Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Haagse Beek is een school voor speciaal basisonderwijs. Kinderen met een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) zijn van harte welkom. De school maakt deel uit van de Brede Buurtvoorziening Morgenstond, samen met Bamboe Kindcentrum, MOOI-welzijn en Centrum Jeugd & Gezin.

Op De Haagse Beek zitten kinderen die samen met anderen de wereld vorm gaan geven. Zij zijn straks de volwassenen die kinderen opvoeden, oplossingen verzinnen, tegenslagen het hoofd bieden, schoonheid creëren, troost bieden, bewuste keuzes maken en perspectieven openen. Ook zijn zij de volwassenen die de wereld mooier, duurzaam en vreedzaam maken, met respect voor culturele en religieuze diversiteit. Deze kinderen rusten wij toe met een brede ontwikkeling, een groot hart en een kritisch verstand.

Onderwijsconcept

Leren is leuk! Het accent bij ons onderwijs ligt op de vakken taal, lezen, schrijven en rekenen. Alle methodes zijn onlangs vernieuwd. De overige vakken dragen bij aan een brede ontwikkeling. De creatieve vakken en bewegingsonderwijs krijgen ruim aandacht. Wij staan voor onderwijs op maat zonder het groepsgevoel uit het oog te verliezen.

De Haagse Beek is ambitieus en realistisch. Wij leggen de lat hoog, rekening houdend met de mogelijkheden van de kinderen. Het gaat niet alleen om het opdoen van kennis, maar ook om het ontwikkelen van vaardigheden, zoals kritisch denken, zelfregulering, communiceren en samenwerken. Een actueel onderwijsprogramma is een voorwaarde om later op een positieve manier deel uit te kunnen maken van de samenleving. De Haagse Beek biedt dit.

Bijzonderheden

De school heeft een maatschappelijk werker, psycholoog, logopedist,  fysiotherapeut en een gymleerkracht, die tevens zorgt voor naschoolse sportactiviteiten. Ook hebben wij een taal-, reken- en gedragsspecialist. De Leerlingenraad speelt een actieve rol. De Haagse Beek staat voor een warm en veilig pedagogisch klimaat. Wij zijn vernieuwend en toekomstgericht. Elke leerling heeft zijn of haar eigen tablet met educatieve software op maat.

 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Alle kinderen die bij ons op school zitten, hebben voor een of meer gebieden speciale begeleiding nodig. Bij binnenkomst stellen wij een ontwikkelingsperspectief op. Op basis van bij ons bekende informatie stellen wij vast wat we op korte en langere termijn van een leerling mogen verwachten en welke doelen wij willen bereiken. Om de begeleiding planmatig aan te pakken, te volgen en bij te stellen, heeft de school een uitstekend leerlingvolgsysteem.

Ouderbetrokkenheid

Wij hebben hoge verwachtingen van onze kinderen zonder de realiteit uit het oog te verliezen. Samen optrekken is van belang. Ouders als ervaringsdeskundige van hun kind en wij als onderwijsprofessional. Aan het begin van het jaar voert de leerkracht met alle ouders een 'omgekeerd oudergesprek'. U mag van ons verwachten dat wij u op de hoogte houden van de ontwikkeling van uw kind. De school heeft een actieve medezeggenschapsraad. Via de nieuwsbrief informeren wij ouders over wat er speelt op school. Hulp van ouders bij allerlei activiteiten stellen wij zeer op prijs.

Nog meer op onze school

Brede vaardigheden

De Haagse Beek is toekomstgericht. Samen met de ouders bereiden wij de kinderen voor op de snel veranderende maatschappij. Daar werken we structureel en doelgericht aan.

Het ontwikkelen van de brede vaardigheden maakt deel uit van ons dagelijks handelen. Het gaat hierbij om kritisch, creatief en probleemoplossend denken, om communiceren, samenwerken en sociale en culturele vaardigheden, om zelfregulering en oriëntatie op jezelf.

De kennis en vaardigheden die de kinderen opdoen, vormen de basis om te functioneren in, en een bijdrage te leveren aan de samenleving waar zij deel van uitmaken.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Als er sprake is van een (mogelijke) verwijzing naar het SBO, kunt u contact opnemen met de locatiedirecteur, Jeroen Willems. Hij zal een afspraak met u maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.