Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Wij willen onze leerlingen goed voorbereiden (op de toekomst), zodat zij zelfstandige, nieuwsgierige en zelfredzame (jong)volwassenen worden die zich veilig en gewaardeerd voelen, durf tonen, kennis hebben van hun kwaliteiten en voldoende zelfvertrouwen hebben in hun eigen kunnen. Het belangrijkste in de ontwikkeling van kinderen is “gezien” worden, zodat zij zich competent voelen.

Doordat kinderen positieve aandacht krijgen en eigen talenten mogen ontwikkelen, groeien zij in hun ontwikkeling. Ieder kind is uniek en heeft zijn of haar eigen behoeften. Wanneer een kind vanuit die eigen behoeften leert en zicht heeft op zijn/haar eigen doelen, wordt hij/zij eigenaar van het eigen leerproces.

Het gaat op onze school niet alleen om de basisvakken (rekenen, taal en lezen) waarbij kennis centraal staat, maar juist ook om de brede ontwikkeling van vaardigheden en gedrag (sociaal-emotionele ontwikkeling). Dat betekent dat wij naast aandacht voor de cognitieve vorming ook inzetten op de sociaal-emotionele, creatieve en motorische ontwikkeling van onze leerlingen. Door leren te verbinden met wetenschap & techniek, muziek, zang, beweging en digitale vaardigheden willen wij onze leerlingen helpen bij de ontplooiing van vaardigheden die zij nodig zullen hebben in hun toekomstige rol in de samenleving. Ondernemingszin, doorzettingsvermogen, samenwerken, zelfstandigheid, creativiteit, een onderzoekende houding en verbindend vermogen zijn in onze visie op onderwijs minstens zo belangrijk als een goede score voor taal en rekenen. Daarom zorgen wij op onze school voor een breed en afwisselend onderwijsaanbod waarbij onze leerlingen gestimuleerd worden om te ontdekken waar hun unieke talenten liggen en hoe zij die het beste kunnen benutten.

Wij streven naar een uitdagende leeromgeving:

 • De plusklas 
 • Een volledig ingerichte werkplaats en een proeflokaal
 • Vanaf de onderbouw één keer per twee weken muzieklessen van een vakdocent
 • Een aantrekkelijke mediatheek
 • Het gebruik van Snappet, laptops & iPads

Ook na schooltijd kunnen leerlingen hun eigen talenten verder ontwikkelen door deelname aan de naschoolse sportactiviteiten en/of de verlengde schooldag-activiteiten zoals hockey, judo, Mad Science, koud koken, muziekles en toneel.

 

Onderwijsconcept

Sinds april 2002 voldoet De Vijver aan die eisen en hebben we het Daltonpredikaat. De school is lid van de NDV. In het voorjaar van 2017 is het Daltonpredikaat van De Vijver wederom voor 5 jaar verlengd. 

Bijzonderheden

Talentontwikkeling staat bij ons centraal. Wij streven naar een uitdagende leeromgeving en een brede ontwikkeling. Dit realiseren wij middels:

 • De IPC lessen;
 • De Vreedzameschool lessen;
 • Muziekles voor alle groepen;
 • Wetenschap- en technieklessen;
 • Engels vanaf de onderbouw;
 • Het werken met Snappet in de groepen 4 t/m 8;
 • Het ontdekken dat lezen leuk is.

We beschikken over een zeer uitgebreide mediatheek, een proeflokaal, een technieklokaal, een gymzaal, twee speelzalen, een sportdak en een muzieklokaal. 

 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Om onze onderwijskwaliteit zichtbaar en meetbaar te maken en dit te borgen en te verbeteren, maken we in ieder geval gebruik van een aantal procedures en instrumenten. Zoals:

 • Het leerlingvolgsysteem Esis
 • Tevredenheidspeilingen (leerlingen, ouders en team)
 • Audits

De directie van de school is als auditor direct betrokken bij de interne auditsystematiek die binnen De Haagse Scholen is ontwikkeld en als visiteur binnen de Nederlandse Daltonvereniging. 

 


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden goed contact tussen ouders en school zeer belangrijk. Dit moet gebaseerd zijn op wederzijdse betrokkenheid. Aan het begin van het schooljaar voeren de leerkrachten gesprekken met alle ouders van de kinderen uit hun groep, waardoor de verwachtingen en afspraken voor iedereen helder zijn. Als ouders dat willen, kunnen ze een afspraak maken met de leerkracht. De leerkracht kan eveneens contact opnemen met de ouders.

