Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Klimop is in 2001 als eerste school in Den Haag begonnen met het programma de Vreedzame School. In dit programma krijgen alle leerlingen wekelijks een aantrekkelijke les over hoe je moet omgaan met anderen: met respect en begrip voor elkaars mening. De kinderen leren hoe ze met conflicten om moeten gaan en hoe deze op te lossen. Wij geven veel aandacht aan de Nederlandse taal voor alle kinderen en in het bijzonder voor kinderen die de Nederlandse taal nog moeten leren. Hiervoor hebben wij een speciale opvangklas. Wij streven naar het behalen van goede onderwijsresultaten door hoge verwachtingen uit te spreken. De ervaring leert ons dat kinderen dit als stimulerend ervaren. Wij maken de kinderen mede verantwoordelijk voor hun resultaten. Wij maken steeds meer gebruik van digitale middelen bij het onderwijs op maat en onderzoekend en thematisch werken.
Op onze school is tevens een goed georganiseerde leerlingenzorg. Wij hanteren een continurooster, waarbij alle kinderen op school kunnen lunchen. De school verzorgt gratis tussenschoolse opvang. De Klimop is een brede buurtschool. Dit betekent dat je op onze school ook na schooltijd meer doet dan alleen leren. Er zijn na schooltijd regelmatig sportieve en culturele cursussen. 

 

Onderwijsconcept

Wij werken met het 'expliciete directe instructiemodel'. Dit houdt in dat we het doel benoemen en dan samen de stappen doorlopen om dit te bereiken. De uitleg stopt pas als alle kinderen het begrijpen. De kinderen kunnen dan aan het werk (vaak op de tablet). De leerkracht ziet dan op het dashboerd wie nog moeite heeft. Die kinderen krijgen meer uitleg. Als de kinderen zelfstandig aan het werk zijn, heeft de leerkracht de ruimte om kinderen die dat nodig hebben te ondersteunen. Daarna is er weer tijd voor het beantwoorden van vragen. Leerlingen leren zo zelfstandig werken en omgaan met uitgestelde aandacht.

 

Bijzonderheden

Wij hebben een speciale klas waar wij niet-Nederlands sprekende kinderen intensief taalonderwijs aanbieden. Er is naschoolse opvang in de buurt van de school.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De voortgang van de kinderen wordt minimaal tweemaal per jaar getoetst en besproken met de intern begeleiders. Naar aanleiding daarvan maken we een plan voor de groep of een leerling. In groep 7 nemen wij de entreetoets af en in groep 8 de eindtoets. Op schoolniveau bespreken we de resultaten twee keer per jaar in een teamvergadering. Daarin kunnen we besluiten om ons onderwijs aan te passen als dat nodig is.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

In de kleutergroepen is er elke woensdagochtend van 08.30 tot 09.30 uur een inloop voor ouders. Zij kunnen dan met hun kind spelen en werken. In de groepen 3 t/m 8 kunnen ouders iedere eerste woensdag van de maand komen kijken. Daarnaast vinden wij het erg fijn als ouders willen helpen tijdens verschillende activiteiten op school. Wekelijks is er op twee dagdelen een gratis cursus Nederlands voor ouders. In de personeelsruimte kunnen de ouders iedere ochtend een kopje thee of koffie drinken. Met de tweewekelijkse nieuwsbrief houden we ouders op de hoogte van ontwikkelingen en activiteiten binnen de school.

Nog meer op onze school

Voorschool  
Peuterleerplek De Klimop De Klimop vindt het van groot belang dat peuters zich al op jonge leeftijd spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Daarom werken wij samen met de organisatie JongLeren. Als uw kind naar de peuterleerplek gaat wordt de overstap naar de basisschool veel gemakkelijker. Hier is aandacht voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE). U ontvangt als ouder tips om dit ook thuis toe te passen. Voordat uw kind naar de peuterleerplek gaat kunt al met uw kind een aantal keer wennen in de groep met behulp van het programma ‘Samenspel’.
Verlengde schooldag  
Verlengde Schooldag (VSD) Onze school heeft subsidie van de gemeente Den Haag gekregen voor de Verlengde Schooldag (VSD). Van dit aanbod kunnen alle kinderen van school gratis gebruik maken. Na schooltijd worden voor leerlingen verschillende activiteiten georganiseerd, die aansluiten bij de schooldag. Er is aandacht voor sport, spel en dans. Bij over-inschrijving zal er worden geloot.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond
Taalklas voor ouders

De Klimop heeft ook een Taalklas voor ouders. Op maandagmiddag en op vrijdagochtend krijgen ouders les van een NT2 lerares. Dit zijn ouders van kinderen uit de reguliere klassen of ouders van de instroomkinderen.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Wilt u meer informatie of uw kind aanmelden? Maakt u dan telefonisch een afspraak met de directeur, of loopt u even langs.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2018 / 2019 Geen leerlingplafond
  • 2019 / 2020 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.

Nieuwkomers

Deze school is aangewezen als een van de opvangscholen voor nieuwkomers. De leerlingen krijgen les volgens een deeltijd variant. Op dit moment hebben wij 2 opvanggroep(en) en zijn er 0 plaatsen beschikbaar.