Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Vliermeent is een school die openstaat voor vernieuwing. We werken vanuit de christelijke traditie, maar schenken ook aandacht aan andere tradities. Er heerst een prettige sfeer. Met een enthousiast team en moderne methoden geven wij les in kleine groepen. Naast het gewone lesaanbod vinden er op school sportieve en muzikale evenementen plaats. Als Kunstmagneetschool besteden we extra veel tijd aan de kunstvakken muziek, dans en drama. Voor gymnastiek is er een vakleerkracht aanwezig. Voorts hebben wij de beschikking over een sportveld. Aan de school is peuterschool De Vliermeent verbonden. Rondom de school hebben wij veilige speelruimten. De school heeft 17 groepen. In 5 onderbouwgroepen zitten 1e- en 2e-groepen  bij elkaar. De overige groepen zijn alle dubbel aanwezig en homogeen van samenstelling.

 

Onderwijsconcept

Onze visie op onderwijs is:

De Vliermeent wil ieder kind een veilige leeromgeving bieden, waarin het mag zijn wie het is met respect voor de ander en de omgeving. We willen dat onze leerlingen zich cognitief en sociaal ontwikkelen, ieder met zijn eigen talenten, tot kritische, verantwoordelijke en actieve burgers die een volwaardige plek kunnen vinden in de samenleving.

Ons motto is ‘Plezierig leren voor de toekomst’.

Onze visie op onderwijs is gebaseerd op een viertal kernwaarden: plezier, veiligheid, kennisoverdracht en talentontwikkeling en vertrouwen en respect.

Hieruit hebben wij ons schoolconcept afgeleid.

De Vliermeent is ten eerste een school met het traditionele leerstofjaarklassensysteem. De kinderen zijn hierbij gegroepeerd op basis van hun leeftijd. Maar waarbij de kinderen in vroeger tijden uniform werden benaderd, hebben wij oog voor onderlinge verschillen en stemmen ons onderwijsaanbod hierop af. Het analyseren van leerlingresultaten en het werken volgens het Directe Instructiemodel geeft onze leerkrachten inzichten over de verschillende leerbehoeftes en ondersteuning voor het verdere didactisch handelen.

In de onderbouw is ons onderwijs gericht op spelend ontwikkelen, de kinderen uitdaging biedend voornamelijk vanuit de hoeken. In de groepen 3 mondt dit spelend ontwikkelen uit in activiteiten binnen een circuit, maar zijn er voornamelijk 's ochtends ook klassikale instructiemomenten. Vanaf schooljaar 2018-2019 gaan de leerkrachten in de groepen 4 ook de circuit-werkvorm toepassen.

Werkend met de inzichten van het Directe Instructiemodel krijgen onze leerlingen (met name vanaf groep 4) de vakken rekenen-wiskunde, spelling, technisch en begrijpend lezen aangeboden op drie verschillende niveaus. Hiermee doen we recht aan het feit dat kinderen, ondanks dat ze in dezelfde groep zitten, op een verschillende niveaus of op een andere manier de lesstof aangeboden moeten krijgen.

Bijzonderheden

De voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door de stichting 2Samen (2Zonnetjes en 2Vleermuizen). De tussenschoolse opvang wordt geregeld door de stichting Kinderstralen/Lunchen op School.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Als de ontwikkeling van de kinderen wat minder makkelijk gaat, bieden we hulp. Maar ook kinderen die zich sneller ontwikkelen, willen we uitdagende opdrachten bieden. Om alle mogelijkheden van de kinderen te gebruiken, werken we met het leerlingvolgsysteem van het Cito. De intern begeleider merkt problemen op, stelt ze vast en geeft advies. Als blijkt dat kinderen extra aandacht nodig hebben, kunnen ze extra hulp krijgen. De voortgang van deze hulp bespreken we in de interne zorgcommissie. Dit alles altijd in overleg met de ouders.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is voor ons meer dan alleen de medezeggenschapsraad, de ouderraad en de klasse- en hulpouders, die allen een belangrijke rol spelen in de school. 

