Spring naar inhoud

Schoolprofiel

In de Haagse wijk Spoorwijk ligt basisschool De Spoorzoeker, een school die veel te bieden heeft. Samen met peuteropvang de Locomotief vormen wij de voorschool. 

Goede resultaten zijn belangrijk. Dit betekent dat we als team ons onderwijs steeds bespreken en waar nodig bijstellen.

De Spoorzoeker combineert met succes het LKP (LeerKansenProfiel) met IPC (International Primary Curriculum) voor de groepen 3 tot en met 8. De school heeft een continurooster, waarbij zelfs het begeleid buitenspelen in het teken staat van educatie. Bijvoorbeeld gericht voetballen, spelen en leren op het verkeersplein, aan de slag met iPads en gericht gymmen. 

De groepsleerkrachten bereiden deze IPC-thema’s voor tijdens studiedagen. Zij bepalen met elkaar de leerdoelen en vaardigheidsdoelen en bedenken de lessen en onderzoeksopdrachten eromheen.

 

 

Onderwijsconcept

'Wat je op de Spoorzoeker vindt, is de beste kans voor ieder kind'
De samenleving om ons heen is steeds in beweging. We leven in een snelle, onvoorspelbare en complexe wereld. Dit betekent dat wij als openbare basisschool de Spoorzoeker kiezen voor onderwijs dat kan inspelen op de veranderingen in de samenleving. Ons onderwijsconcept heeft de volgende basisprincipes: kindgericht werken, uitdagende leeromgeving, betekenisvol leren, aanbod op maat, thematisch onderwijs, zelfstandig werken, veilig pedagogisch klimaat, hoge verwachtingen en talenten ontwikkelen. Met onze visie op onderwijs willen we bereiken dat onze leerlingen hebben geleerd het maximale uit zichzelf te halen. De kinderen zijn ambitieus, doelgericht en willen graag leren. Ze zijn gewend en in staat kennis uit verschillende vakgebieden met elkaar te verbinden in thema’s. Dit prikkelt hun denkvermogen en hun creativiteit. Onze kinderen zijn in staat om samen te werken en tot het beste resultaat te komen. Wij geloven in eigen verantwoordelijkheid van de kinderen: de toekomst in eigen hand. Ze gaan respectvol met elkaar om en weten hoe ze zich dienen te gedragen als mensen van buiten in de school komen, of als ze zelf als groep op weg gaan om te leren buiten de school. De leerkrachten hebben aandacht voor het individuele kind en helpen de kinderen adequaat op weg. We zorgen ervoor dat de leeromgeving uitdagend is en dat het veilig is en veilig voelt op onze school. Onze professionele schoolcultuur is ambitieus. We gaan voor het beste wat we in huis hebben, als leerling, als leerkracht en als ouder. We hebben hoge verwachtingen, streven naar een optimale talentenontwikkeling en het succesvol doorstromen naar het vervolgonderwijs van onze leerlingen. We werken aan duidelijke doelen met duidelijke resultaten en willen actief betrokken zijn bij de leefomgeving en ouders van de leerlingen.

Het klimaat van de school
Door een veilig, gezond en gezellig klimaat neer te zetten komen de kinderen graag naar onze school. Kinderen worden bij ons serieus genomen en wij leren de kinderen om verantwoordelijk te zijn voor hun eigen ontwikkeling. De leerkrachten benaderen de leerlingen respectvol. Dit verwachten wij ook van de leerlingen naar de leerkrachten toe.
Als er signalen zijn dat er een kind wordt gepest doen wij er alles aan om dit zo snel mogelijk op te lossen met behulp van het gedragsprotocol. Als u vragen heeft over deze aanpak in het algemeen of over een voorval in het bijzonder, komt u dan naar school om daarover te praten met de leerkracht. Alleen een kind dat zich prettig en veilig voelt, zal goed kunnen leren.

Schoolregels
Er zijn 4 regels op onze school die er voor zorgen dat er ruimte en aandacht is voor ieder kind:
·We zijn aardig voor elkaar;
·We zijn zuinig op de spullen;
·Problemen lossen we samen op;
·We zijn rustig in de school.

