Spring naar inhoud

De Fontein - Wateringse Veld

Schoolprofiel

Basisschool De Fontein is een moderne school in Hoge Veld (deelgebied van Wateringse Veld). Door de wijze van inrichting en organisatie is er voor alle leerlingen een rustige en veilige leeromgeving. Onze school probeert vanuit een katholieke visie normen en waarden als verdraagzaamheid, respect voor elkaar, sociaal-maatschappelijk bewustzijn en behulpzaamheid in te vullen. Door ons onderwijs te differentiëren naar tempo en niveau, willen wij alle kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden. Wij maken heldere afspraken met kinderen over wat wel en wat niet mag en leggen hun steeds uit waarom dat zo is. Wij proberen een klimaat te scheppen waarin iedereen zich prettig voelt. Vriendelijke, spontane, open en respectvolle omgangsvormen tussen kinderen, ouders en leerkrachten vinden wij van groot belang.

Onderwijsconcept

Onze school werkt aan goed onderwijs met goede resultaten voor alle kinderen. Door ons onderwijs aan te passen aan het tempo en niveau van het kind, kan het zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Zo bieden wij bijvoorbeeld kinderen die meer uitdaging aan kunnen de mogelijkheid om deel te nemen aan onze plusklas. 
Kinderen werken afwisselend klassikaal, zelfstandig, in groepjes of in tweetallen.
 

Bijzonderheden

Onze voorzieningen: uitstekende leerlingenzorg, drie vakleerkrachten gymnastiek, vakleerkracht handvaardigheid, vakleerkracht muziek, naschoolse activiteiten, moderne ICT-voorzieningen (waaronder tablets voor alle leerlingen van de groepen 4 en 5 en chromebooks voor de groepen 6 t/m 8), een plusklas vanaf groep 4, deelname aan de First Lego League en wekelijks een digitale nieuwsbrief. Ook zijn er personenliften aanwezig.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Door naar de kinderen te kijken en ze te toetsen houden wij de ontwikkeling van ieder kind goed bij. Van iedere leerling wordt een dossier bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem. Minimaal drie keer per jaar bespreken de leerkracht en een van onze intern begeleiders de leerlingen. Onze school werkt met het Cito-volgsysteem. Op basis van de uitslagen kijken we welke kinderen of groepen extra maatregelen nodig hebben.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Het opvoeden van kinderen doen ouders en leerkrachten samen. Regelmatig contact vinden wij belangrijk. Naast de start-, de rapportgesprekken en de informatieavonden kunnen ouders of de school extra gesprekken aanvragen. Met rapporten, nieuwsbrieven, onze website en de schoolgids houden wij de ouders op de hoogte van wat er gebeurt op school. Wij gebruiken Mijnschoolinfo om de communicatie tussen school en ouders en/of verzorgers via internet te laten verlopen. Uiteraard gebeurt dat in een beveiligde omgeving, zodat de gegevens over een kind alleen voor de ouder(s) en/of verzorger(s) zichtbaar zijn.

Nog meer op onze school

Kinderopvang voor jonge kinderen 0 tot 4 jaar  
Voorschool
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Gezien het grote aantal aanmeldingen is het raadzaam uw kind(eren) tijdig aan te melden. U kunt telefonisch een afspraak maken voor een oriënterend gesprek of om uw kind(eren) bij ons aan te melden. Voor nieuwe leerlingen ouder dan vier jaar geldt dat wij altijd contact opnemen met de vorige school om te vernemen hoe de ontwikkeling daar verliep.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2020 / 2021 Geen leerlingplafond
  • 2021 / 2022 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.