Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Basisschool De Bras is een gezellige, kleinschalige school waar aandacht voor het individuele kind centraal staat. Er zijn geen 'ouderwetse' schoolklassen, maar de kinderen zijn ingedeeld in familiegroepen, waar kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Er zijn twaalf familiegroepen. In de ochtend wordt er gewerkt aan de basisvaardigheden taal en rekenen. In de middag kiezen de kinderen hun eigen activiteiten zoveel mogelijk vanuit intrinsieke motiviatie. De school biedt eigentijds onderwijs, met een leerlingenzorg die volgens de Onderwijsinspectie aan alle moderne eisen van zorg voldoet. De school is een katholieke basisschool die zichzelf ziet als een ontmoetingsschool waar iedereen welkom is.

Onderwijsconcept

Ieder kind wil zich van jongs af aan ontwikkelen. Dit is iets natuurlijks. Het kind besluit zelf wat het wil leren. Wij kunnen het daarbij helpen door een uitdagende leeromgeving te bieden en het kind uit te nodigen om dingen te doen. We houden rekening met verschillen in aanleg, tempo en persoonlijkheid. We stellen de leerling met zijn ontwikkelingsvragen centraal. Welbevinden en betrokkenheid zijn onze kernwaarden. Een vertrouwde relatie met andere kinderen en de leerkrachten is daarbij een belangrijke voorwaarde.

Bijzonderheden

Vooral ons onderwijsconcept maakt ons een bijzondere basisschool. We hebben een ander onderwijsconcept, omdat kinderen - naast de basisvaardigheden taal en rekenen - toekomstgerichte vaardigheden nodig hebben in de wereld van nu. Deze vaardigheden geven wij mee, zodat ze daar de rest van hun leven iets aan hebben. 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De kinderen op onze school werken met een eigen ontwikkelingsplan. De activiteiten die daarbij horen, kunnen zij kiezen in een digitaal systeem. De basisvaardigheden bieden we iedere dag aan op verschillende niveaus. We volgen de kinderen in het digitale leerlingvolgsysteem LOOQIN. Elk kind heeft een eigen digitaal portfolio dat gedurende de gehele schoolperiode wordt opgebouwd. Door ons onderwijs en bijbehorende organisatie kan een kind zo veel mogelijk de eigen weg bewandelen.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Onze school vindt de drie-eenheid kind-ouders-school erg belangrijk. Uw kind voelt zich prettiger als school en thuis goed samenwerken. We willen voor de ouders een school zijn waar zij makkelijk binnenkomen voor vragen, opmerkingen en aanvullingen. Daarnaast is de betrokkenheid o.a. goed zichtbaar in een actieve ouderraad en medezeggenschapsraad.

Nog meer op onze school

Zonder leerlingplafond  
De Bras is een school zonder leerlingplafond m.b.t. het inschrijven van kinderen die 4 jaar worden. Voor zij-instromers die ouder zijn, is er op dit moment ook geen leerlingenstop. We houden gedurende het schooljaar wel goed in de gaten of er nog mogelijkheid is tot zij-instroom. Voor zij-instromers volgen wij een zorgvuldige procedure, die beschreven staat op onze website.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Ouders van kinderen van 4 jaar of jonger die voor het eerst een basisschool bezoeken, kunnen het best telefonisch of via de mail een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Zie ook de uitgebreide informatie op onze website. Ook ouders van kinderen ouder dan 4 jaar, kunnen bellen of mailen voor een afspraak, zodat we informatie kunnen geven over de meest actuele plaatsingsmogelijkheid.


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.