Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Cor Emousschool is er speciaal voor leerlingen met ernstige problemen op het gebied van spraak, taal, auditieve verwerking en gehoor. Ook leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum waarbij de communicatieve beperking het belangrijkst is, vallen binnen de doelgroep. Ons onderwijs is afgestemd op de specifieke communicatieve vaardigheden en behoeften van de leerling. De school kenmerkt zich door veilige en uitnodigende situaties om te communiceren, door: visuele ondersteuning, structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid. Er is extra aandacht voor taalonderwijs: veel oefenen en herhalen, differentiatie in leerstofaanbod en verwerking en praktische training. We staan voor passend onderwijs en specialistische hulp in een veilig pedagogisch klimaat, waarbij we uitgaan van de mogelijkheden en talenten van onze leerlingen.

Onderwijsconcept

Taal en communicatie staan bij ons centraal. Iedere leerling heeft een eigen ontwikkelingsplan op het gebied van communicatieve redzaamheid. Daarnaast nemen wij de kerndoelen voor het regulier basisonderwijs als uitgangspunt. Er is veel ondersteuning op het gebied van logopedie. We maken gebruik van speciale apparatuur om de stem van de leerkracht iets te versterken waardoor leerlingen de gesproken informatie makkelijker kunnen opnemen en verwerken. Onze leerkrachten zijn opgeleid in het werken met kinderen die communicatieve problemen hebben.

Bijzonderheden

Vanaf augustus 2015 is de Cor Emousschool onderdeel van VierTaal, een openbare onderwijsinstelling voor auditief en communicatief beperkte leerlingen.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Er wordt planmatig aan ontwikkelingen en verbeteringen gewerkt. We gebruiken onder andere het Cito leerlingvolgsysteem, methodegebonden toetsen en logopedische toetsen om de ontwikkeling van de leerling te volgen en te sturen. Tevens maken we gebruik van onderzoeken voor ouders en personeel om de kwaliteit van onze school te bewaken en te verbeteren.

Basisschooladviezen van de afgelopen drie jaar

  • 2012

  • 2013

  • 2014

Ouderbetrokkenheid

Goed contact tussen ouders en school draagt bij aan een optimale ontwikkeling van de leerling. Samenwerken met ouders vinden wij dan ook vanzelfsprekend. We betrekken ouders bij het vaststellen van de persoonlijke plannen van hun kind en blijven dit met elkaar afstemmen. Daarnaast hebben we een actieve ouder- en medezeggenschapsraad. Ouders worden regelmatig betrokken bij schoolactiviteiten.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Om in aanmerking te komen voor onderwijs of begeleiding van de Cor Emousschool is er een toelaatbaarsheidsverklaring nodig van de Commissie voor Onderzoek (CVO) van VierTaal. De Cor Emousschool heeft een trajectbegeleider die u kan adviseren bij het vormen van het dossier dat nodig is om een arrangement aan te vragen. Pas als het dossier volledig is, kan de CVO aan de hand van landelijk vastgestelde richtlijnen beoordelen of een arrangement mogelijk is. Voor meer informatie kunt u ons bellen.