Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Het Piramide College biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 13 tot 20 jaar. Onze leerlingen hebben een lichamelijke beperking en/of een langdurige ziekte. Ons onderwijs binnen het uitstroomprofiel 'vervolgonderwijs' verschilt echter inhoudelijk niet van dat van het regulier onderwijs en is gericht op doorstroom naar het mbo of hbo. Onze leerlingen kunnen een diploma of certificaten halen voor vmbo en havo. Daarnaast biedt de school binnen het uitstroomprofiel 'arbeid' niet-diplomagericht onderwijs met een toeleiding naar betaalde arbeid of de entreeopleiding van het mbo. Binnen het onderwijsprogramma is veel aandacht voor toeleiding naar arbeid en/of een vervolgopleiding. Zo bieden wij een uitgebreid stageprogramma. 

 

Onderwijsconcept

Elke leerling heeft een ontwikkelingsperspectief. In dit perspectief staat het verwachte uitstroomniveau, de handelingsadviezen voor het team, de capaciteiten van de leerling, welke revalidatiebehandeling de leerlingen krijgt en welke plusondersteuning wenselijk is. De leerlingen werken individueel en planmatig aan het bereiken van het verwachte uitstroomniveau.

 

Bijzonderheden

Door de specifieke expertise en samenstelling van ons team, de aanpassingen aan het gebouw en het meubilair en de samenwerking met Basalt Revalidatie, krijgen de leerlingen het onderwijs, de onderwijsondersteuning en de (medische) zorg die ze nodig hebben om te leren en zich optimaal te ontwikkelen. Soms is het bijvoorbeeld nodig dat een leerling langer over de opleiding kan doen of op een speciale manier examen kan doen.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Wij bieden kwalitatief goed onderwijs, goede zorg en ondersteuning. We brengen onze kwaliteit in beeld aan de hand van periodieke kwaliteitsonderzoeken van de Inspectie van het Onderwijs, ouder-, medewerker- en leerlingtevredenheidsonderzoeken. Via ons digitale leerlingvolgsysteem Magister volgen wij de (leer)ontwikkelingen van de leerlingen.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Een goede afstemming tussen school en thuis is een voorwaarde voor optimale ontwikkeling. Ouders worden een aantal malen per jaar uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Die gesprekken gaan over het ontwikkelingsperspectief, de vorderingen van de leerling, de zorg en extra ondersteuning. Daarnaast organiseren we themabijeenkomsten en informeren we de ouders via onze website en nieuwsbrieven. Ouders zijn actief in de Medezeggenschapsraad en helpen de school bij allerlei activiteiten.

Nog meer op onze school

Specialisme onderwijs aan leerlingen met hersenletsel

Een aantal medewerkers van de Piramide is gespecialiseerd in de gevolgen van aangeboren of niet-aangeboren hersenletsel voor het leren. Zij bieden ambulante begeleiding of teamvoorlichting op scholen voor regulier onderwijs. Het is ook mogelijk dat een leerling een observatieplaatsing krijgt op De Piramide, om de onderwijsbehoeften te bepalen.
Sommige leerlingen zijn blijvend aangewezen op speciaal onderwijs, als gevolg van de aan het letsel gerelateerde ondersteuningsbehoefte.
Wij bieden, samen met de medewerkers van Basalt Revalidatie, gespecialiseerde begeleiding en ondersteuning aan deze leerlingen (en hun ouders).
 

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Een leerling heeft een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig om het onderwijs op onze school te mogen volgen. De tlv wordt aangevraagd door de school voor regulier onderwijs waar de leerling staat ingeschreven of is aangemeld. Ouders kunnen via de administratie ook rechtstreeks contact opnemen met het Piramide College. 

Voorlichting en open dagen

Dit schooljaar zullen er t/m 5 februari 2021 geen fysieke open dagen zijn. Kijk op de website van de school voor meer informatie.