Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Paradijsvogel is een Rooms Katholieke school in Den Haag, in de wijk Ypenburg. ‘Een gevleugelde toekomst’ staat o.a. voor het zorgen voor een goed en prettig pedagogisch klimaat. Sfeer, sterke zorgstructuur, hoge verwachtingen, expertise en oog voor het totale kind vinden wij onze kernkwaliteiten. Dynamisch, sterk, inspirerend, nieuwsgierig en zorgzaam zijn onze kernwaarden. Er is extra aandacht voor kinderen die meer moeite hebben met de lesstof (RT) en voor kinderen die de lesstof al ruimschoots beheersen (verrijkingsgroep). In de groepen 1/ 2 leren de kinderen door spel en spelbegeleiding. Vanaf groep 4 wordt de lesstof van taal, lezen en rekenen, na een expliciete directe instructie aan de gehele groep, verwerkt op een tablet met het programma Snappet.

Onderwijsconcept

Als schoolteam willen we werken aan onderwijs dat tegemoet komt aan verschillen tussen kinderen. Dit doen we met het adaptieve school systeem (BAS) en het directe expliciete instructiemodel (EDI). Dat betekent niet dat ieder kind een individueel programma volgt. Na een klassikale instructie aan de hele groep, willen wij individualiseren in groepsverband. Binnen de klassenorganisatie willen we zo veel mogelijk tijd en begeleiding geven aan kinderen die dat nodig hebben. Daarom bieden wij bij nieuwe lesstof een algehele directe instructie aan de gehele groep, de lesstof aan in 3 niveau groepen waarbij er aandacht is voor kinderen in de middengroep, maar ook voor kinderen die meer hulp nodig hebben of voor kinderen die meer aankunnen. In de groepen 1/ 2 leren de kinderen door spel. De kinderen worden uitgedaagd om veel taal te gebruiken en de leerkracht begeleidt het spelend leren in de verschillende hoeken en groepen. Vanaf groep 4  verwerken de kinderen de lesstof op een tablet o.a. het reken- en taalonderwijs waardoor het leren steeds meer gepersonaliseerd is.

Bijzonderheden

De aandacht gaat uit naar elkaar: kinderen, leerkrachten en ouders. We geven ook aandacht aan een goede interne zorgstructuur, passend onderwijs binnen onze ondersteuningsmogelijkheden, bewegingsonderwijs en duurzaamheid. De school hanteert een afgeleide van een continurooster waarbij alle kinderen, tegen betaling, overblijven.
 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

In de groepen 1-2 werken wij met het KIJK! leerlingvolgsysteem (lvs). Met dit systeem zijn wij in staat de ontwikkeling van kinderen goed te volgen. Er worden observatielijsten ingevuld gedurende de hele kleuterperiode. Deze worden 2 keer per schooljaar met de ouder(s) besproken.
Daarnaast gebruiken we het Cito lvs (gericht op taal, lezen, rekenen) in de groepen 3 t/m 8. in een schooljaar zijn 2 toetsmomenten; de Midden toetsen en de Eindtoetsen. Dit volgsysteem geeft leerkrachten objectieve informatie over de vorderingen van leerlingen én de groep als geheel. De leerkracht en de intern begeleider bespreken 3 keer per schooljaar de ontwikkeling van elk kind en de groep in zijn geheel. Ouders hebben minimaal 2 keer per schooljaar een gesprek over de ontwikkeling van hun kind met de leerkracht(en).
Met het gehele team bekijken we 2 keer per jaar de resultaten op groep- en op schoolniveau of we in de buurt komen van de door onszelf gestelde ambities.
In groep 8 nemen de kinderen deel aan de centrale eindtoets. Wij maken daarvoor gebruik van Cito.
Door het gebruik van Snappet en het verwerken van de lesstof op de tablets, heeft de leerkracht snel zicht op de ontwikkeling van een kind en kan er snel worden bijgestuurd.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk dat er goed contact is tussen de leerkracht van het kind en de ouder(s). Hoe beter dit contact, des te beter voor het kind. Een goed contact tussen ouders en leerkrachten heeft ook een andere meerwaarde: betrokkenheid van ouders bij ondersteunende en organisatorische zaken. Ouders denken mee in de medezeggenschapsraad, de oudercommissie, bij vieringen en jaarlijkse feesten. In de maandelijkse digitale nieuwsbrief "In Vogelvlucht" worden ouders geïnformeerd over actuele zaken.

Nog meer op onze school

Verlengde schooldag  
Op veel scholen in Den Haag kunnen leerlingen na schooltijd meedoen met allerlei activiteiten of cursussen. Bijvoorbeeld sporten of muziek maken. Dit heet: ‘Verlengde Schooldag’.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond
Duurzaamheid

Wij zetten duurzaam gedrag in. Dit betekent dat wij geen drinkpakjes toestaan op school, dat wij al ons afval scheiden, dat we een mooie kas op het dak hebben waarin wij verschillende gewassen kweken en dat we een heerlijk groen speelplein hebben waar alle kinderen weer echt tot spelen komen.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

We organiseren regelmatig een informatieochtend. Kijk voor de actuele data op onze website. Na een korte informatieoverdracht door een lid van onze directie neemt een aantal leerlingen van groep 8 u mee door de school en kunt u vragen stellen. Zij weten tenslotte het best hoe het is om bij ons op school te zitten. Met grote regelmaat delen wij door o.a. Facebook verschillende activiteiten op onze school.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2018 / 2019 Geen leerlingplafond
  • 2019 / 2020 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.