Spring naar inhoud

Schoolprofiel

RKBS De Parkiet, gelegen in de Vogelwijk, telt elf groepen. Onze school staat voor vertrouwen, geborgenheid, openheid en talentontwikkeling. De sociaal-emotionele aanpak vanuit Rots en Water en het gebruik van de methode Leefstijl zijn de basis, waardoor kinderen leren op een prettige manier met elkaar om te gaan. De Parkiet is een school waar kinderen, ouders en leerkrachten zich welkom voelen.
In ons onderwijs is aandacht voor een brede ontwikkeling van onze kinderen. Daarom is er naast de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen ook veel ruimte voor cultuuronderwijs, muziek, gymnastiek, creatieve vakken en Engels. In de groepen wordt rekening gehouden met de verschillen die er tussen kinderen zijn en dat betekent dat de zorg uitgaat naar alle kinderen. Vanaf groep 4 werken leerlingen voor verschillende vakken met een Chromebook. Daarnaast hebben we aandacht voor onderzoekend en ontdekkend leren en vinden we goed leren samenwerken belangrijk. We hebben een plusklas (dolfijngroep) en we bieden remedial teaching (RT) aan voor kinderen die de lesstof nog lastig vinden.

Onderwijsconcept

Met plezier naar school gaan is de basis waarop verdere ontwikkeling mogelijk is. We werken preventief aan een goede klassensfeer en houden rekening met de verschillen tussen kinderen. We werken met moderne methodes. We maken gebruik van coöperatieve vormen, onderzoekend en ontdekkend leren, zodat we zorgen voor boeiend onderwijs. Bij de vakken taal, rekenen en spelling wordt door de leerlingen vanaf groep 4 een chromebook gebruikt. Zo kunnen we steeds meer gepersonaliseerd werken. Ook werken we, vaak in projectvorm, aan de creatieve ontwikkeling en de culturele vorming van de kinderen. Wij stimuleren een actieve, onderzoekende houding. O.a. het samenwerkend leren, het presenteren en goed gebruik van sociale media zijn vaardigheden waar in de klas aandacht aan wordt besteed. In de les wordt rekening gehouden met de niveauverschillen tussen kinderen. Voor onze heel goede leerlingen hebben wij een plusklas (dolfijngroep). Onze leerlingzorg geldt dus voor alle kinderen. Door regelmatig gesprekken te voeren met ouders en kinderen komen we tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het leerproces.

Bijzonderheden

De Parkiet: de plek waar je leert en geniet!

Een fijne school met de volgende kenmerken: saamhorigheidsgevoel, ouderbetrokkenheid, cultuur, vakleerkrachten bewegingsonderwijs en muziek, werken met Chromebooks (Snappet) en Rots & Water-training.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Zowel op cognitief als sociaal-emotioneel terrein volgen wij, via een leerlingvolgsysteem, de ontwikkeling van elk kind. Volgens vastgelegde procedures zijn er, een aantal malen per jaar, leerling- en groepsbesprekingen. Indien nodig worden ouders direct geinformeerd.  De schoolontwikkeling wordt regelmatig besproken in onze Medezeggenschapsraad waarin ouders en leerkrachten participeren. De doelen uit ons schoolplan worden vertaald naar jaarplannen die telkens worden geëvalueerd. We meten periodiek de opbrengsten van ons onderwijs. Ouders vullen één keer per vier jaar een ouderenquête in, waarin zij hun mening over de school kunnen geven. Een leerlingenraad komt enkele malen per jaar bijeen om te praten over het reilen en zeilen op onze school.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Wij willen een school zijn waar ouders zich welkom en gehoord voelen. Zowel ouders als school hebben voordeel bij goed overleg en de kinderen hebben er baat bij. Goede communicatie vinden wij dus van groot belang. Dit gebeurt indien nodig in een individueel gesprek over de leerling en op de daarvoor bestemde tafeltjesavonden, maar ook, als het gaat om schoolbrede onderwerpen, in de Ouder- en Medezeggenschapsraad. Op inloopmiddagen nodigen we ouders uit om in de klas te komen kijken naar het werk van hun kind. Ook is dan een kort gesprek met de leerkracht mogelijk. Elk jaar worden thema-avonden gepland waarop alle ouders welkom zijn. Ouders kunnen hun stem laten horen en zijn altijd welkom. Via onze ouderinfo houden we de ouders op de hoogte van actuele ontwikkeling op school.

Nog meer op onze school

Met leerlingplafond  
Deze PO school heeft een leerlingplafond
Overige activiteiten

Op onze school kunnen kinderen deelnamen aan diverse sportactiviteiten. Deelname aan de avondvierdaagse, de CPC-loop, een schoolvoetbaltoernooi en diverse atletiek evenementen zijn hiervan voorbeelden. We zijn een school die veel aandacht geeft aan culturele activiteiten met  onze kinderen bezoeken we jaarlijks diverse theaters en musea. In onze schoolgids staat dit verder uitgewerkt.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Als u belangstelling heeft voor onze school, kunt u een afspraak maken. In een persoonlijk gesprek met de directeur krijgt u inzicht in de visie, de werkwijze en de sfeer die er heerst bij ons op De Parkiet. 

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2019 / 2020 30 plaatsen
 • 2020 / 2021 29 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2019 / 2020

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  16 dec '19 t/m 10 jan '20

  8

  0

  4

 • Periode 2

  23 mrt t/m 3 apr '20

  0

  0

  0

 • Periode 3

  22 jun t/m 3 jul '20

  15

  0

  15

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '20

  7

  0

  7

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2019/2020 30

Let op! Aanmelden in periode 2 was niet mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. De periode plafonds van periode 2 en 3 zijn daarom samengevoegd.

Het getal dat getoond wordt is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2020. Vanaf deze datum bepaalt de school zelf of zij nog kinderen kunnen aannemen. Doordat het geen actuele status betreft, is er geen garantie dat de school nog plekken beschikbaar heeft.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2020/2021 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2020 / 2021

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  14 dec '20 t/m 8 jan '21

  7

  0

  10

 • Periode 2

  22 mrt t/m 6 apr '21

  8

  0

  7

 • Periode 3

  21 jun t/m 2 jul '21

  7

  7

  0

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '21

  7

  7

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2020/2021 15

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2021/2022 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk Onno dak
 3. Uw kind woont in het gebied dat de school heeft aangewezen als voorrangsgebied, namelijk vogelwijk. Bomen-en bmenbuurt
 4. Uw kind woont in het gebied dat de school heeft aangewezen als voorrangsgebied, namelijk Vogelwijk, Bomen- en Bloemenbuurt

Voorlichting en open dagen

Dit schooljaar zullen er t/m 5 februari 2021 geen fysieke open dagen zijn. Kijk op de website van de school voor meer informatie.