Spring naar inhoud

Openbare Basisschool Ypenburg

Schoolprofiel

Onze school is een goede openbare basisschool in de wijk Ypenburg. De school is gehuisvest in een mooi gebouw op een fantastische locatie. Op onze school wordt toekomstgericht onderwijs gegeven. Daarbij worden moderne methoden en hulpmiddelen gebruikt.

In ons onderwijs houden wij rekening met de verschillen tussen leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen respectvol met elkaar omgaan. Wij willen dat uw kind elke dag met plezier naar school gaat. Wij werken aan een sfeer waar leerlingen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen. De school moet voor iedereen een vertrouwde en veilige plek zijn. Daar waar je je veilig voelt en gewaardeerd wordt, kun je goed presteren. Op onze school werkt een jong en enthousiast team. Zij zorgen samen voor de beste ontwikkeling van uw kind.

Onderwijsconcept

De leerlingen van groep 1 en 2 zitten samen in een groep. Vanaf groep 3 werken wij, indien mogelijk, met een jaarklassensysteem. Dit betekent dat de leerlingen met leeftijdgenoten in een groep zitten. Binnen dit systeem geven wij op de vakgebieden rekenen, spelling, taal en technisch en begrijpend lezen uitleg aan de groep op drie niveaus. We delen de leerlingen in op basis van toetsresultaten en individuele leerlingbehoeften. Wij maken gebruik van zelfstandig werken en het werken met dag- en weektaken. 
In alle groepen wordt voor een deel van het curriculum in de middag "projectmatig" en groepsoverstijgend gewerkt, zodat leerlingen ook belangrijke vaardigheden voor de toekomst aangeleerd krijgen en hun eigen talenten kunnen ontwikkelen. Op onze school werken wij met een leerlingenraad. Wij werken aan het bevorderen van eigenaarschap voor het eigen leerproces. Zie https://woordenbeeldclub.com

Bijzonderheden

Ons gebouw huisvest twee peuteropvanggroepen van de stichting Rijswijkse Kinderopvang. Onze school is een VVE-locatie. Wij werken met het programma Speelplezier. Daarnaast verzorgt de stichting voor onze school de voor- en naschoolse opvang. Op onze school wordt in alle groepen les gegeven in de Engelse taal door een vakdocent Engels. 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Op onze school vinden wij het behalen van goede resultaten belangrijk. De kwaliteit van ons onderwijs bepalen wij aan de hand van de resultaten van onze leerlingen op toetsen van ons Cito-leerlingvolgsysteem en de Cito-eindtoets. Deze resultaten bespreken we intern. Als het nodig is, passen wij ons onderwijs aan. Op onze school geven wij toekomstgericht onderwijs. Onderwijs dat aansluit bij wat kinderen, als toekomstig wereldburger, nodig hebben om succesvol te zijn in onze maatschappij. Hierbij staat het aanbieden van vaardigheden en toepassen van kennis centraal.

Daarnaast scholen wij ons jaarlijks als team. Gedeeltelijk gebeurt dat met elkaar en gedeeltelijk afzonderlijk. Ook doen wij dat gezamenlijk met onze collegascholen in de wijk. zie www.qindscholen.nl Ieder jaar meten wij de Sociale Veiligheid van onze leerlingen en iedere twee jaar de tevredenheid van ouders.

Samen met De Notenkraker bieden wij een bovenschoolse plusklas aan. In de plusklas wordt projectmatig gewerkt volgens de cyclus van onderzoekend en ontwerpend leren. 


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Deelname van ouders aan schoolactiviteiten heeft een positief effect op de resultaten van leerlingen en op het welbevinden van leerlingen. Daarom vinden wij ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie  op onze school erg belangrijk. Jaarlijks kunnen alle ouders aangeven bij welke activiteit zij ons in dat schooljaar willen helpen. We nodigen ouders uit voor deelname in werkgroepen. Ouders helpen ons bij diverse activiteiten zoals niveaulezen, overblijf, het paasfeest, de sportdag, het kerstdiner en ons jaarlijkse zomerfeest. Maar ook als begeleider bij "uitjes" en dergelijke. 

Gedurende het schooljaar nodigen wij ouders regelmatig op school uit om hen over de vorderingen van hun kind(eren) te informeren.

Nog meer op onze school

Voorschool  
Onze school vormt, samen met de Stichting Rijswijkse Kinderopvang, een voorschool. In de voorschool komen kinderen vanaf 2,5 jaar vier dagdelen per week samen spelen en leren. Wanneer zij vier jaar worden, stromen zij in in onze basisschool. Het programma wordt dan voortgezet in een doorlopende ontwikkelingslijn. Het voorschoolprogramma is afgerond als de leerlingen naar groep 3 gaan. Voorafgaand aan de peuterspeelzaal kunnen ouders en kinderen, vanaf 2 jaar, deelnemen aan Samenspel.
Zomerschool  
Gedurende de zomervakantie is onze school twee weken geopend voor leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8. Leerlingen komen deze twee weken gehele dagen naar school. Gedurende alle ochtenden worden extra taallessen aangeboden. 's Middags zijn er allerlei culturele activiteiten en sporten, waarbij de leerlingen andere vaardigheden aanleren. Deelname aan de zomerschool is kosteloos en facultatief.
Weekendschool  
Op zaterdagochtenden is de school van 09.30-12.00 uur geopend voor leerlingen van de groepen 6 t/m 8. Leerlingen krijgen dan extra taal- en rekenlessen aangeboden. Ook wordt er altijd een culturele- of sportactiviteit gedaan. Net als de zomerschool is de weekendschool facultatief en kosteloos.
Verlengde schooldag  
Dagelijks zijn er voor alle leerlingen naschoolse activiteiten waarop leerlingen kunnen intekenen voor deelname. Dit zijn activiteiten als bijvoorbeeld: gitaarlessen, knutselen, muzieklessen, drama, debatteren, judo, tennissen, voetballen etc.. Ook deze activiteiten zijn facultatief en kosteloos.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond
Didactisch coachen

Om de leerlingen op onze school goed te kunnen begeleiden zijn alle leerkrachten geschoold in het didactisch coachen. Een methodiek om leerlingen goede feedback te kunnen geven op hun leren en eigenaarschap voor leren bij kinderen te bevorderen.  

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Wanneer u overweegt om uw kind op onze school te plaatsen, wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Wij vertellen over de school, beantwoorden vragen en leerlingen van de leerlingenraad geven u een rondleiding. Wanneer uw kind al schoolgaand is, wordt er contact opgenomen met de vorige school van uw kind om te bepalen hoe wij de begeleiding van uw kind het best kunnen continueren.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2018 / 2019 Geen leerlingplafond
  • 2019 / 2020 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.