Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Da Costaschool is een protestants-christelijke basisschool die openstaat voor iedereen die zich bij ons thuis voelt. Hier leren kinderen van en met elkaar. Zij zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling en voor de manier waarop wij met elkaar omgaan. In een prikkelende leeromgeving waarin leerkrachten kinderen uitdagen om zich verder te ontwikkelen, krijgen kinderen de kans om hun talenten te ontdekken en te ontplooien. De Da Costaschool biedt onderwijs waarin kennis wordt overgedragen, leerlingen vaardigheden ontwikkelen en kinderen hun persoonlijke kwaliteiten in beeld krijgen en leren in te zetten. Bij al onze onderwijsactiviteiten streven we naar een veilige en kindvriendelijke sfeer met duidelijkheid en structuur.

We werken met moderne methoden. Voor de creatieve en culturele ontwikkeling maken we onder andere gebruik van het aanbod van Cultuurschakel en nemen we deel aan het Cultuurmenu.

We werken met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag overblijven. In de pauzes spelen nooit meer dan drie groepen tegelijk buiten.

Onderwijsconcept

De Da Costaschool is een school waar we een basis voor de toekomst proberen te leggen. We doen dit in een sfeer waarin kinderen zich veilig voelen. De basis is goed onderwijs. Voor de instructie van de kernvakken sluiten we aan bij de onderwijsbehoefte van het kind. Analyse van toetsresultaten zorgt dat we gericht kunnen aansluiten bij deze onderwijsbehoefte. Voor leerlingen die het onderwijs, zoals het in de groep gegeven wordt, niet makkelijk kunnen volgen, is er speciale begeleiding. Kinderen die erg goed kunnen leren, krijgen meer uitdaging. Dit gebeurt in de groep of in de plusklas.

Bijzonderheden

Wij werken samen met drie organisaties voor naschoolse en buitenschoolse opvang: 2Samen, Dak en ZO kinderopvang & BSO.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Een keer per vier jaar schrijven we een schoolplan. Dit plan is de basis voor het jaarplan dat we aan het eind van het jaar in het team evalueren. Naar aanleiding van de bespreking schrijven we een jaarverslag. Om de resultaten van ons onderwijs bij te houden, gebruiken we een leerlingvolgsysteem. Daarnaast houden we één keer per vier jaar een onderzoek naar de tevredenheid van ouders, team en leerlingen. Belangrijke punten uit dit onderzoek verwerken we in het nieuwe schoolplan.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

De communicatie met ouders verloopt in de vorm van oudergesprekken, de nieuwsbrief en website. De Da Costaschool heeft een actieve ouder- en medezeggenschapsraad.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Nieuwsgierig geworden naar de Da Costaschool? Wij organiseren diverse kennismakingsochtenden. De data hiervoor vindt u op onze website. U bent van harte welkom.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2020 / 2021 30 plaatsen
 • 2021 / 2022 30 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2020 / 2021

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  14 dec '20 t/m 8 jan '21

  10

  0

  8

 • Periode 2

  22 mrt t/m 6 apr '21

  6

  0

  8

 • Periode 3

  21 jun t/m 2 jul '21

  8

  0

  8

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '21

  6

  6

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2020/2021 24

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2021/2022 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. Uw kind woont in het gebied dat de school heeft aangewezen als voorrangsgebied, namelijk 2513, 2517, 2518, 2561, 2562, 2563, 2571.