Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Meerpaal wil een veilige aanlegplaats zijn voor kinderen, ouders en leerkrachten. Bij ons op school geloven we dat je ‘happy’ voelen, het naar je zin hebben en ‘trots zijn’ op jezelf drie belangrijke zaken zijn die goed moeten zijn, voordat een kind zin krijgt in leren en kan gaan leren. Bij het ene kind duurt het ‘aanmeren’ langer dan bij het andere kind en dat maakt niet uit. Het gaat erom dat we stevig aanmeren, zodat we veilig aan land kunnen. 

Wij willen een school zijn waar het kind en zijn of haar toekomst centraal staan. We leiden de kinderen op voor beroepen die misschien nu nog niet bestaan. Als team willen we kinderen helpen zich steeds verder te ontplooien en aan de slag te gaan met de talenten die in ieder kind verborgen zitten. Daarnaast vinden we het belangrijk om een voorbeeld te zijn naar de kinderen toe: we accepteren en respecteren de ander zoals hij of zij is en laten zien dat je samen meer bereikt dan alleen. 

Onderwijsconcept

Op De Meerpaal geven we in de ochtenden gewoon keigoed onderwijs: rekenen, taal, spelling en begrijpend (lezen) noemen we onze basisvakken. Door middel van het EDI-model (expliciete directe instructie model) geven we onze lessen vorm en centraal hierin staat dat we de kinderen laten weten wat ze gaan leren en hen laten meedenken in waarom dit nu zo belangrijk voor ze is. Dit genereert betrokkenheid en een hoge betrokkenheid levert nou eenmaal hogere resultaten op. De basisvakken worden zowel op ‘papier’ als ‘digitaal’ aangeboden. We vinden ICT belangrijk, maar willen niet klassen vol kinderen achter verschillende devices. Samen werken en samen leren staat bij ons voorop. We werken dan ook veel met coöperatieve werkvormen, waardoor kinderen niet alleen bewegen tijdens de gymles of het buitenspelen, maar ook tussendoor steeds in beweging zijn. 

Door te werken op minimaal drie niveaus komen we tegemoet aan kinderen die met gemak door de stof heen gaan, maar ook aan de kinderen die een andere manier van uitleggen nodig hebben. ‘Praatje, plaatje, daadje’ noemen we dat. De één leert namelijk door het te horen, de ander door het te zien en weer iemand anders leert door er vooral mee aan de slag te mogen gaan. 

De middagen zijn bestemd voor het ‘Meerpaal Projectonderwijs’. De komende vier jaar nemen wij de tijd om dit ‘Meerpaal Projectonderwijs’ handen en voeten te geven. Nu worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur enzovoort nog gescheiden van elkaar gegeven. Onze droom is deze vakken met elkaar vervlechten, zodat kinderen groepsdoorbroken aan de slag kunnen in thema’s die in de hele school centraal staan. Elke leerkracht heeft daarbij zijn of haar eigen specialiteit en de kinderen hebben in de middag dan ook niet standaard hun eigen leerkracht. Kinderen gaan aan de slag met hun eigen leervragen en zoeken naar antwoorden. Hierin lopen ze vast, moeten ze niet opgeven, maar doorgaan. Allemaal eigenschappen die je later in elk beroep nodig hebt, ook in dat beroep waarvan we nu het bestaan nog niet kennen. In het ‘Meerpaal Projectonderwijs’ is voldoende tijd voor ICT, maar ook voor kunst & cultuur en burgerschapsvorming. De echte wereld binnenhalen en bijvoorbeeld starten met een eigen ‘moestuin’ zijn stukjes van onze droom die nog verwezenlijkt moeten worden. Kinderen werken niet alleen in hun lokaal, maar ook op de gang of in de bibliotheek. 

Als een rode draad door alles heen loopt PBS. Dit staat voor Positive Behaviour Support en gaat ervanuit dat je goed gedrag moet aanleren, net zoals je rekenen en taal aan kinderen moet leren. Het gaat uit van een positieve grondhouding dat een kind graag wil leren en niet opzettelijk iets verkeerd doet. Als leerkrachten kijken we ook op die manier naar kinderen. We accepteren zeker geen gedrag waardoor een ander kind zich onveilig kan voelen, maar zoeken we verder naar de reden achter dit gedrag, omdat we geloven dat negatief gedrag een dieperliggende reden heeft. 

