Spring naar inhoud

De Kleine Keizer - Alphons Diepenbrockhof

Schoolprofiel

De Kleine Keizer haalt het maximale uit ieder kind, waarbij de school zich steeds meer richt op een ontwikkelingsgerichte aanpak. We staan voor vernieuwing, waarin leerlingen bewust leren 'leren' en we de leerlingen bij het leerproces willen betrekken en activeren. We sturen op het ontwikkelen van goede studievaardigheden en een goede overstap naar het voortgezet onderwijs. We versterken onze lessen met boeiende en leuke activiteiten. Zo zijn sport en cultuur erg belangrijk op onze school. Na schooltijd is er een breed aanbod van sport- en culturele cursussen.

Doordat kinderen bij ons van jongs af aan zowel zelfstandig als samen leren werken, krijgen ze meer zelfvertrouwen en kunnen ze zichzelf beter redden. De veilige, warme sfeer draagt daar enorm aan bij en zorgt dat kinderen ook sociale vaardigheden leren. Daar hebben de kinderen in hun latere leven enorm veel profijt van. Onze aanpak is veilig en voorspelbaar voor ouders en kinderen.

Onderwijsconcept

Sociaal emotionele ontwikkeling, intrinsieke motivatie, zelfvertrouwen en zelfstandigheid vormen de basis voor de wijze waarop wij ons onderwijs inrichten. We maken gebruik van coöperatieve (samenwerkende) leervormen en hanteren leerdoelen en (succes-)criteria om leerlingen zichtbare stappen te laten zetten in hun leerproces. Met de verschillende instructieniveaus waarop we onze uitleg en lesstof aanbieden of verwerken, houden we rekening met wat de kinderen nodig hebben. Hiervoor gebruiken we behoudens een nauwgezette analyse van methodegebonden- en Cito-toetsen met name ook informatie die we (leerlingen en leerkracht) tijdens de instructie en verwerking verzamelen. 

Bijzonderheden

BSO 'Woeste Willem' verzorgt voor en na schooltijd de buitenschoolse opvang. De school voorziet in een goede tussentijdse opvang (overblijfregeling). Vanaf 2,5 jaar kan uw kind terecht bij onze Peuterleerplek 'De Kleine Wereld' van stichting JongLeren, tel. (070) 205 35 53 (www.jonglerendenhaag.nl ).

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De Kleine Keizer hanteert een planmatige aanpak van onderwijsverbetering. Jaarlijks maken we een verbeterplan. Hierbij worden doelen gesteld en de opbrengsten besproken. Iedere twee jaar houden we een onderzoek naar de tevredenheid van de ouders en personeel. Het stapsgewijs en doelgericht maximaliseren van leerprestaties is voor het team van De Kleine Keizer een belangrijk uitgangspunt. Bij ons is het "leren van het kind" bij ons een centraal thema. Samen met de leerlingen bespreken we de leerdoelen, zodat kinderen actief bij hun ontwikkeling betrokken raken.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

De Kleine Keizer heeft een actieve medezeggenschapsraad en ouderraad, waarin ouders van beide vestigingen zitten. Iedere jaargroep heeft een of meerdere klassenouders die ons helpen. Vanaf de instroom van kinderen in groep 1 hechten we er aan ouders actief te informeren over de inhoud van ons lesprogramma en vragen we ouders hier waar nodig en mogelijk actief een ondersteunende in rol te spelen.

Vanaf de peuterleerplek worden ouders gestimuleerd actief bij de ontwikkeling van hun kind betrokken te zijn. In de onderbouw organiseren wij inloopmomenten (spelinloop) , waardoor ouders aan de hand van een thema-activiteit met hun eigen kind of een groepje kinderen bij het lesprogramma betrokken worden. In de groepen 3 en 4 worden ouders actief betrokken bij het (begeleiden van het) technisch leesproces.

Nog meer op onze school

Verlengde schooldag  
Naast het 'leren van het kind' zijn cultuur en sport belangrijke pijlers voor ons onderwijsaanbod. De verlengde schooldagactiviteiten staan grotendeels in het teken van een breed cultureel aanbod aan naschoolse activiteiten, waarvoor kinderen in drie cursusperioden kunnen inschrijven. We streven ernaar dat kinderen ook na schooltijd in contact komen met verschillende vormen van cultuur en hierbij hun talent leren ontdekken en ontwikkelen. De activiteiten worden gecoördineerd door de interne cultuurcoördinator. Het diverse aanbod kan bestaan uit cursussen als gitaar spelen, dans, tekenen en schilderen en djembé. Tevens investeert De Kleine Keizer jaarlijks in een extra cursus 'musical' (zang, toneel, dans). Daarnaast beschikt de school over een schoolsportcoördinator. In contact met sportverenigingen biedt De Kleine Keizer op school een breed aanbod van naschoolse sportactiviteiten aan. Vier dagen per week wordt er in twee blokken van een uur naschoolse sportcursussen aangeboden, waarvoor kinderen in drie perioden per jaar kunnen inschrijven. Het cursusaanbod varieert jaarlijks en heeft tot doel kinderen meer te laten bewegen en met veel verschillende sporten in contact te brengen. Het cursusaanbod kan o.a. bestaan uit (acrobatisch) turnen, volleybal, hockey, handbal, basketbal, korfbal, honkbal , boksen , sportdans en voetbal. jaarlijks investeert De Kleine Keizer in een extra aanbod aan judo-lessen.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond
Cultuur en Sportaanbod na schooltijd

Naast het 'leren van het kind' zijn cultuur en sport belangrijke pijlers voor ons onderwijsaanbod.

De verlengde schooldagactiviteiten staan grotendeels in het teken van een breed cultureel aanbod aan naschoolse activiteiten, waarvoor kinderen in drie cursusperioden kunnen inschrijven. We streven ernaar dat kinderen ook na schooltijd in contact komen met verschillende vormen van cultuur en hierbij hun talent leren ontdekken en ontwikkelen.

Het diverse aanbod kan bestaan uit cursussen als  gitaar spelen, dans, tekenen en schilderen en djembé. Tevens investeert De Kleine Keizer jaarlijks in een extra cursus 'musical' (zang, toneel, dans).

Daarnaast beschikt de school over een schoolsportcoördinator. In contact met sportverenigingen biedt De Kleine Keizer op school een breed aanbod van naschoolse sportactiviteiten aan. Vier dagen per week wordt er in twee blokken van een uur naschoolse sportcursussen aangeboden, waarvoor kinderen in drie perioden per jaar kunnen inschrijven. Het cursusaanbod varieert jaarlijks en heeft tot doel kinderen meer te laten bewegen en met veel verschillende sporten in contact te brengen. Het cursusaanbod kan o.a. bestaan uit (acrobatisch) turnen, volleybal, hockey, handbal, basketbal, korfbal, honkbal , boksen , sportdans en voetbal. jaarlijks investeert De Kleine Keizer in een extra aanbod aan judo-lessen.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Wilt u eens langskomen? Neem dan telefonisch contact met ons op. U bent van harte welkom.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2018 / 2019 Geen leerlingplafond
  • 2019 / 2020 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.