Aandacht hebben voor elkaar, opkomen voor elkaar en elkaar helpen heeft alles te maken met normen en waarden. Steeds maken we de kinderen bewust van het leven met elkaar en het accepteren en respecteren van elkaars verschillen. Iedereen is immers anders. Maak gebruik van je talenten, je capaciteiten maar houd altijd rekening met de ander.
De vier schoolregels gelden voor zowel leerlingen, personeelsleden als ouders. Ouders die hun kind(eren) op basisschool de Spoorzoeker inschrijven (of reeds hebben ingeschreven) dienen akkoord te gaan met deze schoolregels.
Iedere klas gebruikt de schoolregels om hun eigen klassenregels te maken. De klassenregels hangen in iedere klas.

 

Bijzonderheden

We beschikken over meerdere speciale ruimtes in de school: 


* Een leeshoek;
* Een mediatheek;
* Individuele hulpruimtes;
* Een kleutergymzaal en speellokaal.

De school en het schoolplein zijn goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Alle entrees zijn drempelloos, de deuropeningen zijn breed en er is een invalidentoilet.  


 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De leerkrachten volgen dagelijks de ontwikkelingen van uw kind. Zij doen dit door het werk van de kinderen te bekijken en te beoordelen. Hierbij worden zoveel mogelijk richtlijnen van de leermethoden gevolgd. Tussentijds nemen de leerkrachten toetsen af om de ontwikkeling van de leerlingen zo goed mogelijk in de gaten te houden. Naast deze methode toetsen krijgen de leerlingen nog andere toetsen. Dat zijn de toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem.

Het Cito-leerlingvolgsysteem
Door het hele schooljaar heen krijgen de leerlingen een aantal Cito-toetsen. Met de toetsen volgen wij de taal- en rekenontwikkeling maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Deze toetsen worden op de meeste basisscholen in Nederland afgenomen. Deze toetsen leveren twee soorten informatie: ontwikkelt de leerling zich voldoende en hoe doet de school het in vergelijking met andere scholen? Als een bepaald vak op onze school minder goed gaat dan op andere scholen, zal het team er alles aan doen om dat vak te verbeteren. De toetsen worden rond januari en juni afgenomen, met uitzondering van de begin- en eindtoets van groep 8, deze worden in januari en april afgenomen.

De rapportage naar de ouders
Twee keer per jaar (maart en juni) is er een rapportbespreking. Tijdens deze bespreking krijgt u van de leerkracht informatie over de vorderingen van uw kind. Begin van het jaar (september) is er een kennismakingsgesprek met de leerkracht.

Groepen 1/2: Als uw kind korter dan 3 maanden op school zit bij de eerste rapportbespreking dan krijgt u een gesprek over de wenperiode. Vanaf 3 maanden krijgt uw kind een rapport of een overzicht van de registraties uit KIJK!. De leerkracht schrijft in het kort over de ervaringen en de vorderingen van uw kind.

In de groepen 3 tot en met 8 krijgen de leerlingen een rapport waarin de leerkracht de prestaties met letters aangeeft. Ook wordt beschreven wat het kind al kan en nog moet leren.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Ouder-kind-kamer
In de ouder-kind kamer wordt, naast de koffie ochtenden en andere activiteiten voor ouders uitleg gegeven over de thema’s van de voorschool. Dit gebeurt bij de start van ieder nieuw thema. Dit wordt gedaan door de peuterleidster en de ouder-kind coördinator. 

Vier dagen per week is er een medewerker in school die speciaal voor ouders en kinderen activiteiten organiseert. Wij vergroten hierdoor de ouderbetrokkenheid waardoor er een goede samenwerking is tussen ouder, school en kind. Ons doel is dat ieder kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen en dat het daarbij geholpen wordt door school en thuis.