Bijzonderheden

Onze school ligt op een prachtige locatie direct naast dierenweide De Beestenboel, wijkcentrum 't Trefpunt en De Sporttuin Duindorp. Wij bieden tussen- en naschoolse opvang met een zeer groot aanbod activiteiten op sport- en cultureel gebied. Naschoolse opvang vindt plaats binnen ons eigen gebouw en wordt verzorgd door Triodus Kinderopvang / Naschoolse Opvang Grote Beer.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

'Elke dag een beetje beter!' Zo kijken wij naar onze kinderen en naar onszelf. We maken plannen, gaan aan de slag, bestuderen of wat we hebben gedaan ook heeft gewerkt en stellen vervolgens weer bij. Als het niet werkt, doen we het morgen beter. 

De resultaten van onze kinderen (zowel Cito-toetsen als methode toetsen, maar ook dagelijks werk) bespreken we in schoolbesprekingen en leerlingbesprekingen. Als team komen we dan bij elkaar om te kijken wat de opbrengsten zijn, wat we daar aan gedaan hebben, wat gewerkt heeft wat niet en wat aandacht nodig heeft inde komende periode. Zo stellen we weer doelen voor de groep en waar nodig ook individuele doelen voor kinderen. Dit is een vaste cyclus die ook beschreven staat in ons zorgplan. De IB-er (intern begleider) kijkt na de schoolbespreking met de leerkracht nog specifiek naar een aantal kinderen die meer zorg nodig hebben.

Wij werken met Parnassys. Dit is een leerlingvolgsysteem waarin we alle resultaten van de kinderen bijhouden, maar bijvoorbeeld ook absentie en andere zaken die betrekking hebben op uw kind. U kunt altijd een kijkje nemen in ons systeem. Dit kunt u vragen via onze IB-er. Zij is de contactpersoon als het gaat om 'zorg' bij leerlingen.

Zorg geven we zoveel mogelijk binnen de eigen, veilige groep bij de vaste leerkracht. Leerlingen met zorgarrangementen worden vaak geholpen door de RT-er van Het Leesbeest.  U kunt als ouder ook privé extra ondersteuning van haar inkopen. Dit is dan na schooltijd en wordt betaald door u als ouder. 


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn voor ons ervaringsdeskundigen als het gaat om hun kind. We gaan daarom graag in gesprek over wat u kind goed kan, wat het leuk vindt en waar het van houdt. Op het moment dat het niet zo lekker gaat of we maken ons zorgen, dan is het fijn om samen met u als ouder te zoeken naar een oplossing. 

We vinden het belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij wat u kind op school doet en leert. Op school helpen met activiteiten is fijn, maar niet voor iedereen haalbaar. Wel kan elke ouder betrokken zijn, vragen naar wat er in de klas geleerd wordt en vooral achter de leerkracht gaan staan. We zullen altijd zo snel mogelijk contact opnemen met u als ouder als er wat gebeurd is, maar mocht uw kind eerder zijn, informeer dan ook naar het verhaal van de juf / meester. Samen komen we dan zeker tot een oplossing.

Naast de informatieavond en de oudergesprekken houden wij de ouders op de hoogte van wat er gebeurt op school. Wij werken met 'Social Schools', ouders worden via deze app op de hoogte gehouden over alles wat hun kind betreft. Ook plaatsen de leerkrachten foto's van activiteiten. 

De ouders van de allerjongsten zijn elke donderdag welkom om samen met hun kind de dag te starten; zie kiezen samen een werkje of gaan aan de slag met iets wat de juf heeft klaargelegd. Groep 3 t/m 8 heeft elke maand op een wisselende ochtend een inloop van 08:20 - 08:45 uur. Alle ouders mogen hun kind elke dag naar de groep brengen, zodat we u als ouder leren kennen en u ons als team. We staan 's morgens bij de deur en begroeten de kinderen en maken graag even tijd voor een praatje. Juist die informele contacten vinden wij als team erg belangrijk. 