De school heeft een medezeggenschapsraad en een zeer actieve ouderraad. Gedurende het schooljaar worden er koffieochtend georganiseerd, zodat ouders in contact kunnen komen met elkaar, onderwerpen bespreekbaar kunnen maken en/of vragen kunnen stellen aan elkaar of aan school.

Nog meer op onze school

Kinderopvang voor jonge kinderen 0 tot 4 jaar  
Vanwege dezelfde visie en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) werken wij nauw samen met de peuterspeelzaal in de wijk Peuterleerplek Repelsteeltje. Sinds augustus 2012 zijn er 2 peutergroepen in ons schoolgebouw gevestigd. Veel kinderen stromen vanuit de Peuterleerplek door naar onze kleutergroepen. We werken beide met thema's die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Om de samenwerking te versterken bereiden we samen thema's voor, volgen we jaarlijks een gezamenlijke training met de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten van groep 1-2 en organiseren we samen activiteiten rondom een thema. Op deze manier leren de peuters en kleuters elkaar alvast kennen, raken de peuters vertrouwd in het gebouw en kunnen zij alvast kennismaken met hun toekomstige juf. Zowel op de Peuterleerplek als in de kleutergroepen wordt er gewerkt met het observatie- en registratiesysteem KIJK. Op deze manier kunnen wij de ontwikkeling van de kinderen goed volgen om de begeleiding aan de kinderen zo goed mogelijk af te stemmen.
Verlengde schooldag  
Na schooltijd bieden we diverse activiteiten en cursussen aan voor onze leerlingen. Het gaat dan om bijvoorbeeld sport- en dansactiviteiten, koken, fotografie, muziekles of creatieve activiteiten. De organisatie die in ons school gebouw gevestigd is (2Samen), zal net zoals de organisatie waar de nadruk ligt op sport (Hakuna Matata), eveneens activiteiten aanbieden na schooltijd. Deze activiteiten zijn bedoeld voor kinderen die naar de bso gaan. De andere kinderen kunnen tegen een kleine vergoeding deelnemen. Naast de 2 bovengenoemde organisaties werken wij ook samen met De Kleine Aapjes en met Triodus (onderdeel van de Toverpiegel).
Met leerlingplafond  
Jaarlijks kunnen er 70 jonge kleuters instromen in de groepen 1-2.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Komt u gerust eens langs om onze school te bezichtigen. Onze Kinderraadleden verzorgen de rondleiding, Naast het maken van een afspraak voor een rondleiding en een informatief gesprek.

Naast het maken van een afspraak voor een rondleiding en een informatief gesprek, bent u van harte welkom tijdens onze open ochtenden op:

 • Maandag   7 september              van 09.00 – 11.00 uur
 • Woensdag 9 september              van 09.00 – 11.00 uur
 • Dinsdag    1 december                van 09.00 – 11.00 uur
 • Woensdag 2 december               van 09.00 – 11.00 uur
 • Maandag   1 maart                      van 09.00 – 11.00 uur
 • Woensdag 3 maart                      van 09.00 – 11.00 uur
 • Maandag   7 juni                          van 09.00 – 11.00 uur
 • Woensdag 9 juni                          van 09.00 – 11.00 uur

 

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2019 / 2020 70 plaatsen
 • 2020 / 2021 70 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2019 / 2020

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  16 dec '19 t/m 10 jan '20

  17

  0

  3

 • Periode 2

  23 mrt t/m 3 apr '20

  0

  0

  0

 • Periode 3

  22 jun t/m 3 jul '20

  35

  0

  5

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '20

  18

  0

  7

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2019/2020 17

Let op! Aanmelden in periode 2 was niet mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. De periode plafonds van periode 2 en 3 zijn daarom samengevoegd.

Het getal dat getoond wordt is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2020. Vanaf deze datum bepaalt de school zelf of zij nog kinderen kunnen aannemen. Doordat het geen actuele status betreft, is er geen garantie dat de school nog plekken beschikbaar heeft.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2020/2021 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2020 / 2021

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  14 dec '20 t/m 8 jan '21

  18

  0

  7

 • Periode 2

  22 mrt t/m 6 apr '21

  17

  0

  6

 • Periode 3

  21 jun t/m 2 jul '21

  18

  0

  10

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '21

  17

  47

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2020/2021 23

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2021/2022 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk Repelsteeltje
 3. U werkt zelf op onze school

Voorlichting en open dagen

Dit schooljaar zullen er t/m 5 februari 2021 geen fysieke open dagen zijn. Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Nieuwkomers

Deze school is aangewezen als een van de opvangscholen voor nieuwkomers. De leerlingen krijgen les volgens een voltijd variant. Op dit moment hebben wij 1 opvanggroep(en) en zijn er 1 plaatsen beschikbaar.