Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Vrije School Den Haag is een school in een rustige wijk aan een duinparkje, waar kinderen zich breed kunnen ontwikkelen, op sociaal, motorisch en cognitief gebied. Ze worden gestimuleerd om hun talenten in te zetten en uitgedaagd om hun hindernissen te overwinnen. Onze school is een school voor vrijeschoolonderwijs. De vrijescholen hebben een eigen kijk op onderwijs, die gebaseerd is op het mensbeeld van de antroposofie.

Onderwijsconcept

De Vrije School Den Haag werkt vanuit de antroposofische pedagogie. De ontwikkeling van peuter tot puber kent zijn eigen verloop en de vrijescholen hebben een visie op leren die hier op inspeelt. Door de vakken op school aan te laten sluiten bij de levensfase van het kind wordt niet alleen het leren, maar ook de natuurlijke ontwikkeling ondersteund. De schoolvakken worden gegeven in samenhang met vaste thema's per leerjaar (periodeonderwijs).

Bijzonderheden

In onze school zijn ook een peuterspeelklas en een buitenschoolse opvang aanwezig die werken vanuit dezelfde achtergrond en visie. De samenwerking tussen de drie partijen die in het gebouw aanwezig zijn, is in het afgelopen jaar geïntensiveerd, zodat wij als één geheel functioneren en een rijk buitenschools programma kunnen bieden.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De Vrije School Den Haag ziet het als maatschappelijke verantwoordelijkheid om haar kwaliteit te realiseren en aan te tonen aan belanghebbenden en verantwoordelijken. Enerzijds in de richting van de subsidiegever, namelijk de overheid. De onderwijsinspectie is de instantie die vraagt om een professioneel opgezet kwaliteitsbeleid. Hierbij is met name het cyclisch volgen van processen zoals: zorgbeleid, onderwijsvernieuwing, leerlingvolgsysteem en afstemmen van didactische werkwijzen van groot belang.

Aan de andere kant is de verantwoording naar ouders en bevoegd gezag een vereiste. Dit houdt in dat er voldoende managementinformatie moet zijn om tot een duidelijk oordeel te komen.

De doelstellingen van het kwaliteitsmanagementsysteem zijn:

 • Het borgen van de kwaliteit van het onderwijs en de communicatie daaromtrent.
 • Continue verbeteren van het onderwijs en de communicatie en organisatie-processen.
 • Voldoen aan de wet en regelgeving binnen de eigen kaders van goed vrijeschoolonderwijs.
 • Voldoen aan de PAN-Q-norm om vervolgens gekwalificeerd te worden tot het kwalificatieniveau 5.

Het kwaliteitsmanagementsysteem is voor de school een instrument om:

 • Inzicht te krijgen in structuur en processen.
 • Helderheid te verschaffen ten aanzien van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
 • Voorwaarden scheppen zodat iedereen doet waar hij verantwoordelijk voor is.
 • Inzicht te verschaffen in de rol van de schoolleider en manier waarop hij/zij de school aanstuurt.
 • Afspraken te toetsen, evalueren en te verbeteren.

Dit leidt tot verbetering van de onderwijsresultaten, een efficiëntere organisatie en tot hogere tevredenheid van ouders, leerlingen en leerkrachten.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Samenwerking tussen ouders en school

Het gaat hierbij niet alleen om de communicatie rond het eigen kind. Het is essentieel dat de ouders openstaan voor onze pedagogische aanpak. Een warme interesse voor het kind en wat het in de klas doet is van het grootste belang. Dat kan op elk moment zijn uiting vinden: thuis bijvoorbeeld, als het kind over school wil vertellen of iets wil laten zien. Bij het wegbrengen en ophalen, bij het sociale leven rondom de kinderen.
Daarnaast worden ouders vaak uitgenodigd om activiteiten op school te ondersteunen. Ook op deze manier zien kinderen hoe hun ouders deel uitmaken van de schoolgemeenschap waar zij ook zelf toe behoren.

Ouderavonden

Ouderavonden zijn onmisbaar. Daar krijgen de ouders informatie over de gang van zaken in de klas, over periodes die gegeven worden, over de ontwikkelingsfase van de kinderen, over de diepere betekenis van de vertelstof of waar verder behoefte aan mag zijn in de oudergroep. Deze behoefte wordt door de klassenouders gepeild en gecommuniceerd met de klassenleerkracht.
Vakleerkrachten kunnen komen vertellen wat de klas in hun lessen doet. Er wordt uitgegaan van wat de ouders en leerkrachten gemeen hebben: een pedagogische relatie tot het kind.

