Spring naar inhoud

Schoolprofiel

RKBS Christoffel is in 1998 gestart en beschikt vanaf 2012 over één schoolgebouw met twintig lokalen en een speelzaal. De kinderen op de Christoffel vormen een afspiegeling van de gehele wijk Ypenburg. Dit betekent dat respect voor elkaars opvattingen en op een goede manier met elkaar omgaan, belangrijke uitgangspunten zijn voor het met elkaar spelen en werken in de verschillende groepen. De school kenmerkt zich door een warme sfeer. Deze is ontstaan vanuit onze basis voor de kinderen: je veilig voelen, vertrouwen en het mogen zijn wie je bent. Een duidelijke structuur met goede afspraken en regels is het kader waarbinnen wij werken. 

Onderwijsconcept

Klassikaal werken, uitleg op maat aan de instructietafel en kinderen verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces vormen de belangrijkste uitgangspunten van ons onderwijs. Er is speciale aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hiervoor gebruiken wij de Kanjertraining vanaf kleuters tot en met groep 8. Technieklessen maken deel uit van het lespakket in alle groepen. Ook de creatieve ontwikkeling krijgt de aandacht. Onze pluskinderen bieden we met Levelwerk extra uitdaging. Als school hebben we ook veel aandacht voor de 21e eeuwse vaardigheden om op die manier de kinderen voor te bereiden op de maatschappij waarvan zij onderdeel uit gaan maken. Daarbij wordt digitalisering niet als doel op zich gesteld maar als middel om het onderwijs op RKBS Christoffel te optimaliseren. Als school werken we mee met het Samsung Education HUB programmma. We hebben door deelname aan dit programma een aantal jaren geleden een start kunnen maken met de 21e eeuwse vaardigheden in de groepen 7 en 8 bij o.a. de wereldoriëntatievakken en dit wordt nu ook uitgebreid naar de groepen 6 en 5. Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar het kopje 'nog meer op onze school.Ten slotte maken gymlessen en zwemles (groep 5) deel uit van het lesprogramma.

Bijzonderheden

Het overblijven is op de Christoffel in eigen beheer en vindt plaats met hulp van overblijfouders. De naschoolse opvang wordt verzorgd door een aantal organisaties, die de betreffende kinderen op school komen ophalen. Het is aan de ouders om met een van de betreffende organisaties afspraken te maken. Hakuna Matata is bij ons in het pand ondergebracht.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Jaarlijks komt een jaarverslag tot stand waarin we bespreken wat er wel en niet gelukt is. Op basis van dit jaarverslag maken we een plan van aanpak voor het nieuwe schooljaar. Zo worden jaarlijks een of meerdere ontwikkelpunten op de agenda gezet. Deze zorgen voor een volgende stap in de ontwikkeling van het onderwijs op de Christoffel. De medezeggenschapsraad is de officiële plek om deze plannen te bespreken. Daarnaast informeren we de ouderraad en leerlingenraad over het jaarverslag en plan van aanpak. In de maandelijkse nieuwsbrieven worden de ouders van de school geïnformeerd over de ontwikkelingen op onderwijskundig gebied. 


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Een goede communicatie tussen ouders en school is van zeer groot belang. We vragen daarom de leerkrachten en de ouders om regelmatig met elkaar te praten over hun kind. Daarnaast organiseren de ouderraad en leerkrachten allerlei evenementen, die alleen mogelijk zijn als andere ouders hierbij helpen. Wij zijn erg gelukkig met de vele betrokken ouders. Hierdoor is er een sfeer op school waarin leerkrachten en ouders samen hun best doen in het belang van de kinderen.

Nog meer op onze school

Verlengde schooldag  
Ieder jaar organiseren wij naschoolse activiteiten waar onze leerlingen gratis aan deel kunnen nemen. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende leeftijdsgroepen en diversiteit wat betreft de activiteiten. We werken daarbij samen met de organisaties Hakuna Matata (sportactiviteiten) en 2Samen (wetenschap, techniek, muziek, drama en crea). Het aanbod wisselt per jaar.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond
Samsung Smart Education Hub programma

RKBS Christoffel is een van de eerste 3 scholen in Nederland die in 2014 de kans heeft gekregen om aan het Smart Education Hub-programma deel te nemen. Het programma bestaat uit drie onderdelen: Smart Teachers (intensieve innovatietrainingen voor leraren), Smart Classrooms (de inrichting van scholen met digitale leermiddelen en devices) en Smart Sharing (een online platform om informatie te delen). Deelname aan dit programma heeft ertoe geleid dat wij als school een grote stap hebben kunnen richting de 21e eeuwse vaardigheden. We hebben in 2014 de start gemaakt met het werken met tablets door kinderen en leerkrachten van groep 7 en 8 op de Christoffel. Om dat in een bijzondere omgeving plaats te laten vinden is de Smart Cube gerealiseerd. Het werken met tablets en de 21e eeuwse vaardigheden zijn nu verder uitgebreid naar groep 5 en 6 en in 2017 is er een tweede Smart Cube gebouwd. In de komende jaren worden ook de overige leerjaren hierbij betrokken. Hierbij zal steeds worden gekeken op welke manier we ons onderwijs verder kunnen optimaliseren en mogelijk devices in kunnen zetten om onze doelstellingen te behalen. 

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Ouders kunnen hun kind aanmelden middels het aanmeldformulier dat via de school verkrijgbaar is. Vervolgens maken wij een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Voordat een kleuter aan zijn schoolloopbaan op de Christoffel begint, vullen ouders een vragenlijst in waarmee wij als school een beeld krijgen van de ontwikkeling gedurende de voorschoolse periode. Ten slotte worden er in overleg wenmomenten afgesproken.


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.