Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Door de goed georganiseerde samenwerking tussen groepsleerkracht, zorgleerkracht, intern begeleider en specialisten krijgt elk kind het onderwijs, de zorg en de aandacht die het nodig heeft. We betrekken ouders graag bij schoolactiviteiten en zijn graag in contact met ouders. 
We hebben een groot aantal specialisten op school: een logopedist, (motorisch) remedial teacher, kindertherapeut, creatieve communicatietherapeut, schoolmaatschappelijk werker en vakleerkrachten voor gym, creatieve vorming en muziek. 
We bieden de leerstof per leerjaar aan. Bij de jongste leerlingen gaat dit spelenderwijs. De groepen 1 en 2 werken met de methode Speelplezier om dicht bij de belevingswereld van het kind te blijven. Vanaf groep 3 werken de  leerlingen  aan de gewone lesstof van het leerjaar. In groep 4 t/m 8 werken we met Snappet (tablets en chromebooks).
De Triangel heeft een continurooster met pauzesport.

Onderwijsconcept

De Triangel biedt de leerstof per leerjaar aan. Bij de jongste leerlingen gaat dit spelenderwijs. De groepen 1 en 2 werken met de methode Speelplezier om dicht bij de belevingswereld van het kind te blijven. Vanaf groep 3 werken de  leerlingen  aan de gewone lesstof van het leerjaar en daarnaast hebben ze nog een eigen leerdoel wat de leerlingen zelf, in samenspraak met de leerkracht, bepalen. In groep 4 t/m 8 werken we met Snappet (tablets en chromebooks).

We hebben een groot aantal specialisten op school. Te weten; een logopediste, remedial teacher, kindertherapeute, creatieve communicatietherapeute, motorisch remedial teacher, een medewerkster van schoolmaatschappelijk werk en vakleerkrachten voor gym, creatieve vorming en muziek.

Bijzonderheden

De Triangel is een brede buurtschool. Hierdoor is er extra lestijd beschikbaar. De extra lestijd zetten wij in voor talentontwikkeling. U kunt hierbij denken aan vakken als dans, toneel, muziek, techniek en multimedia. Ook zetten wij extra lestijd in bij de Zomerschool. Hierbij ligt de nadruk op taalontwikkeling, waarbij ook onderzoekend en ontwerpend leren wordt toegepast.
We bieden rust en structuur, extra ondersteuning voor de leerlingen en behalen goede resultaten.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Door de goed georganiseerde samenwerking tussen groepsleerkracht, zorgleerkracht, intern begeleider en specialisten krijgt elk kind het onderwijs, de zorg en de aandacht die het nodig heeft.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

We betrekken ouders graag bij schoolactiviteiten en zijn graag in contact met ouders. We organiseren contactmomenten: kennismakingsmoment voor ouder en leerkracht, huisbezoeken, informatie- en ouderavonden en themamiddagen. Via de nieuwsbrief en website en klasbord (afgesloten internetomgeving, alleen toegankelijk voor onze ouders)  blijven ouders op de hoogte. Ook hebben wij oudereducatie en bezoekochtenden. 

Nog meer op onze school

Kinderopvang voor jonge kinderen 0 tot 4 jaar  
Voorschool de Mussen
Zomerschool  
Deze school biedt in de zomer een educatief programma. Er wordt gezorgd voor een programma met schoolvakken, ontspanning en plezier. Neem voor meer informatie contact op met de school.
Verlengde schooldag  
Op veel scholen in Den Haag kunnen leerlingen na schooltijd meedoen met allerlei activiteiten of cursussen. Bijvoorbeeld sporten of muziek maken. Dit heet: ‘Verlengde Schooldag’.
Schakelklas  
In de schakelklas is er (nog) meer ruimte voor taal.
Leerkansenprofiel  
Alle groepen doen mee aan deze extra leerkansen. In de tijd dat de leerlingen langer op school zitten, krijgen ze extra tijd voor taal, lezen en rekenen, maar ook meer bewegingsonderwijs, creatieve vakken, techniek, muziek, Engels en computerlessen. De kinderen kunnen zo ontdekken waar hun talenten liggen.
Brede buurtschool PO  
Brede buurtschool PO
gepersonaliseerd leren

We werken met Snappet (tablets en chromebooks) vanaf groep 4. Deze worden vooral voor het rekenonderwijs ingezet. De tablets worden voor klassikale lessen ingezet, maar ook voor gepersonaliseerd onderwijs.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

U kunt via onze site een afspraak maken om de school te bekijken en uw kind in te schrijven.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2019 / 2020 Geen leerlingplafond
  • 2020 / 2021 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.