Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Deze prachtige, lichte school staat in de wijk Ypenburg. Wij vinden betrokkenheid de belangrijkste voorwaarde om optimaal tot leren te komen. Daarom combineren wij betrokkenheid met plezier om zo gestelde doelen te behalen. Betrokkenheid ontstaat doordat leerlingen begrijpen waarom ze leren en weten hoe ze het beste leren. Hierdoor worden zij medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Ons didactisch handelen is gericht op het uitdagen en motiveren van onze leerlingen. Wij sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Wij stellen hoge doelen en werken doelgericht om deze te realiseren. Dit doen wij samen met het kind, waarbij samenwerken centraal staat. Onze rol is daarbij vooral coachend en ondersteunend.
Betrokkenheid kenmerkt ook ons peda-gogisch handelen. Wij zijn betrokken bij en nieuwsgierig naar de ontwikkeling van onze leerlingen en stellen ons in dienst om deze maximaal vorm te geven. Onze kernwaarden daarbij zijn respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. Wij werken volgens de methodiek van Positive Behavior Support waarbij het positief bekrachtigen van gewenst gedrag centraal staat.

Onderwijsconcept

Het onderwijsprogramma is gebaseerd op opbrengstgericht werken, waarin we de specifieke onderwijsbehoefte van de leerlingen centraal stellen. We werken volgens het directe instructiemodel waarbij de leerlingen zich bewust zijn van hun eigen leerdoelen, er veel ruimte is voor activerende en cooperatieve werkvormen en reflectie op het leerproces.
Wij nemen deel aan een internationaal leergemeenschap NPDL (New Pedagogies for Deep Learning) waarbij ontwerpend en onderzoekend leren wordt ingezet. Hierbij worden verschillende vakken met elkaar verbonden waarbij we tevens werken aan de 21e eeuwse vaardigheden.

 

Bijzonderheden

Wij werken intensief samen met onze partners in de kinderopvang. De voorzieningen in de voor-, tussen- en naschoolse opvang kennen geen wachtlijsten. Na schooltijd kunnen de kinderen hun talenten ontdekken. We hebben een breed aanbod van naschoolse activiteiten, o.a. op het gebied van sport, cultuur en creativiteit.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Aan de hand van verschillende leerlingvolgsystemen volgen we de ontwikkeling van onze leerlingen en analyseren we de kwaliteit van ons onderwijs. In de groepen 1 en 2 gebruiken we het observatiesysteem Kijk!, in de groepen 1 t/m 8 volgen we de cognitieve ontwikkeling middels het Cito-leerlingvolgsysteem en in de groepen 3 t/m 8 volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling middels Viseon. 
Niet alleen meten we de kwaliteit van ons onderwijs door middel van de opbrengsten, maar kijken ook bewust naar de tevredenheid van de kinderen en van de ouders.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Wij zien ouders als een waardevolle partner in het onderwijsproces van de kinderen. We werken graag samen met ouders en stimuleren ouderbetrokkenheid omdat we immers een gemeenschappelijk belang hebben: het kind. Duidelijke, positieve communicatie tussen ouder (ervaringsdeskundige), leerkracht (onderwijsprofessional) en het kind (mederegisseur van hun eigen leerproces) is de kracht om te komen tot het verbeteren van de werkhouding, het sociaal-emotioneel functioneren en de schoolprestaties van leerlingen en het oplossen van problemen. De school heeft een actieve OR en MR.

Nog meer op onze school

Zomerschool  
Deze school biedt in de zomer een educatief programma. Er wordt gezorgd voor een programma met schoolvakken, ontspanning en plezier. Neem voor meer informatie contact op met de school.
Weekendschool  
Op de zaterdagschool krijgen de leerlingen extra les, vooral in taal en rekenen.
Verlengde schooldag  
Op veel scholen in Den Haag kunnen leerlingen na schooltijd meedoen met allerlei activiteiten of cursussen. Bijvoorbeeld sporten of muziek maken. Dit heet: ‘Verlengde Schooldag’.
Met leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Wanneer u interesse hebt in onze school, kunt u een afspraak maken met de directie voor een persoonlijk kennismakingsgesprek en een rondleiding. Uw kind mag drie dagdelen komen wennen.


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.