Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Springplank is een christelijke school voor speciaal basisonderwijs die zorgt voor een veilige plek waar iedereen erbij hoort en waar iedereen zichzelf kan zijn. Ieder kind is uniek en krijgt de vrijheid en het vertrouwen om zijn omgeving en zichzelf te leren kennen. Een kind kan tot leren komen als het zich veilig voelt, weet waar het goed in is en weet dat het fouten mag maken. Zo willen wij kinderen plezier in leren (terug)geven. Wij bieden kinderen een kader waarbinnen ze leren omgaan met de eigen grenzen en die van de ander. Op SBO de Springplank leren wij de kinderen basisvaardigheden aan om later zelfstandige keuzes te kunnen maken in de samenleving. In overleg met ouders en leerlingen komen we tegemoet aan de individuele behoeftes van onze leerlingen. Dit alles in het besef dat wij samen onderwijs maken.

 

Onderwijsconcept

De school werkt volgens het GIP-model. Dit model is de basis voor ons onderwijs. Het is ingevoerd in de hele school. Alle leerlingen en leerkrachten zijn bekend met het model en weten hoe ze ermee moeten werken. Voor de keuze van nieuwe methodes speelt sterk mee of deze methode binnen het GIP past. Kernwoorden bij het werken met het GIP-model zijn: differentiatie, duidelijkheid, rust, directe uitleg, uitgestelde aandacht en vergroten van zelfstandigheid.

Bijzonderheden

De school werkt vanuit de PLUS kernwaardes: Plezier, Leren, Uniek en Samen.
Op De Springplank hebben we plezier en behandelen we anderen zoals we zelf behandeld willen worden. Leren we: We weten nog niet alles, maar krijgen elke dag de kans om iets te leren. Is iedereen uniek: We mogen zijn zoals we zijn. Is samen belangrijk: We luisteren naar elkaar.
Voor naschoolse opvang is er een samenwerking met Femke DAK.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De interne zorgstructuur is goed ontwikkeld. We houden van alle leerlingen de resultaten bij in het leerlingvolgsysteem. Vanuit analyses stellen we een (groeps)plan op waar de leerkracht verder mee gaat werken. Dit gebeurt samen met de intern begeleider, psycholoog en remedial teacher. De resultaten van leerlingen en acties vanuit het (groeps)plan bespreken we twee keer per jaar in de groepsbesprekingen. De verwachte resultaten voor rekenen, taal, spelling en lezen worden dan ook besproken.

Ouderbetrokkenheid

Uit de ouderenquête komt naar voren dat ouders zeer tevreden zijn over de school. De school ziet ouders als partner in de ontwikkeling van de kinderen. Er zijn regelmatig ouderavonden, inloopochtenden en ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Voor een rondleiding kunt u contact opnemen met de directie van de school.