Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Baanbreker staat open voor alle kinderen, ongeacht geloof, nationaliteit of cultuur. Wij zijn een gecertificeerde Vreedzame School, daarom vragen en leren wij de kinderen verdraagzaam te zijn en respect te hebben voor elkaar. Ook leren we de kinderen met conflicten om te gaan. Wij proberen dagelijks verdraagzaamheid, leerplezier en het behalen van resultaten, goed samen te laten gaan. Wij zijn pas tevreden als de kinderen hun talenten zo goed mogelijk ontwikkelen. Wij verwachten van de kinderen dat zij hun spel en werk serieus nemen en dat zij nieuwe dingen willen ontdekken. We zorgen ervoor dat:
 

  • De kinderen met plezier naar school gaan;
  • Er veel extra aandacht is voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist heel goed in zijn;
  • Er aandacht is voor elk kind: apart en op groepsniveau.

Onderwijsconcept

We bieden de kinderen de lesstof per leerjaar aan. Dit is een bewuste keuze, die past bij wat kinderen en ouders nodig hebben. Ons onderwijs is zo ingericht, dat de leerlingen zich doorlopend ontwikkelen. De resultaten van alle leerlingen volgen we met behulp van het Cito leerlingvolgsysteem. Wij besteden veel aandacht aan de brede ontwikkeling van kinderen door kunst, cultuur, techniek en ICT-lessen aan te bieden.

Bijzonderheden

OBS De Baanbreker is onderdeel van Stichting De Haagse Scholen.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Wij hebben de zorg voor onze leerlingen goed vastgelegd in ons zorgplan. Wij gebruiken methodegebonden toetsen en Cito-toetsen. De leerresultaten van onze leerlingen registreren wij in het leerlingvolgsysteem. Zo kunnen we leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen tijdig passende zorg bieden. 


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Wij doen al een aantal jaar mee aan de projecten 'Actieve Ouders Op School' en 'Kwaliteitszorg Voor- en Vroegschoolse Educatie' om met name de ouderbetrokkenheid binnen de school te verbeteren. Daarnaast organiseren wij thema-ochtenden voor ouders. Op deze ochtenden geven wij ouders informatie en gaan we met ouders in gesprek over diverse onderwerpen die in en om de school belangrijk zijn. 

Nog meer op onze school

Kinderopvang voor jonge kinderen 0 tot 4 jaar  
We hebben in ons gebouw een peuterspeelzaal 't Baanbrekertje van de stichting Jongleren, waarmee we nauw samenwerken en hetzelfde programma gebruiken. Wij bieden kinderen al vanaf 2 1/2 jaar een doorgaande lijn aan. Hierdoor kunnen zij "laagdrempelig" doorstromen naar groep 1 van de basisschool.
Verlengde schooldag  
Wij bieden als tussenschoolse opvang en na schooltijd verschillende groepen activiteiten op het gebied van sport en spel waaruit kinderen een keuze kunnen maken. Dit doen wij in samenwerking Skills for Kids voor de tussenschoolse opvang en met Scool voor de naschoolse activiteiten. Belangrijk is wel, dat kinderen die zijn ingeloot, de gehele cursus volgen. Wij hopen dat de kinderen ontdekken waar hun talenten nog meer liggen.
Schakelklas  
Wij vormen jaarlijks een schakelklas, waar kinderen in dat schooljaar een deel van de week extra hulp en aandacht krijgen, die moeite hebben met de lesstof. Door deze intensieve mogelijkheid van begeleiding en het aanbod op maat, willen we de kinderen een jaar lang een extra kans bieden.
Brede buurtschool PO  
Wij zijn een officiële Brede Buurtschool, met de daarbij geldende kenmerken. Een peuterspeelzaal in de school, naschoolse opvang in samenwerking met Rania's Kinderopvang, samenwerking met tal van organisaties in de wijk Laak-Noord en tal van activiteiten in de school direct na schooltijd.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond
Talentontwikkeling

Eén keer per week krijgt een groepje kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 extra uitdaging in De Breinbrekerclub. Aan de hand van onderzoeksvragen worden zij aangezet tot nadenken en het beschrijven en vinden van creactieve oplossingen van niet alledaagse zaken.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt, thuisgestuurd vanuit de gemeente Den Haag. Met het aanmeldformulier kunt u zich aanmelden op onze school, nadat uw kind 3 jaar is geworden. Woont u niet in Den Haag, maar kiest u voor onze school? Het aanmeldformulier kunt u downloaden op www.scholenwijzer.denhaag.nl

Ongeveer tien dagen voordat uw kind 4 jaar is geworden, mag hij of zij alvast twee dagdelen (in overleg) komen wennen. 

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2020 / 2021 Geen leerlingplafond
  • 2021 / 2022 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.