Spring naar inhoud

De Leeuwerikhoeve

Schoolprofiel

Ons motto is: 'Actief leren, goed presteren'. Daarin staan resultaten, zelfstandig werken en een brede ontwikkeling centraal.
Actief leren: de Leeuwerikhoeve is een open school waar alle kinderen zich thuis kunnen voelen. Wij willen allereerst dat kinderen veel leren. Taal-, lees- en rekenonderwijs krijgen dan ook veel aandacht op onze school. Daarnaast besteden we extra aandacht aan een brede ontwikkeling waarin sport, creatieve vakken, muziek, dans en techniek eveneens een duidelijke plaats hebben. Op die manier ontwikkelen kinderen sportief gedrag, zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en zelfkennis.
Goed presteren: we bieden zorg waar nodig en kennen elke leerling persoonlijk. Door onze duidelijke schoolregels weet iedereen waar hij of zij aan toe is. We hebben goede Cito-resultaten en een positieve waardering door de inspectie. Voor de kinderen uit groep 5 t/m 8 die wat meer aankunnen, is er op woensdagochtend de Plusklas. Voor alle kinderen die graag naar school gaan, is er de Zaterdagschool van 09.30 tot 12.00 uur.

Onderwijsconcept

Wanneer een leerling naar het voortgezet onderwijs gaat, moet hij of zij zelfstandig kunnen leren en werken. In de onderbouw gaan leerlingen al zelfstandig taakjes uitvoeren. Moderne lesmethoden, leren samenwerken en computeronderwijs, helpen hierbij. Vanaf groep 5 leren wij kinderen ook hun eigen leerdoelen te formuleren die samen met de ouders worden besproken tijdens het driegesprek. 
De lestijd is met zes uur verlengd. Een schooldag duurt van 8.30 tot 16.00 uur (woensdag 12.15 uur).

Bijzonderheden

De school is gelegen in een verkeersveilige wijk grenzend aan sportvelden. Wij bieden samen met DAK voor- en naschoolse opvang. De school hanteert een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen gratis overblijven. Er is een uitstekende samenwerking met voorschool ‘t Leeuwerikje en Nina DAK.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Met het leerlingvolgsysteem houden wij bij hoe de leerlingen zich ontwikkelen. Er worden regelmatig Cito-toetsen afgenomen en/of observaties gedaan. Dit systeem start al bij de peuters en kleuters. De leerkracht stelt jaarlijks met de intern begeleider doelen vast die hij/zij met de klas wil halen. Deze doelen worden regelmatig besproken en waar nodig aangepast.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Wij willen ouders zoveel mogelijk bij de school betrekken, bijvoorbeeld door gezamenlijke projectafsluitingen, tafeltjesavonden, huisbezoeken, koffie/thee-inloop. Ouders moeten het makkelijk vinden de school binnen te stappen. Er is een goede samenwerking met de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Iedere twee jaar wordt een ouder-enquête afgenomen. Wij kregen in 2018 een 7,6 van onze ouders.
Recent zijn wij gestart met de applicatie van Mijnschoolinfo. Dit is een digitaal communicatiemiddel waarbij ouders nieuwsbrieven en andere informatie kunnen ontvangen. Ook kunnen ouders in de digitale beschermde omgeving nieuws en foto's lezen/bekijken over het reilen en zeilen in de klas.

Nog meer op onze school

Voorschool  
In onze basisschool is een voorschool gevestigd van de stichting Jong Leren. De gecertificeerde voorschool is voor kinderen van 2 ½ tot 4 jaar. Ook werken wij samen met de peuterspeelzaal en de voorschool van Nina Dak. De vestiging van Nina Dak is tegenover onze school. De school werkt met het Piramide project. Dit project is ontwikkeld voor kinderen van drie tot zes jaar. De leerkrachten van de groepen 1 en 2 werken intensief samen met de leidsters van de voorschool.
Zomerschool  
De vier basisscholen uit Haagse Hout bieden gezamenlijk de Zomerschool aan. Deze vindt de 1e drie weken van de zomervakantie plaats in één van de vier basisscholen.
Weekendschool  
Voor leerlingen die het leuk vinden om naar school te gaan. Van 9.30 uur tot 12.00 uur. Op de zaterdagschool krijgen de leerlingen vooral les in taal en rekenen, afgewisseld met af en toe een andere activiteit of uitstapje.
Schakelklas  
Voor leerlingen uit groep 5 en 6 die extra ondersteuning op het gebied van taal kunnen gebruiken is er de schakelklas. De leerlingen maken tijdens de taalles hetzelfde werk als hun klasgenoten, maar dan in kleine groepjes met meer begeleiding.
Leerkansenprofiel  
Rekenen, lezen, taal….allemaal belangrijke vakken. Maar voor een kind is het belangrijk zich ook op andere gebieden te kunnen ontwikkelen. Ontdekken dat je ergens plezier in hebt; goed in bent is goed voor het zelfvertrouwen en geeft het kind een stevigere plaats in de maatschappij. Door de verlengde lestijd tot 16.00 uur heeft de school de mogelijkheid gekregen kinderen een divers aanbod te bieden, zoals dans, muziek, ict, techniek, sport, enz. Kinderen maken kennis met een veelheid aan activiteiten en ontdekken waar hun talent, hun plezier, hun kracht ligt.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Wij nodigen u uit de school eens te komen bekijken en/of informatie te vragen. Maakt u daarvoor een afspraak met de directie. Wij vertellen graag hoe wij werken en geven u een rondleiding. Ook ligt de schoolgids voor u klaar, zodat u thuis alles eens rustig kunt nalezen.

Aantal plaatsen in groep 1

 • 2019 / 2020 34 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  10 t/m 21 dec '18

  9

  nog niet bekend

  nog niet bekend

 • Periode 2

  18 t/m 29 mrt '19

  8

  nog niet bekend

  nog niet bekend

 • Periode 3

  17 t/m 28 jun '19

  9

  nog niet bekend

  nog niet bekend

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '19

  8

  nog niet bekend

  nog niet bekend

Totaal aantal toegelaten kinderen voor schooljaar 2019/2020 0

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2019/2020 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015? U kunt uw kind op onze school aanmelden in één van de vier aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden. Kijk hier voor de data van de aanmeldperioden.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. U werkt zelf op onze school
 3. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk ‘t Leeuwerikje of Nina Dak