Soms hebben wij themabijeenomsten of informeren wij u over een bepaalde manier van werken. We vinden het fijn om op deze avonden alle ouders te zien, zodat iedereen weer op de hoogte is van wat er reilt en zeilt en u ook input kan geven. 

Wij werken op school met een Ouderraad die de school versiert en helpt bij allerlei activiteiten. We hebben ook een Medezeggenschapsraad (MR) die samen met de directeur overleg heeft over bijvoorbeeld de begroting en andere beleidszaken die op schoolniveau spelen. 

Nog meer op onze school

Kinderopvang voor jonge kinderen 0 tot 4 jaar  
Onze Peuterschool De Meerpaal biedt peuteropvang voor kinderen van 2-4 jaar. De peuters van 2 - 2,5 jaar starten met 'Samenspel' op woensdagochtend onder leiding van juf Conny. De peuters mogen dan samen met hun vader of moeder een ochtend komen spelen. Als ze 2,5 jaar oud zijn, stromen ze door naar de 'gewone' peutergroep. We werken met een doorgaande leerlijn van twee tot twaalf jaar oud en onze peuters horen dan ook echt bij de basisschool. Lijkt het u leuk om uw peuter bij ons te laten spelen, neem dan gerust even contact op met de juffen van de peuterschool: juf Marianne, juf Yvonne of juf Conny. U kunt hen bellen op 070-3553385 of schrijf digitaal in via https://www.scohpeuterscholen.nl/peuterscholen/inschrijven
Verlengde schooldag  
PCBS De Meerpaal verzorgt een zeer uitgebreid aanbod aan naschoolse sport-, spel- en dansactiviteiten. Wij hebben mooie faciliteiten en ruimtes waar deze activiteiten plaatsvinden. Zo hebben wij o.a. een sporttuin (De Haagse Sporttuin Duindorp), een zeer grote en moderne interne gymnastiekzaal, een speellokaal en maken we gebruik van ruimtes en medewerkers van het naast gelegen wijkcentrum 't Trefpunt van Welzijn Scheveningen.
Brede buurtschool PO  
PCBS De Meerpaal is een 'erkende' Brede buurtschool. We werken nauw samen met OBS De Tweemaster, Welzijn Scheveningen, Sporttuin Duindorp, BSO Grote Beer, SPPOH en Wijkberaad Duindorp. De Brede Buurtschool heeft met name het doel om een doorgaande lijn van onderwijs, zorg, opvang en vrijetijdsbesteding te creëren.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond
IDENTITEIT

De Meerpaal is een protestants christelijke basisschool en dit dragen we als team uit naar onze leerlingen. Samen zijn we verantwoordelijk voor iedereen die bij ons op school zit en samen kunnen we het tot een succes maken. Dat lukt alleen als we de ander net zo behandelen als we zelf behandeld willen worden en dat raakt aan de Bijbelse opdracht die er voor ons ligt en staat beschreven in Lucas 6:31. Niet altijd makkelijk, maar zeker het proberen waard!

We vieren met elkaar de christelijke feesten, zoals Pasen & Kerst, maar beginnen en eindigen de dag ook met gebed of een liedje. Elke dag wordt er aandacht besteed aan het geloof door middel van een Bijbelverhaal of een spiegelverhaal uit de methode Trefwoord. Onze christelijke identiteit laten we ook zien door met Kerst en Pasen op bezoek te gaan bij 'Uiterjoon' en de bewoners van deze zorggroep te verrassen met liedjes en cadeautjes. Daarnaast vinden we het belangrijk om de kinderen de christelijke normen en waarden mee te geven en het juiste taalgebruik is daar een onderdeel van.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Nieuwsgierig geworden en benieuwd hoe het er bij ons op school aan toegaat? Bel of mail dan even voor een afspraak met de directeur. Als u uw kind opgeeft bij onze Peuterschool De Meerpaal, is uw kind direct verzekerd van een plek op de basisschool.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2020 / 2021 Geen leerlingplafond
  • 2021 / 2022 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.