In het schooljaar 2017-2018 zijn wij gestart met het traject "ouderbetrokkenheid 3.0" 

Wij zijn ervan overtuigd dat er een relatie bestaat tussen betrokken ouders en de leerprestaties van kinderen. Kinderen zijn gelukkiger, kunnen hun talenten beter ontplooien en behalen betere resultaten op school als hun ouders en leraren met elkaar samenwerken. Hierbij vinden wij het belangrijk om op een open manier met elkaar te communiceren.

Onze visie:

Uitgangspunt bij Ouderbetrokkenheid is een samenwerking tussen ouder, kind en leerkracht. Hierbij is het de bedoeling dat alle partijen nauw betrokken zijn en meedenken zodat het kind zich op een positieve manier kan ontwikkelen en een stevige basis heeft voor de toekomst. Samen met ouders begeleiden we het kind bij het nemen van verantwoordelijkheid en stimuleren we hierin de zelfstandigheid van de leerlingen.

In de praktijk bestaat het recept voor Ouderbetrokkenheid 3.0 uit vier essentiële ingrediënten:

1. Een startgesprek aan het begin van ieder schooljaar: met ouders, leerling en leraar.

2. Een individueel gespreksarrangement: op basis van de ontwikkelingsbehoefte van de leerling spreken school, ouders en leerling de frequentie en vorm van contact af.

3. Een nieuwjaarsreceptie in augustus/september: in iedere groep leren ouders en kinderen elkaar direct in augustus/september (opnieuw) kennen waardoor de betrokkenheid op elkaar al vanaf het begin van het jaar ontstaat.

4. Ouders zijn als ‘buddy’.

Nog meer op onze school

Met leerlingplafond  
Deze PO school heeft een leerlingplafond
Kunstmagneetschool

Sinds 2007 is De Vliermeent, dankzij een pilotsubsidie van de Gemeente Den Haag, een Kunstmagneetschool. De afgelopen jaren betekende dat dat we lessen in de disciplines dans, drama en muziek geïntegreerd hadden in het lesprogramma. Daarbij kregen alle leerlingen volgens rooster les in de genoemde disciplines van vakdocenten van het KOO (voorheen Koorenhuis).
Sinds de pilot en dus ook de geldstroom van de Gemeente is afgelopen, prijzen we ons gelukkig dat de kinderen dankzij de toezegging van de Ouderraad de komende jaren nog kunnen genieten van Kunstmagneetlessen. 

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Ouders die geïnteresseerd zijn in De Vliermeent als school voor hun kind, kunnen contact opnemen met de directeur. Hij maakt graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. Als een kind vier jaar wordt (en zindelijk is), mag het naar school. Vlak voordat uw kind vier jaar wordt, vindt er nog een intakegesprek plaats met de intern begeleider. Indien gewenst mogen de kinderen een paar dagdelen komen wennen, voordat ze daadwerkelijk naar school komen.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2019 / 2020 60 plaatsen
 • 2020 / 2021 60 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2019 / 2020

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  16 dec '19 t/m 10 jan '20

  15

  0

  15

 • Periode 2

  23 mrt t/m 3 apr '20

  0

  0

  0

 • Periode 3

  22 jun t/m 3 jul '20

  30

  0

  20

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '20

  15

  0

  21

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2019/2020 58

Let op! Aanmelden in periode 2 was niet mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. De periode plafonds van periode 2 en 3 zijn daarom samengevoegd.

Het getal dat getoond wordt is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2020. Vanaf deze datum bepaalt de school zelf of zij nog kinderen kunnen aannemen. Doordat het geen actuele status betreft, is er geen garantie dat de school nog plekken beschikbaar heeft.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2020/2021 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2020 / 2021

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  14 dec '20 t/m 8 jan '21

  15

  0

  15

 • Periode 2

  22 mrt t/m 6 apr '21

  15

  15

  0

 • Periode 3

  21 jun t/m 2 jul '21

  15

  15

  0

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '21

  15

  15

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2020/2021 15

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2021/2022 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk peuterschool De Vliermeent
 3. U werkt zelf op onze school
 4. Uw kind woont in het gebied dat de school heeft aangewezen als voorrangsgebied, namelijk gebied tussen de straten laan van meerdervoort loosduinsekade thorbeckelaan en laan van eik en duinen

Voorlichting en open dagen

Dit schooljaar zullen er t/m 5 februari 2021 geen fysieke open dagen zijn. Kijk op de website van de school voor meer informatie.