In de laagste klassen en kleuterklassen hebben ouders een groot aandeel op werkavonden om jaarfeesten voor te bereiden. Dat niet alle ouders daar evenveel tijd voor hebben spreekt voor zich: ieder draagt daar naar vermogen aan bij.

Er zijn ook enkele algemene ouderavonden over onderwerpen die voor verschillende klassen actueel zijn. Aan het begin van het schooljaar geeft de schoolleider altijd een vooruitblik op het schooljaar en een verantwoording van de financiën en de leerresultaten van de gehele school in het voorafgaande jaar. Daarnaast is er bijvoorbeeld voor kleuterouders een avond over schoolrijpheid. Een groepje ouders kan ook zelf een leerkracht vragen een algemene ouderavond over een onderwerp van hun keuze te organiseren.

Klassenouders

Uit de oudergroep van iedere klas stellen enkele ouders zich beschikbaar als klassenouders. Zij hebben een heel belangrijke rol. Zij verzorgen namelijk een groot deel van de communicatie tussen de ouders van de klas en de leerkracht(-en) en tussen de ouders onderling. Daarnaast helpen de klassenouders de leerkracht bij de voorbereiding en uitvoering van activiteiten en stimuleren zij mede-ouders om ook actief binnen de verschillende activiteiten te participeren. Een keer per jaar komen alle klassenouders samen met de schoolleider bijeen om te bespreken welke zaken er leven binnen hun respectievelijke klassen.

Activiteiten en jaarfeesten

Veel activiteiten kunnen alleen maar plaatsvinden dankzij de actieve hulp van ouders. Bij uitstapjes, de jaarfeesten en toneelstukken wordt regelmatig een beroep gedaan op ouders voor begeleiding. Bij de handwerklessen en lessen tutorlezen worden ouders ingeschakeld. Onze jaarlijkse BAZAR op de eerste zaterdag van november wordt zelfs volledig door ouders georganiseerd!

Gebruik van expertise ouders

Wij maken graag gebruik van de professionele expertise en ervaring van ouders. Er zitten ouders in de Medezeggenschapsraad waarbinnen zij dan veelal vanuit hun professionele expertise een deelgebied behartigen. Ook op het gebied van communicatie, faciliteitenbeheer en ICT bieden ouders hun expertise aan de school beschikbaar.

Nog meer op onze school

Brede buurtschool PO  
Na schooltijd worden er activiteiten georganiseerd, zoals muzieklessen, koorlessen en handwerklessen.
Met leerlingplafond  
Deze PO school heeft een leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Hebt u belangstelling voor onze school en wilt u nader kennismaken? Wij organiseren viermaal per jaar een informatiebijeenkomst voor belangstellende ouders. Tijdens deze bijeenkomst vertelt de directeur meer over onze school, onze missie en visie en ons pedagogisch beleid. Verder maakt u kennis met een kleuterleerkracht en een leerkracht uit de onderbouw. U krijgt een rondleiding door de school, want wij vinden het belangrijk dat u een weloverwogen keuze maakt. Pas nadat u bij zo'n informatiebijeenkomst bent geweest, kunt u uw kind aanmelden. Interesse om u aan te melden voor zo'n bijeenkomst? Neemt u dan contact met ons op.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2018 / 2019 52 plaatsen
 • 2019 / 2020 52 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2018 / 2019

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  10 t/m 21 dec '18

  13

  13

  18

 • Periode 2

  18 t/m 29 mrt '19

  13

  13

  15

 • Periode 3

  17 t/m 28 jun '19

  13

  13

  16

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '19

  13

  13

  14

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2018/2019 52

Het getal dat getoond wordt is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2019. Vanaf deze datum bepaalt de school zelf of zij nog kinderen kunnen aannemen. Doordat het geen actuele status betreft, is er geen garantie dat de school nog plekken beschikbaar heeft.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2019/2020 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2019 / 2020

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  16 dec '19 t/m 10 jan '20

  13

  0

  9

 • Periode 2

  23 mrt t/m 3 apr '20

  0

  0

  0

 • Periode 3

  22 jun t/m 3 jul '20

  26

  0

  26

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '20

  13

  13

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2019/2020 39

Let op! Aanmelden in periode 2 was niet mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. De periode plafonds van periode 2 en 3 zijn daarom samengevoegd.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2020/2021 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. U werkt zelf op onze school
 2. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 3. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk De Vrije Speelklas