Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Op onze school is ieder kind welkom. De Bonte Vlinder heeft het vertrouwen dat door een passend onderwijsaanbod, ieder kind in staat is zich op alle gebieden optimaal te ontwikkelen. Met elkaar bereiden we elke leerling voor op de toekomst. Het team van De Bonte Vlinder is ambitieus op het gebied van vernieuwen, verbeteren en aanpassen van ons onderwijs. We hechten belang aan goede resultaten wat betreft didactisch en sociaal-emotioneel leren. De Bonte Vlinder heeft twee locaties: de locatie op de Aucubastraat is voor de groepen 1 t/m 6 en de locatie in de Reaumurstraat is voor de groepen 7 en 8. Op de locatie in de Reaumurstraat is een groep hoogbegaafde leerlingen met speciale onderwijsbehoeftes.

Onderwijsconcept

De Bonte Vlinder is een school voor speciaal basisonderwijs. Bij binnenkomst stellen we bij elk kind een ontwikkelingsperspectief vast. We plaatsen het kind in een passende leerroute en bespreken met ouders wat wij verwachten dat het kind op didactisch en sociaal-emotioneel gebied gaat leren bij ons op school. Het ontwikkelingsperspectief en leerroute bevat ook de doelstellingen voor alle leergebieden die het kind moet beheersen om door te kunnen stromen naar het type voortgezet onderwijs dat we met het kind denken te bereiken. Wat gaat een kind leren bij ons op school en naar welke type van voortgezet onderwijs zal hij gaan?

Bijzonderheden

Als extra ondersteuning hebben wij: logopedie, speltherapie, tekentherapie, fysiotherapie, Rots- & Watertraining, kinderraad en een dyslexiecafé. Van onze onderwijstijd besteden we zestig procent aan taal en rekenen. Met het sociaal-emotioneel leren doen we dit met SOVA-lessen en HVO-lessen. De kinderen krijgen drie keer in de week een sportactiviteit, waaronder gym, judo en zwemmen. We bieden vier dagen per week een verlengde schooldag aan. 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

We werken met een systeem voor kwaliteitszorg dat past bij de visie van de school. Binnen dit systeem kijken we naar de mogelijkheden om onze leeropbrengsten te verhogen op het didactisch en sociaal-emotioneel leren. We kijken naar deze opbrengsten op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau. Op schoolniveau doen we dit met een jaarlijkse evaluatie en analyse van onze eindopbrengsten, op groepsniveau evalueren we de gestelde doelen vanuit de groepsplannen en op individueel niveau met het halfjaarlijkse evalueren van de gestelde doelen vanuit de vastgestelde leerroute. Het teamleerlingenzorg bespreekt 4 keer per jaar de groep, zowel op didactisch als op sociaal emotioneel gebied.

Ouderbetrokkenheid

Op De Bonte Vlinder zitten kinderen die specifieke onderwijsbehoeften vragen op het gebied van didactisch en sociaal-emotioneel leren. Elk kind is uniek en heeft zijn eigen aanpak nodig. Deze aanpak stemmen we af in overleg met ouders en externe instanties die betrokken zijn bij het kind of het gezin. Wij zien ouders als een deskundige partner en vragen hen samen te praten en te denken over de begeleiding van hun kind bij ons op school.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Kinderen kunnen op De Bonte Vlinder geplaatst worden met een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) van SPPOH. Als ouders denken dat De Bonte Vlinder de juiste plek is voor hun kind, is het altijd mogelijk om een afspraak te maken met de directeur. Onze kinderen verzorgen dan een rondleiding voor ouders en kinderen door de school. Kiezen de ouders voor onze school en is de tlv een feit, dan kan uw zoon of dochter bij ons worden ingeschreven.