Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Vuurtoren is een kleinschalige, goed toegeruste christelijke school. Een kansrijke plek waar kinderen zich in een stabiele vertrouwde omgeving kunnen ontwikkelen. Onze kernwaarden 'ontmoeten, verbinden, betrokken en betrouwbaar' maken we zichtbaar in ons onderwijs en handelen.

De bekwame leerkrachten zien de kinderen echt en sluiten zoveel mogelijk aan bij wat ze nodig hebben en bij wat de toekomst vraagt. Dit doen we met beproefde methoden en gebruikmakend van de nieuwste bewezen inzichten.
Om kinderen maximaal te kunnen begeleiden, hebben we een peuterschool en naschoolse opvang (2Samen). Er is een (motorische) remedial teacher, interne begeleider, schoolmaatschappelijk werker en een gedragsspecialist. Ook is er een kinderfysiotherapeute in het gebouw.

Kansen voor ieder kind door differentiëren binnen het jaargroepensysteem. Uitstapjes, thema's, projecten en naschoolse activiteiten geven leerlingen de gelegenheid zich breed te ontplooien.

 

Onderwijsconcept

Het onderwijsconcept van De Vuurtoren kenmerkt zich door toekomstgericht te werken vanuit een stabiele basis. Binnen de vertrouwde jaargroepen wordt er gedifferentiëerd. Zo zijn er kinderen die meer of andere instructie nodig hebben en zijn er kinderen die juist meer uitdaging nodig hebben. Tijdens veel lessen zijn er dan ook drie niveaus te herkennen.

Er worden moderne methoden ingezet, waarbij de leerkracht het programma afstemt op doorlopende leerlijnen. Kinderen leren vooral als het boeiend is. De motivatie en kwaliteit van het leren, stimuleren we door inzet van een moderne en bewezen effectieve aanpak. In onderwijsland heet dat o.a.: Effectieve Directe Instructie, Growth mindset en Assessment for Learning. Wat zien we dan in de school: Samenwerken, onderzoeken, betrokkenheid, actieve leerhouding, stimulerende leerkracht, ontdekken, digitaal werken, ...... .

Bijzonderheden

'Wijzer naar de Toekomst' is ons motto: creatief, zelfbewust, zelfvertrouwen, kritisch, doorzetten, sociaal,  nieuwsgierig, digitaal geschoold en positief.

 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De kwaliteit van ons onderwijs is een continu proces. De methodetoetsen geven de leerkracht informatie voor het bijsturen van het aanbod en handelen in de klas. Het Cito-leerlingvolgsysteem geeft twee keer per jaar inzicht in de ontwikkelingen op een aantal vakgebieden. Deze toetsen worden door het team geanalyseerd.

Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gevolgd, waarbij de samenhang tussen welzijn en resultaten van het kind, groep en school betekenisvolle informatie geeft, wat aanleiding kan zijn voor aanpassingen.

Voor de kwaliteitmonitor is het begrijpen van de observaties, resultaten en trends van belang voor ons beleid. Deze fases van toetsen, analyseren en plannen maken deel uit van ons werken volgens de pdsa-cyclus.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

De ouderbetrokkenheid kent een positieve ontwikkeling. Door het opzetten van oudercommissie en het hebben van klassenouders, naast de vernieuwde MR is er sprake van een brede groep actief betrokken ouders. Ook ouders die vanwege welke reden dan ook niet actief kunnen zijn, zien wij graag als betrokken. 

De school investeert in het continu verbeteren en afstemmen van een goede communicatie: website, nieuwsbrief, mail-systeem en 'open deuren'. Ouders worden op verschillende manieren uitgenodigd input te geven. Zo is er aan het begin van het jaar een startgesprek tussen ouder-kind-leerkracht. De oudercommissie fungeert vaak als klankbordgroep. De informatieavond geeft gelegenheid om breder geinformeerd te raken en ideeën te delen. Tenslotte zijn er oudertevredenheidspeilingen om het contact te blijven monitoren.

Nog meer op onze school

Voorschool  
In de school bevindt zich ook Peuterschool De Vuurtoren. Kinderen vanaf 2,5 jaar zijn al welkom en kunnen 2 of 4 dagdelen meedoen. De peuterschool en de groepen 1 en 2 hanteren in de basis de leerlijn van het programma Piramide. Kinderen spelen, praten, luisteren en ontwikkelen zich zo stapje voor stapje. De uitdaging is om mooi aan te sluiten bij de ontwikkelingsfase van ieder kind. De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd met het observatiesysteem KIJK. Aan de hand van de heldere overzichten bespreken we dan de ontwikkeling van de peuter/kleuter met de ouders.
Verlengde schooldag  
Met gebruikmaking van de subsidie van de gemeente organiseren we naschoolse activiteiten. Dat kan zijn: techniek, koken, dans, muziek, sport, enz. Dit doen we vaak in samenwerking met Buurtcentrum Kommunika.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond
EXTRA FACILITEITEN

In de school werkt de leraar bewegingsonderwijs die ook motorisch remedial teaching geeft aan jongere leerlingen die dat nodig hebben.

Wekelijks is er een kindfysiotherapie in de school voor kinderen die hiervoor een indicatie hebben.

Kinderen met vastgestelde dyslexie kunnen in school begeleid worden door een logopediste.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Onze contactpersoon voor de eerste kennismaking is Annette van der Geest (ib-er en onderbouwcoördinator). U kunt met haar een afspraak maken via de administratie of directie.
Inlichtingen en inschrijving voor de Peuterschool gaat via Marieke Brand of  digitaal op onze website.


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.