Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Horizon is een protestands-christelijke basisschool met peuterschool, verdeeld over twee gebouwen, in Laak/ Rijswijk. In totaal huisvesten wij circa vierhonderd kinderen. De voor- en buitenschoolse opvang (BSO) is in samenwerking met DAK. Wij zijn een school met leerlingen met verschillende afkomsten, zowel op sociaal als cultureel gebied. Hier zijn wij trots op. Wij zoeken met elkaar naar overeenkomsten en leren van en met elkaar. Op onze site vindt u allerlei informatie over onze school. Langskomen kan natuurlijk ook.

Onderwijsconcept

Op de Horizon werken wij met jaargroepen. Binnen de groep wordt in niveaus gewerkt, om tegemoet te komen aan wat een kind kan. Ook wordt er tijd vrij gemaakt voor zelfstandig werken. Wij zetten activerende werkvormen in. Verder bieden wij naschoolse (sportieve) activiteiten aan, d.m.v. SCOOL.

Bijzonderheden

Ons motto "Een stralende toekomst begint op De Horizon"

Missie: Een degelijke basis vol kennis en vaardigheden waarmee ze vol vertrouwen de wereld van morgen kunnen instappen, op zoek naar hun eigen horizon.

 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Samen met u als ouder willen wij het meest haalbare uit de kinderen halen. We houden de ontwikkeling van onze leerlingen goed bij middels ons volgsysteem en het afnemen van diverse methodetoetsen en CITO-toetsen. Voor extra ondersteuning werken wij samen met instanties zoals Schoolmaatschappelijk werk, de schoolarts, logopedie e.d. Dit altijd in overleg met ouders. Wij zijn een zelf ook altijd in ontwikkeling. Zo volgen wij regelmatig bijscholing, individueel of met het team. Zo willen wij op de hoogte blijven van ontwikkelingen, om zo actueel onderwijs te kunnen blijven bieden. 


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Wij werken volgens de uitgangspunten van Ouderbetrokkenheid 3.0. Wij zien oduers als educatief partner. Als ouders en school samenwerken, komt dit het kind en de leerresultaten ten goede. Verder hebben wij een enthousiaste oudercommissie, die ondersteunt bij zaken zoals Sint en kerst, de sportdag, lezen bij groep 3 etc. Inhoudelijk werken wij met een 2-12 raad, waarin 3 ouders en 3 teamleden deelnemen. Hierin wordt gesproken over beleidszaken zoals formatie en financiele zaken.

 

Wij hebben een erg enthousiaste oudercommissie en medezeggenschapsraad en hechten veel waarde aan ouderbetrokkenheid. Als ouders betrokken zijn bij school, is dit beter voor de kinderen. Dit kan op vele manieren: gesprekken, koffieochtenden, themamomenten, spel- of werkinloop in de klas, taalles voor ouders en opvoedingsondersteuning. En daarnaast natuurlijk allerlei activiteiten, zoals de informatie- en rapportavonden, Kerst, Sinterklaas, open huis, Horizonfeest en de sportdag. Om dit allemaal in goede banen te leiden is een leerkracht van ons team één dag in de week vrijgeroosterd als oudercoördinator.

Omdat wij ouderbetrokkenheid een belangrijke voorwaarde vinden voor de samenwerking tussen ouders, school en leerling zijn we vorig schooljaar gestart met het traject "Ouderbetrokkenheid 3.0". Dit loopt goed.

Nog meer op onze school

Voorschool  
Voorschool: Op de locatie Horizon 2 zijn onze peutergroepen (voorschool) en kleutergroepen 1 en 2 (vroegschool) ondergebracht. De peuterleidsters en de kleuterjuffen werken met Piramide en Speelplezier. Wij vinden dat kinderen vooral spelenderwijs moeten leren. Om hun ontwikkeling te volgen gebruiken wij het observatiesysteem KIJK.
Verlengde schooldag  
Wij bieden onze leerlingen verlengde schooldag activiteiten aan. Dit zijn veelal sportieve of creatieve activiteiten die wij in samenwerking met SCOOL (zie verderop) organiseren, soms ook met andere partijen. Onze VSD coördinator regelt deze activiteiten. Leerlingen kunnen gratis, op vrijwillige basis deelnemen.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Nieuwe leerlingen kunnen dagelijks worden aangemeld, vanaf dat uw kind bijna 3 is. U kunt telefonisch een afspraak maken voor een rondleiding en kennismakingsgesprek. Voordat uw kind 4 jaar wordt, mag het vijf dagdelen komen wennen. Komt uw kind van onze peuteropvang, dan gaat de informatie door naar onze basisschool. Komt uw kind van een andere peuteropvang of basisschool, dan nemen we daar contact mee op. Voordat een leerling instroomt in groep 3 t/m 8, kunnen wij een instaptoets afnemen om een volledig beeld te krijgen.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2018 / 2019 Geen leerlingplafond
  • 2019 / 2020 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.