Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Drentse Hoek ligt in de wijk Morgenstond. Ons doel is elk kind optimaal te laten presteren. Het leren van basisvaardigheden zoals taal, lezen, rekenen en schrijven is daarbij het uitgangspunt. Wij gaan ervan uit dat school dé plek is waar kinderen deze basisvaardigheden leren. Wij maken gebruik van moderne methodes en digitale leermiddelen. Met groepsgerichte uitleg en zorg op maat werken wij aan de kerndoelen van het basisonderwijs. Voor de verwerking van de leerstof worden vanaf groep 4 tablets gebruikt. De doelen in de lesmethodes zijn onze leidraad bij het leerstofaanbod. Om samenwerking en een actieve leerhouding te bevorderen, gebruiken wij onder andere coöperatieve structuren. Ook de creatieve vakken hebben een vaste plek in ons aanbod. Zo bieden wij onderwijs dat past bij deze tijd. Als Voorschool zorgen wij voor een goede basis voor de toekomst van uw kind. 

Onderwijsconcept

In ons gebouw hebben we een Voorschool. Dit betekent dat er een intensieve samenwerking is met peuterleerplek ‘Het Drentse Hoekje’. De Voorschool werkt met de projecten van Piramide. Vanaf groep 3 geven we klassikaal onderwijs. Na de uitleg maakt de leerkracht een ronde om de leerlingen aan het werk te helpen en geeft zo nodig extra instructie. De groepen zijn samengesteld op leeftijd. We zijn een ordelijke en veilige school. Dit bereiken wij door structuur en duidelijke regels in een positief pedagogisch klimaat. Dit alles met een professioneel team in een prettige sfeer.

Bijzonderheden

In groep 3 hebben we een groepjesschakelklas. De groep wordt vier dagdelen per week verdeeld. Deze dagdelen is er in de groepjesschakelklas extra aandacht voor de taalverwerving. Na schooltijd worden er cursussen aangeboden op het gebied van sport en cultuur. We werken samen met de buitenschoolse opvang van Stichting Triodus en Stichting DAK.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

We bewaken de kwaliteit van ons onderwijs door de toetsresultaten, de observaties en het dagelijks werk te analyseren. Vervolgens wordt het onderwijsaanbod daarop afgestemd. Bij het Opbrengst Gericht Overleg wordt in teamverband bekeken hoe we de resultaten nog meer kunnen verbeteren. Dit resulteert in een Plan van Aanpak per groep. Om de kwaliteit van het onderwijs en gemaakte afspraken te borgen, gebruiken wij Kijkwijzers. 


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de school en de ontwikkeling van hun kind. Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond waarbij de ouders een jaarkalender ontvangen. De schoolgids wordt jaarlijks op de website geplaatst. Daarnaast ontvangen de ouders een weekmail met actuele informatie uit de klas. Ook spreken we de ouders drie keer per jaar tijdens de rapportavond over de prestaties van hun kind. Als ouders of een teamlid een extra gesprek willen, is dat mogelijk. De school heeft een actieve Ouderraad en Medezeggenschapsraad.

Voor ouders van de peuters en kleuters vindt er elk nieuw thema een ouderbijeenkomst van VVE-thuis plaats. Ouders worden hierin geïnformeerd over het thema en krijgen materialen om thuis mee aan de gang te gaan.

In de Voorschool en groep 3 is er voor de ouders een 'uitloopje'. Ouders kunnen in de klas samen met de kinderen een werkje of spelletje doen dat door de juffrouw is klaargezet.

Nog meer op onze school

Verlengde schooldag  
Na schooltijd worden er cursussen van 10 weken aangeboden op het gebied van sport en cultuur.
Schakelklas  
Dit schooljaar hebben we in groep 3 een groepjesschakelklas. De groep wordt vier dagdelen per week verdeeld. Deze dagdelen is er in de groepjesschakelklas extra aandacht voor de taalverwerving.
Met leerlingplafond  
Deze PO school heeft een leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

U kunt op afspraak informatie krijgen en tijdens een rondleiding de sfeer 'proeven'. Bezoekt u voor een goede indruk ook eens onze website. Als een leerling van een andere basisschool komt, dan wordt met deze school contact opgenomen. Bij kinderen met specifieke problemen of aanpak moet bekeken worden of onze school de juiste begeleiding kan bieden. Ook grootte en samenstelling van de groep kunnen hierin een rol spelen.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2020 / 2021 28 plaatsen
 • 2021 / 2022 28 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2020 / 2021

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  14 dec '20 t/m 8 jan '21

  7

  0

  8

 • Periode 2

  22 mrt t/m 6 apr '21

  8

  0

  10

 • Periode 3

  21 jun t/m 2 jul '21

  7

  0

  10

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '21

  6

  0

  8

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2020/2021 29

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2021/2022 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk Het Drentse Hoekje