Waarom wij de ouders bij de school willen betrekken
Acht jaar lang zit uw kind bij ons op school. Tijdens deze periode willen wij uw kind zo goed mogelijk begeleiden. Dat kan volgens ons alleen als de ouders zich bij de school betrokken voelen. Als er thuis iets gebeurd is wat invloed kan hebben op uw kind, willen wij dat ook graag weten. Als kinderen zien dat ouders betrokken zijn bij de school en er veel belangstelling voor hebben, zal het kind de school nog fijner gaan vinden. Wij proberen u dan ook bij de school te betrekken. Dat doen wij door u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van uw kind en van alle gebeurtenissen op school. Wij gebruiken daarvoor verschillende manieren.

Informatievoorziening aan de ouders
Alle informatie en brieven versturen wij via Mijnschoolinfo (MSI).
Individueel contact met de leerkracht
Als u of de leerkracht het noodzakelijk vindt, kan er door u of de leerkracht een afspraak gemaakt worden voor een gesprek. U kunt voor en na schooltijd, op afspraak, bij de leerkracht terecht.
Op ouderavonden
Voor sommige groepen ouders vinden aparte ouderavonden plaats. Als er een ouderavond komt, wordt u per bericht uitgenodigd. In dat bericht staat ook waar de avond precies over gaat.

Kijkdagen/open dag
In het schooljaar zijn er aparte kijkmiddagen bij de afsluiting van de IPC thema’s en de thema’s van de onderbouw. Tijdens deze ochtenden/middagen kunt u in de klassen kijken wat de leerlingen zoal geleerd hebben. U wordt op de hoogte gehouden wanneer de kijkmiddagen zijn.

Informatieavond
Tijdens de informatieavond krijgt u in de groep van uw kind uitleg over het werk dat uw kind dat jaar gaat doen. Tevens krijgt u informatie over zaken die dit schooljaar belangrijk zijn. Speciaal voor ouders die meerdere kinderen op school hebben zijn er twee rondes waarin de informatie wordt gegeven.

Thema- en koffieochtenden voor ouders
Op dinsdag- en vrijdagochtend is er een koffieochtend georganiseerd voor ouders door ouders. Deze koffieochtend kunnen ook verschillende thema’s hebben. Zo kan er iemand uitgenodigd worden die met ouders gaat praten over voeding voor jonge kinderen of iemand die meer kan vertellen over de onderwijsmogelijkheden die de kinderen hebben na de basisschool. Het kan ook gaan over onderwerpen die te maken hebben met het onderwijs op onze school. Op maandagochtend is er een ouder-kind-activiteit voor de kinderen en ouders van groep 1/2.

Ouderraad
De ouderraad bestaat uit 2 ouders, een feestcommissie van 5 personen en de ouder-kind-coördinator. De taken van de ouderraad zijn: het organiseren van feesten zoals het paasontbijt, het zomerfeest, het herfstuitje, Sinterklaas, carnaval en nog veel meer. De inkomsten en uitgave vallen onder de verantwoording van de ouderraad. 1x per jaar is er een kascontrole door een lid van de MR. Dankzij de ouderraad is het dus mogelijk om veel extra activiteiten voor de kinderen te organiseren. Het is dan ook van groot belang dat er zoveel mogelijk ouders de ouderraad helpen met het organiseren van deze feesten. Vindt u het leuk om te helpen laat het ons weten.
 

Nog meer op onze school

Kinderopvang voor jonge kinderen 0 tot 4 jaar  
Voorschool
Leerkansenprofiel  
Leerlingen krijgen extra lessen. De leerlingen leren vooral beter Nederlands spreken, lezen en schrijven, maar ook rekenen. Het leren gaat op een andere manier. Er worden veel verschillende soorten activiteiten aangeboden.
Brede buurtschool PO  
In brede buurtscholen kunnen leerlingen hun talenten ontwikkelen en achterstanden wegwerken. Hiermee krijgen alle kinderen kansen om verder te komen.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Interesse? U bent van harte welkom, wij geven u graag een rondleiding. Ook kunt u van maandag t/m vrijdag uw kind(eren) inschrijven. Neemt u vooral contact met ons op.

 

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2019 / 2020 Geen leerlingplafond
  • 2020 / 2021 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.

Voorlichting en open dagen

Dit schooljaar zullen er t/m 5 februari 2021 geen fysieke open dagen zijn. Kijk op de website van de school voor meer informatie.