen anders is en dat er respect is voor al die verschillen, wordt er op onze school opvallend weinig gepest.

Onderwijsconcept

Als montessorischool vinden wij een goed leef- en werkklimaat binnen een kindvriendelijke, veilige en geordende omgeving belangrijk. De kinderen worden begeleid naar zelfstandigheid. Een belangrijk motto is: "Leer mij het zelf te doen". Er is (werk)keuzevrijheid, maar wel 'in gebondenheid'. De kinderen worden uitgedaagd om veel te leren in een voorbereide leeromgeving, dat wil zeggen dat alle leer-, werk- en speelmaterialen aantrekkelijk, zichtbaar en voor het grijpen staan uitgestald in open kasten in de lokalen.

Bijzonderheden

Onze school heeft extra aandacht voor ontwerpend en onderzoekend leren, en creatief denken. Wij bieden ook veel extra's naast de verplichte vakken, aangeboden door vakleerkrachten: beeldende vorming, muziek, filosofie, bewegingsonderwijs, Schrijfdans en schaakles.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De leerkracht observeert het kind in de klas en in combinatie met de resultaten van dagelijks werk en toetsen, sluit de leerkracht aan bij het niveau van het kind. De leerkracht begeleidt de ontwikkeling van de kinderen met verschillende (montessori)materialen, methoden en werkvormen. Wij gaan uit van het individu en daarmee van de verschillen per kind. Wij volgen de kinderen o.a. met het Cito-leerlingvolgsysteem. In het jaarplan en het meerjarenbeleidsplan beschrijven wij de doelen die we nastreven. Analyses van leerling-, ouder- en personeelstevredenheidsenquêtes zijn leidend voor verbeterplannen.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Ons onderwijs biedt veel mogelijkheden om mee te denken en te doen. Dagelijks zijn ouders betrokken bij het onderwijs. Naast hulp bij lezen, rekenen, excursies, projecten, sportevenementen en dergelijke, geven ouders ook gastlessen. De medezeggenschapsraad werkt aan goede en open contacten met het bestuur, de directie, ouders en personeel.

Door het gebruik van een schoolapp kunnen wij makkelijk en rechtstreeks met ouders communiceren.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Via het contactformulier op de website kunt u zich opgeven voor een informatieochtend. U wordt ontvangen door een lid van de schooldirectie en hij/zij heet u van harte welkom. Hij/zij vertelt over het (montessori)onderwijs en laat u de gehele school in vol bedrijf zien. Dit helpt u bij het maken van een goede keuze. Daarna kunt u uw kind als het 3 jaar is geworden, aanmelden in een van de aanmeldperiodes.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2019 / 2020 45 plaatsen
 • 2020 / 2021 45 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2019 / 2020

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  16 dec '19 t/m 10 jan '20

  10

  0

  17

 • Periode 2

  23 mrt t/m 3 apr '20

  0

  0

  0

 • Periode 3

  22 jun t/m 3 jul '20

  22

  0

  22

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '20

  13

  0

  15

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2019/2020 44

Let op! Aanmelden in periode 2 was niet mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. De periode plafonds van periode 2 en 3 zijn daarom samengevoegd.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2020/2021 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2020 / 2021

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2020/2021 0

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2021/2022 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. U werkt zelf op onze school
 3. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk montessoriaanse Kinderdagverblijf 2Giraffen