Spring naar inhoud

De Klimop - Cartesiusstraat

Schoolprofiel

De Klimop is in 2001 als eerste school in Den Haag begonnen met het programma de Vreedzame School. In dit programma krijgen alle leerlingen wekelijks een aantrekkelijke les hoe je moet omgaan met anderen: met respect en begrip voor elkaars mening. De kinderen leren hoe ze met conflicten om moeten gaan en hoe deze op te lossen. Wij geven veel aandacht aan de Nederlandse taal voor alle kinderen en in het bijzonder voor kinderen die de Nederlandse taal nog moeten leren. Hiervoor hebben wij een speciale opvangklas. Wij streven naar het behalen van goede onderwijsresultaten door hoge verwachtingen uit te spreken. De ervaring leert ons dat kinderen dit als stimulerend ervaren. Wij maken de kinderen mede verantwoordelijk voor hun resultaten. Wij maken steeds meer gebruik van digitale middelen bij het onderwijs op maat en onderzoekend en thematisch werken.

Op onze school is tevens een goed georganiseerde leerlingenzorg. De Klimop is een brede buurtschool. Dit betekent dat je op onze school ook na schooltijd meer doet dan alleen leren. Er zijn na schooltijd regelmatig sportieve en culturele cursussen. 

 

Onderwijsconcept

Wij werken met het 'direct instructiemodel'. Dit houdt in dat we een korte uitleg aan de hele groep geven. De kinderen die hier genoeg aan hebben kunnen dan aan het werk. De andere kinderen krijgen meer uitleg. Als die groep kinderen zelfstandig aan het werk is heeft de leerkracht de ruimte om kinderen die dat nodig hebben apart te begeleiden. Tussentijds loopt de leerkracht vaste rondes om te controleren of iedereen goed aan het werk is. Leerlingen leren zo zelfstandig werken en omgaan met uitgestelde aandacht.

 

Bijzonderheden

De school verzorgt tussenschoolse opvang en verlengde schooldagactiviteiten. Wij hebben een speciale klas waar wij niet-Nederlands sprekende kinderen intensief taalonderwijs aanbieden. Er is naschoolse opvang in de buurt van de school.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De voortgang van de kinderen wordt minimaal tweemaal per jaar getoetst en besproken met de intern begeleiders. Naar aanleiding daarvan maken we een plan voor de groep of een leerling. In groep 7 nemen wij de entreetoets af en in groep 8 de eindtoets. Op schoolniveau bespreken we de resultaten twee keer per jaar in een teamvergadering. Daarin kunnen we besluiten om ons onderwijs aan te passen als dat nodig is.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

In de kleutergroepen is er elke woensdagochtend van 08.30 tot 09.30 uur een inloop voor ouders. Zij kunnen dan met hun kind spelen en werken. Daarnaast vinden wij het erg fijn als ouders willen helpen tijdens verschillende activiteiten op school. Wekelijks is er op twee dagdelen een gratis cursus Nederlands voor ouders. In de ouderkamer kunnen de ouders iedere ochtend een kopje thee of koffie drinken. Onze ouderraad heeft hierin een actieve rol. Met de tweewekelijkse nieuwsbrief houden we ouders op de hoogte van ontwikkelingen en activiteiten binnen de school.

Nog meer op onze school

Voorschool  
Peuterleerplek De Klimop De Klimop vindt het van groot belang dat peuters zich al op jonge leeftijd spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Daarom werken wij samen met de organisatie JongLeren. Als uw kind naar de peuterleerplek gaat wordt de overstap naar de basisschool veel gemakkelijker. Hier is aandacht voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE). U ontvangt als ouder tips om dit ook thuis toe te passen. Voordat uw kind naar de peuterleerplek gaat kunt al met uw kind een aantal keer wennen in de groep met behulp van het programma ‘Samenspel’.
Verlengde schooldag  
Verlengde Schooldag (VSD) Onze school heeft subsidie van de gemeente Den Haag gekregen voor de Verlengde Schooldag (VSD). Van dit aanbod kunnen alle kinderen van school gratis gebruik maken. Na schooltijd worden voor leerlingen verschillende activiteiten georganiseerd, die aansluiten bij de schooldag. Er is aandacht voor sport, spel en dans. Bij over-inschrijving zal er worden geloot.
Taalklas voor ouders

De Klimop heeft ook een Taalklas voor ouders. Op maandagochtend of op vrijdagochtend krijgen ouders les van een NT2 lerares. Dit zijn ouders van kinderen uit de reguliere klassen of ouders van de instroomkinderen.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Wilt u meer informatie of uw kind aanmelden? Maakt u dan telefonisch een afspraak met de directeur, of loopt u even langs.

Aantal plaatsen in groep 1

 • 2019 / 2020 25 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  10 t/m 21 dec '18

  nog niet bekend

  nog niet bekend

  nog niet bekend

 • Periode 2

  18 t/m 29 mrt '19

  nog niet bekend

  nog niet bekend

  nog niet bekend

 • Periode 3

  17 t/m 28 jun '19

  nog niet bekend

  nog niet bekend

  nog niet bekend

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '19

  nog niet bekend

  nog niet bekend

  nog niet bekend

Totaal aantal toegelaten kinderen voor schooljaar 2019/2020 0

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2019/2020 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015? U kunt uw kind op onze school aanmelden in één van de vier aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden. Kijk hier voor de data van de aanmeldperioden.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk Peuteropvang met VE JongLeren De Klimop
 3. U werkt zelf op onze school

Nieuwkomers

Deze school is aangewezen als een van de opvangscholen voor nieuwkomers. De leerlingen krijgen les volgens een voltijd variant. Op dit moment hebben wij 1 opvanggroep(en) en zijn er 12 plaatsen beschikbaar.